ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The association between migraine, metabolic syndrome, insulin resistance, and obesity in women: Case-control study [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-09582 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.09582

The association between migraine, metabolic syndrome, insulin resistance, and obesity in women: Case-control study

Ruhan Karahan Ozcan1, Selen Gür Özmen2
1Department of Neurology, Gebze Fatih Community Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Neuroscience, Graduate School of Health Sciences, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

Objective
The aim of our study was to examine the relationship between migraine and obesity, IR, and metabolic syndrome in women migraineurs.
Patients and Methods
One hundred and forty-one patients having migraine and a control group of 141 sex- and age-matched individuals were enrolled for this case-control study. Migraine patients were gathered from XXXX Community Hospital (XXXX, Turkey) neurology outpatients service whereas the control group included volunteering hospital staff and their friends. Descriptive statistics and multivariate logistic regression analyses were performed. Migraine was designated as a dependent variable. Family histories of; migraine, stroke, metabolic syndrome, cardiac disease, hypertension, hyperlipidemia and diabetes mellitus, cigarette smoking, alcohol consumption and having; hypertension, insulin resistance, hypertriglyceridemia, low level of high-density lipoprotein (HDL), central obesity, metabolic syndrome and also HOMA, Quicki indexes were selected as independent variables.
Results
Mean waist circumference, mean height, mean weight, and central obesity were higher in the control group (P = 0.009, 0.004, 0.036, and 0.015, respectively). Multivariate logistic regression model of migraine showed that family history of migraine (odds ratio (OR), 1.542; 95% confidence interval (CI), 2.451–8.905; P < 0.0001), family history of stroke (OR, 1.043; 95% CI, 1.214–6.633; P = 0.016), and no central obesity (OR, -0.705; 95% CI, -0.290–-0.843; P = 0.010) were statistically significant variables in our study.
Conclusion
Our study indicates that IR and metabolic syndrome are not associated with migraine in women. The relationship between central obesity and having migraine was in opposite direction. Other research studies including larger participant groups should be executed to uncover different aspects of migraine, obesity, IR and metabolic syndrome relationship. (SETB-2018-07-105)

Keywords: Migraine, obesity, insulin resistance, metabolic syndrome, co-morbidity

Kadın migren hastalarında metabolik sendrom, insülin direnci ve obesite: Vaka-kontrol çalışması

Ruhan Karahan Ozcan1, Selen Gür Özmen2
1Department of Neurology, Gebze Fatih Community Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Neuroscience, Graduate School of Health Sciences, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

Giriş
Bu çalışma kadın hastalarda migren, obesite, insulin direnci ve metabolik sendrom arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı.

Metod
Bu çalışma 141 migren hastası ve 141 sağlıklı; cinsiyet ve yaş olarak eşleştirilmiş kadının dahil edildiği bir vaka-kontrol çalışmasıdır. Migren hastaları XXX Devlet Hastanesi nöroloji polikliniğine başvuran hastalardan, kontrol grup ise gönüllü hastane çalışanları ve onların yakınlarından seçildi. Deskriptif istatistikler ve multivaryat lojistik regresyon analizleri yapıldı. Migren varlığı bağımlı değişken olarak belirlendi. Bağımsız değişkenler ise, ailede; migren, inme, metabolik sendrom, kalp hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve diabetes mellitus hikayelerine ek olarak, kendisinde; sigara kullanımı, alkol tüketimi, hipertansiyon, insülin direnci, hipertrigliseridemi, düşük HDL, santral obesite ve metabolik sendrom varlığı olarak belirlendi, ayrıca HOMA ve Quicki indeksleri de bağımsız değişkenler arasındaydı.

Sonuçlar
Bel çevresi ortalaması, boy ortalaması, kilo ortalaması ve santral obesite kontrol grupta daha fazla görüldü (sırasıyla P = 0.009, 0.004, 0.036, and 0.015). Multivaryat lojistik regresyon analizinde migren için oluşturulan modelde ailede migren (odds ratio (OR), 1.542; 95% confidence interval (CI), 2.451–8.905; P < 0.0001), ailede inme (OR, 1.043; 95% CI, 1.214–6.633; P = 0.016), ve santral obesite olmaması (OR, -0.705; 95% CI, -0.290–-0.843; P = 0.010) yer aldı.
Tartışma
Çalışmamızda migrenle insülin direnci ve metabolik sendrom arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Migren ile santral obesitenin arasında ters yönlü bir ilişki olması dikkati çekti. Daha geniş hasta serileri içeren yeni çalışmalar yapılmasıyla migren, obesite, insulin direnci ve metabolik sendrom arasındaki ilişkilerin başka boyutlarının da ortaya çıkartılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Migren, obesite, insulin direnci, metabolik sendrom, komorbiditeCorresponding Author: Ruhan Karahan Ozcan
LookUs & Online Makale