ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Prolonged Analgesic Efficacy of Articaine with the Addition of Tramadol in Axillary Brachial Plexus Block [SETB]
SETB. 2019; 53(1): 21-26 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.03274

Prolonged Analgesic Efficacy of Articaine with the Addition of Tramadol in Axillary Brachial Plexus Block

Leyla Kılınç, Surhan Çınar, Hacer Şebnem Türk
Department of Anestesiology and Reanimation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: Articaine is a rapid-onset, short-duration, local anesthetic. The aim of this study was to study the effect of adding tramadol to articaine in an axillary block to prolong the analgesic effect.
Methods: This study was conducted with 60 patients of American Association of Anesthesiologists classification I or II and aged 18 to 60 years who underwent hand or forearm surgery with an axillary plexus block using a nerve stimulation technique. The patients were randomized into 2 groups: Group A (n=30) received 40 mL 1% articaine and Group AT (n=30) was administered 40 mL 1% articaine with 100 mg tramadol. The onset of sensory block, motor block, duration of sensorial block and motor block, duration of analgesia and hemodynamic parameters were recorded before the block and 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180 minutes after the local anesthetic injection.
Results: The sensory block duration in Group AT (187.5±13.0 min) was significantly longer than that of group A (140.78±8.74 min) (p<0.02). The motor block duration in Group AT (137.4±3 min) was significantly longer than that seen in Group A (93.71±9.6 min) (p<0.01). The duration of analgesia was longer in Group AT (218.8±18.2 min) than in Group A (170.8±17.2 min) (p<0.05). In group AT, 2 patients experienced the side effect of nausea and 1 patient had hypotension in the postoperative period.
Conclusion: This study demonstrated that the addition of 100 mg of tramadol to articaine used for an axillary plexus block prolonged analgesia.

Keywords: Articaine, axillary nerve block; Tramadol.

Aksiller Brachial Plexus Bloğunda Tramadol Eklenmesiyle Articainin Analjezik Etkinliğinin Uzaması

Leyla Kılınç, Surhan Çınar, Hacer Şebnem Türk
Department of Anestesiology And Reanimation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Amaç: Artikain etkisi hızlı başlayan kısa etki süreli lokal anesteziktir. Bu çalışmada aksiller blok uygulamasında artikaine tramadol ekleyerek analjezi süresini uzatmayı amaçladık.
Yöntemler: Sinir stimilasyon tekniği ile aksiller blok yapılacak ASA I-II grubu 18-60 yaş arası el ve veya önkol cerrahisi geçirecek 60 hasta çalışmaya dahil edildi. İki gruba ayrılan hastalardan grup A (n=30) 40 ml 1% artikain, grup AT (n=30) 40 ml 1% artikain ve 100 mg tramadol uygulandı. Duyusal ve motor blok başlama süreleri, duyusal, motor blok ve analjezi süreleri ve hemodinamik parametreler lokal anestezik enjeksiyonundan önce, 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180 dakika sonra kaydedildi. Student’s t-test, Mann- Whitney U test, χ2 testleri istatistiksel analiz için kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Duyusal blok süresi grup AT (187.5 ± 13.0 dk) de grup A (140.78 ± 8.74 dk) ya gore anlamlı olarak uzun bulundu (p< 0.02) (Table 2). Motor blok süresi grup AT (137.4 ± 3 min) de grup A (93.71 ± 9.6 min) ya gore anlamlı olarak uzun bulundu (p< 0.01) (Table 2). Analjezi süresi grup AT (218.8 ± 18.2 min) de grup A (170.8 ± 17.2 min) ya göre anlamlı olarak uzun bulundu (p<0.05) (Table 2). Grup AT de postoperatif dönemde iki hastada bulantı ve bir hastada hipotansiyon kaydedildi.
Sonuç: Bu çalışma aksiller blok uygulamasında 1% artikaine 100 mg tramadol eklenmesinin analjezi süresini uzattığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aksiller sinir bloğu, artikain, tramadol

Leyla Kılınç, Surhan Çınar, Hacer Şebnem Türk. Prolonged Analgesic Efficacy of Articaine with the Addition of Tramadol in Axillary Brachial Plexus Block. SETB. 2019; 53(1): 21-26

Corresponding Author: Hacer Şebnem Türk, Türkiye
LookUs & Online Makale