ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Active and Inactive Thyroid Orbitopathy [SETB]
SETB. 2018; 52(1): 26-30 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.07269

Evaluation of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Active and Inactive Thyroid Orbitopathy

Cemile Üçgül Atılgan1, Selam Yekta Şendül2, Pınar Kösekahya1, Mehtap Çağlayan3, Alpaslan Alkan2, Dilek Güven2, Pelin Yılmazbaş1
1Department of Ophthalmology, Ulucanlar Eye Training and Research Hospital, Altindag, Ankara, Turkey
2Department of Ophthalmology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Ophthalmology, Mardin State Hospital, Mardin, Turkey

Objectives: The aim of this study was to evaluate the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and the mean platelet volume (MPV) in patients with active thyroid orbitopathy (TO) and to compare it with that of both healthy subjects and patients with inactive TO.
Methods: Twenty patients with active TO (Group 1), 25 patients with inactive TO (Group 2), and 35 age- and sex-matched healthy subjects (Group 3) were included in this study. Patients with other systemic and ocular diseases, patients with a history of intraocular or orbital surgery, and patients using systemic drugs were excluded. The VISA (vision, inflammation, strabismus, appearance) classification scheme was used to discriminate between active and inactive TO. The neutrophil and lymphocyte counts and the MPV of all participants were recorded. The NLR was calculated by dividing the neutrophil count by the lymphocyte count, and the result was compared between groups. The optimal cut-off value was determined for NLR and MPV and the data were compared with a one-way analysis of variance test and the ’Bonferroni post-test.
Results: The mean age was 45.4±13.4, 41.0±13.7, and 42.6±14.4 years in Group 1, 2, and 3, respectively (p=0.68). The NLR was 2.11 in Group 1, 1.56 in Group 2, and 1.47 in Group 3 (p=0.03). The ’Bonferroni post-test revealed a difference between Group 1 and Group 2 (p=0.01) and between Group 1 and Group 3 (p<0.001). The MPV was 10.76 fL in Group 1, 9.94 fL in Group 2, and 8.19 fL in Group 3 (p<0.001). The results of the ’Bonferroni post-test showed a difference between Group 1 and Group 2 (p=0.04), between Group 1 and Group 3 (p<0.001), and between Group 2 and Group 3 (p<0.001). The mean cut-off value obtained from receiver operating characteristic (ROC) analysis of NLR was 1.69 (sensitivity: 72%; specificity: 66%). The mean cut-off value obtained from ROC analysis of MPV was 9.95 (sensitivity: 63%; specificity: 66%).
Conclusion: High NLR and MPV values may be indicative of active inflammation in patients with TO."

Keywords: Mean platelet volume, neutrophil-to-lymphocyte ratio; thyroid-associated orbitopathy.

Aktif ve inaktif tiroid orbitopatili hastalarda nötrofil-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi

Cemile Üçgül Atılgan1, Selam Yekta Şendül2, Pınar Kösekahya1, Mehtap Çağlayan3, Alpaslan Alkan2, Dilek Güven2, Pelin Yılmazbaş1
1Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, İstanbul
3Mardin Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Mardin

Amaç: Aktif tiroid orbitopatili (TO) hastalarda inflamasyonun bir göstergesi olarak nötrofil-lenfosit oranını (NLO) ve ortalama trombosit hacmini (MPV) değerlendirmek ve inaktif TO’lu hastalar ve sağlıklı bireylerin değerleri ile karşılaştırmak.
Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya aktif TO’lu 20 hasta (grup 1), inaktif TO’lu 25 hasta (grup 2), yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 35 sağlıklı birey (grup 3) dahil edildi. Başka sistemik ve oküler hastalık öyküsü olan, göz içi ve orbita cerrahisi geçiren ve sistemik ilaç kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Aktif ve inaktif TO ayrımı için VISA sınıflandırılması kullanıldı. Bütün hastaların nötrofil, lenfosit ve MPV değerleri retrospektif olarak kaydedildi. NLO, nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesi yoluyla hesaplandı. NLO ve MPV için optimal cut-off değeri belirlendi. Veriler tek yönlü ANOVA testi ve bonferroni posttest ile karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Ortalama yaş grup 1’de 45,4±13,4; grup 2’de 41,0±13,7; grup 3’de 42,6±14,4 yıl idi (p: 0,68). Grup 1’de NLO 2,11; grup 2’de 1,56; grup 3’de ise 1,47 idi (p=0,03). Bonferroni posttest farklılığın grup 1 ile grup 2 (p=0,01), grup 1 ile grup 3 (p<0,001) arasındaki farktan kaynaklandığını göstermekte idi. MPV grup 1’de 10,76 fL; grup 2’de 9,94 fL; grup 3’de 8,19 fL idi (p<0,001). Bonferroni posttest farklılığın grup 1 ile grup 2 (p=0,04), grup 1 ile grup 3 (p<0,001) ve grup 2 ile grup 3 (p<0,001) arasındaki farktan kaynaklandığını göstermekte idi. NLO için receiver operating characteristic (ROC) analizinden elde edilen ortalama cut-off değeri 1.69 idi. (sensivite % 72, spesifite % 66) MPV için ROC analizinden elde edilen ortalama cut-off değeri 9.95 idi.(sensivite % 63, spesifite %68).
Tartışma: Yüksek NLO ve MPV değerleri TO’lu hastalarda aktif inflamasyonun bir göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-Lenfosit oranı, Ortalama trombosit hacmi; Tiroid Orbitopati.

Cemile Üçgül Atılgan, Selam Yekta Şendül, Pınar Kösekahya, Mehtap Çağlayan, Alpaslan Alkan, Dilek Güven, Pelin Yılmazbaş. Evaluation of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Active and Inactive Thyroid Orbitopathy. SETB. 2018; 52(1): 26-30

Corresponding Author: Cemile Üçgül Atılgan
LookUs & Online Makale