ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Bouveret’s syndrome: A case based review; clinical presentation, diagnostics and treatment approaches [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-03779 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.03779

Bouveret’s syndrome: A case based review; clinical presentation, diagnostics and treatment approaches

Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal
Department of General Surgery, Okan University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Gastric outlet obstruction caused by gallstones impacted in the distal stomach or proximal duodenum after passing through a cholecystoduodenal, cholecystogastric or rarely choledocoduodenal fistula is called as Bouveret's syndrome and it accounts for 1-3% of all patients with gallstone ileus. Although treatment modalities including stone removal or fragmentation with classical endoscopic devices such as snares and forceps or fragmentation of gallstones with new devices such as electrohydraulic lithotripsy, laser, extracorporeal shockwave lithotripsy have been described. But only 29% of patients benefit from nonsurgical methods. Removal of the stone through a gastrotomy or enterotomy and performing cholecystectomy and fistula repair with a second operation is an approach recommended for elderly patients with comorbid diseases. In this paper, a case of Bouveret’s syndrome was presented. The authors also aimed to review the diagnosis, management and treatment of this rare disease and to update the previous reviews.

Keywords: Bouveret's syndrome, gallstone, ileus

Bouveret sendromu: Vaka temelli bir derleme; vaka sunumu, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları

Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal
Department of General Surgery, Okan University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Kolesistoduodenal, kolesistogastrik veya daha nadir olarak koledokoduodenal fistülden geçen safra taşının mide distalinde veya proksimal duodenumda neden olduğu gastrik çıkış obstüksiyonu Bouveret sendromu olarak adlandırılır. Bouveret sendromu safra taşı ileusu olan hastaların %1-3'ünde görülür. Her ne kadar elektrohidrolitotripsi, lazer, ekstrakorporeal şok dalgası litotripsisi gibi yeni cihazlarla ve snare-forseps gibi klasik endoskopik cihazlarla safra taşlarının çıkarılması veya parçalanması gibi tedavi modaliteleri tanımlanmışsada, hastaların sadece %29'u cerrahi dışı yöntemlerden yararlanmaktadır. Taşın gastrotomi veya enterotomi ile çıkarılması ek olarak kolesistektomi yapılması, ikinci bir operasyonla da fistül onarımı yapılması komorbid hastalığı olan yaşlı hastalar için önerilen bir yaklaşımdır. Bu yazıda bir Bouveret sendromu vakası sunulmuştur. Yazarlar aynı zamanda bu nadir hastalığın tanı ve tedavisini gözden geçirmeyi ve bu konu ile ilgili literatür bilgilerini derlemeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: ouveret sendromu, safra taşı, ileusCorresponding Author: Murat Ferhat Ferhatoglu
LookUs & Online Makale