ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Neonatal hypoglycemia incidence and risk factors assessment for hypoglycemia in postnatal period [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-08634 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.08634

Neonatal hypoglycemia incidence and risk factors assessment for hypoglycemia in postnatal period

Ali Bülbül1, Semra Bahar1, Sinan Uslu1, Şehrinaz Sözeri1, Lida Bülbül2, Evrim Kıray Baş1, Ebru Türkoğlu Ünal1
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Educational and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Educational and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Aim: The aim of this study was to evaluate the risk factors and follow-up outcomes of hypoglycemia in the first 48 hours of postnatal life.
Methods: All babies born between 2015-2017 (three years) in our hospital, who had blood glucose levels within the first 24 hours of life and who had follow up results for 48 hours were included in the study. From the files of babies; gestational age, birth weight, gender, antenatal, natal and postnatal features, blood glucose value measurement method and times, glucose values and follow-up according to the results of the babies, nutritional status, the need for hospitalization due to low blood glucose values for 48 hours were recorded. The babies included in the study were divided into groups as diabetic mothers, SGA, LGA, late preterm (34-36 + 6/7 GH), fetal distress and nutrition intolerance. Blood glucose measurement values and their causes were compared in subgroups.
Results: The study was completed with a total of 9480 babies. Babies to 28.7% (n = 2720) were determined as seen in blood glucose levels. The mean birth weight and gestational age of infants as 3143 ± 804 g and 37.7 ± 2.5 weeks, and 54.7% male, and 57.5% cesarean section were detected. The most frequently predicted risk factors for blood glucose measurement were LGA (25.9%), premature (18%), transient tachypnea (17.3%) and SGA (11.6%). In the follow-up, it was found that the blood glucose values of the 2009 infant (73.9%) were within normal limits and they were monitored without looking at the blood glucose again. Babies in 711 (26.1%) of low blood glucose level were determined to be the follow-up for blood glucose level. The incidence of hospitalization was 2.5% (n: 67) with a preliminary diagnosis of hypoglycemia.In subgroup analysis, at first hour, the mean blood glucose value of patients with multiple causes was lower than those with transient tachypnea and fetal distress (p <0.001) and mean blood glucose values of prematurity and LGA babies were significantly lower than diabetic mothers babies at sixth hour (p <0.001).
Discusssion: In the postneonatal period, it was found that the rate of blood glucose control was 28.7% in newborn infants and LGA infants were the most common risk factor. The incidence of postnatal hospitalization due to hypoglycemia is 2.5% and in the first hour blood glucose was lower in the groups with more than one cause.

Keywords: Hypoglycemia, newborn, risk factors

Doğum sonrası yenidoğan bebeklerde hipoglisemi sıklığı ve hipoglisemi gelişiminde risk faktörleri

Ali Bülbül1, Semra Bahar1, Sinan Uslu1, Şehrinaz Sözeri1, Lida Bülbül2, Evrim Kıray Baş1, Ebru Türkoğlu Ünal1
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Educational and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Educational and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Amaç: Yenidoğan bebeklerde doğum sonrası yaşamın ilk 48 saatinde kan şekeri bakılma nedenleri, hipoglisemi gelişiminde risk faktörlerinin ve izlem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Metod: Hastanemizde 2015-2017 (üç yıl) yılları arasında doğan, yaşamın ilk 24 saati içerisinde kan şekeri düzeyi bakılan ve 48 saatlik izlem sonuçları olan tüm bebekler çalışmaya alındı. Bebeklerin dosyalarından; gebelik süresi, doğum ağırlığı, cinsiyet, antenatal, natal ve postnatal özellikler, kan şekerinin bakılma nedeni ile yöntemi, kan şekerinin bakılma zamanı, kan şekeri sonucu ve sonucuna göre yapılan izlem değerleri, bebeklerin beslenme durumları, kan şekeri düşüklüğü nedeniyle yatış gereksinimi ve kan şekerleri düşük saptanan bebeklerin 48 saat boyunca izlem bulguları kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen bebekler grup olarak diyabetik anne bebeği olma, SGA (small for gestational age), LGA (large for gestational age), geç preterm olma (34-36+6/7 GH), fetal distres ve beslenme intoleransı durumuna göre ayrıldı. Gruplar içerisinde kan şekeri ölçüm değerleri ve nedenleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma toplam 9480 bebek ile tamamlandı. Bebeklerin %28,7’sine (n: 2720) kan şekeri değeri bakıldığı belirlendi. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ve gebelik süresi; 3143±804 gram ve 37,7±2,5 hafta, cinsiyet dağılımı %54,7 erkek, doğum şekli %57,5 sezaryan şeklindeydi. Kan şekeri ölçümü için en sık ön görülen risk faktörlerinin LGA (%25,9), prematüre (%18), geçici taşipne (%17,3) ve SGA (%11,6) özelliklerinin olduğu görüldü. İzlemde 2009 bebeğin (%73,9) kan şekeri değerlerinin normal sınırlarda olduğu için anne yanında tekrar kan şekeri bakmadığı saptandı. Bebeklerin 711’inde (%26,1) kan şekeri düşüklüğü saptandığı için kan şekeri takibine alındığı belirlendi. Hipoglisemi ön tanısıyla yatış gereksinimi sıklığı %2.5 (n: 67) saptandı. Grup analizlerinde birden fazla nedeni olanların 1.saat kan şekeri değeri ortalaması, geçici taşipne ve fetal distres olanlara göre (p<0,001), Prematürite ve LGA olan bebeklerin 6.saat kan şekeri ortalamaları, diyabetik anne bebekleri kan şekeri ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p<0,001).
Sonuç: Doğum sonrası dönemde yenidoğan bebeklerde kan şekeri bakılma oranının %28,7 oranında olduğu ve en sık ön görülen risk faktörünün LGA bebekler olduğu saptandı. Hipoglisemi nedeniyle doğum sonrası yatış sıklığının %2,5 olduğu, birden fazla nedenin birlikte olduğu gruplarda birinci saat kan şekerinin daha düşük olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hipoglisemi, yenidoğan, risk faktörleriCorresponding Author: Ali Bülbül
LookUs & Online Makale