ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Are Symptoms Sufficient in the Decision to Start Antibiotics in Tonsillopharyngitis? [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 201-205 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.01336

Are Symptoms Sufficient in the Decision to Start Antibiotics in Tonsillopharyngitis?

Elif Serap Esen, Memet Taskin Egici, Guzin Zeren Ozturk
Department of Family Medicine, University of Health Sciences Turkey, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Unnecessary use of antibiotics is one of the causes of antibiotic resistance. Rapid Antigen Test (RAT) is recommended to prevent unnecessary use of antibiotics by providing bacteria/virus isolation in patients with tonsillopharyngitis. However, in patients with typical symptoms, false-negative test results may lead to doubt in doctors. In this study, we aimed to evaluate the relationship between patients’ symptoms and RAT results.
Methods: In this study, we chose the patients that referred to the University of Health Sciences (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Family Medicine Polyclinics and got a diagnosis of tonsillopharyngitis with RAT. This study was conducted by a retrospective file scanning method. We examined the age, sex, symptoms, RAT results and throat culture results of the patients. SPSS 15.0 for Windows program was used for the statistical analysis. The level of statistical significance was accepted as p<0.05.
Results: In this study, the RAT of 265 patients and the throat culture of 141 patients were examined. We found RAT positivity as 28.7%, Group A Beta Hemolytic Streptococcus (AGBHS) detection rate in throat culture was 22.5%, and the antibiotic prescription rate was 37%. There were 32 patients with AGBHS positivity in throat culture. Twenty-seven of them got RAT positivity, too. When symptoms and RAT positivity were examined, there was no significant relationship between RAT positivity and fever higher than 38 oC, but RAT was more often positive in patients with a fever higher than 38 oC. On the other hand, there is a statistically significant relationship between RAT positivity and the presence of tonsillar exudate (p=0.000). When the relationship between symptoms and RAT according to age groups was examined, the presence of LAP and tonsillitis were significant (p=0.000; p=0.001). In the age group of 18 years and over, the presence of tonsillar exudates was significant (p=0.001).
Conclusion: In our study, tonsillar exudate was a common symptom in both age groups of <18, and ≥18 years of age; at the same time, there is a statistically significant relation with RAT. Tonsillar exudates are not seen only in bacterial infections but also in viral infections. Thus, we think that antibiotics should not be started based on symptoms, and RAT should be used effectively.

Keywords: Antigens, diagnosis, pharyngitis; streptococcal infections; tonsillitis.

Tonsillofarenjitlerde Antibiyotik Başlama Kararında Semptomlar Yeterli Mi?

Elif Serap Esen, Memet Taskin Egici, Guzin Zeren Ozturk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul

Amaç: Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci sebeplerindendir.Hızlı antijen testi (HAT), tonsillofarenjit düşünülen hastalarda bakteri/ virüs ayrımını sağlayarak gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için önerilmektedir. Fakat tipik semptomlara sahip hastalarda yalancı negatif test sonuçları hekimleri kararsız bırakmaktadır. Çalışmamızda HAT sonucuyla hastaların semptomları arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hakimliği polikliniğine başvuran tonsillofarenjit tanısı almış ve HAT istenmiş hastalar alınmıştır.Çalışma retrospektif dosya tarama yöntemi ile yapılmış; hastaların yaşı, cinsiyeti, semptomları, HAT sonuçları ile birlikte varsa boğaz kültürleri incelenmiştir. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: 265 hastanın HAT’ ı ve 141 hastanın boğaz kültürü incelenmiştir. HAT pozitifliği %28,7, boğaz kültüründe A grubu Beta Hemolitik Streptokok (AGBHS) saptanma oranı %22,5 iken antibiyotik reçeteleme oranı %37’ dir. AGBHS kültürü pozitif olan 32 kişinin 27 (%84,4)’sinde HAT da pozitifti. Semptomlarla HAT pozitifliği ilişkisi irdelendiğinde; 380C üstü ateş varlığı ile HAT pozitifliği arasında anlamlı ilişki saptanmazken; HAT pozitif olan hastalara 380C üstü ateş daha fazla eşlik etmekteydi. Bunun dışında tonsiller eksuda varlığı ile HAT pozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki mevcuttu (p=0,000). Yaş gruplarına göre semptomlar ile HAT arası ilişki incelendiğinde; 18 yaş altı grupta LAP varlığı ve tonsiller eksuda varlığı ile HAT pozitifliği anlamlı ilişki bulundu (p=0,000; p=0,001). 18 yaş ve üstü grupta ise tonsiller eksuda varlığı ile HAT pozitifliği anlamlı ilişki saptandı (p=0,001).
Sonuç: Çalışmamızda tonsiller eksuda hem 18 yaş altı hem de 18 yaş ve üstü yaş grubunda da ortak semptom olup HAT ile istatistiki olarak anlamlı ilişkilidir. Ancak tonsiller eksuda sadece bakteriyel enfeksiyonlarda değil virütik enfeksiyonlarda da oluşmaktadır. Bu nedenle yalnızca semptomlarla karar verilerek antibiyotik başlanılmaması ve HAT’ın daha etkin kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. (SETB-2018-09-121)

Anahtar Kelimeler: Antijen, tonsillit, farenjit; streptokok enfeksiyonları; tanı

Elif Serap Esen, Memet Taskin Egici, Guzin Zeren Ozturk. Are Symptoms Sufficient in the Decision to Start Antibiotics in Tonsillopharyngitis?. SETB. 2020; 54(2): 201-205

Corresponding Author: Elif Serap Esen, Türkiye
LookUs & Online Makale