ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Comparison of cortisol responses to low dose ACTH stimuli and injection stress [SETB]
SETB. 2017; 51(4): 278-282 | DOI: 10.5350/SEMB.20170911042418

Comparison of cortisol responses to low dose ACTH stimuli and injection stress

Aysenur Ozderya, Sule Temizkan, Kadriye Aydin
Health Sciences University, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism Diseases, Istanbul - Turkey

Objective: We performed a placebo-controlled, single-blind, pilot study to compare the efficacy and safety of low dose cosyntropin stimulation test with injection stress in the diagnosis of secondary adrenocortical insufficiency.
Material and Methods: Twenty-five patients (22 F, 3 M) with a low or normal plasma ACTH level, morning plasma cortisol level <15 μg/dL and an indication of cosyntropin stimulation test for secondary adrenocortical insufficiency were included in the study. On the first day, the test was performed with direct intravenous injection with 1 mL 0.9% saline. On the second day at the same time and with the same method, the test was repeated with 1 μg/mL cosyntropin solution. Immediately prior to the procedure, blood samples were taken from the cannula located in the other forearm for measurement of plasma cortisol at 30th and 60th minutes.
Results: The median ACTH value of the patients selected for the study was 22.10 pg/mL (14.00- 29.30) and the mean plasma cortisol level was 6.71±2.00 μg/dL. The baseline plasma cortisol values measured at one minute in the placebo-controlled tests for comparison of injection stress with 1 μg cosyntropin stimulation were similar, but a significant statistically significant difference was found between plasma cortisol values measured at 30th and 60th minutes (p<0.001).
Conclusion: Injection stress, which occurs during intravenous injection, does not cause an increase in cortisol responses. However, 1 μg cosyntropin stimulation test at the physiological doses produces a significant cortisol response, especially at 30 minutes.

Keywords: Adrenal insufficiency, cortisol, injection stress stimuli, low-dose cosyntropin stimulation test.

Enjeksiyon stresi ve düşük doz ACTH uyarısında kortizol yanıtlarının karşılaştırılması

Aysenur Ozderya, Sule Temizkan, Kadriye Aydin
Health Sciences University, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism Diseases, Istanbul - Turkey

Amaç: Sekonder adrenal yetmezlik tanısında düşük doz kosintropin stimülasyon testinin etkinlik ve güvenilirliğini enjeksiyon stresi ile karşılaştırmak için plasebo kontrollü, tek kör, pilot bir çalışma yaptık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya plazma ACTH değeri düşük ya da normal, sabah plazma kortizol değeri <15 µg/dL olan ve sekonder adrenal yetmezlik tanısı için kosintropin uyarı testi endikasyonu olan 25 hasta (22 K, 3 E) alındı. İlk gün test, 1 mL %0.9 serum fizyolojik ile direkt intravenöz enjeksiyon şeklinde yapıldı. İkinci gün aynı saatte ve yöntemle test 1 μg/mL kosintropin solüsyonu ile tekrarlandı.
İşlemden hemen önce, 30 ve 60. dakikalarda plazma kortizol ölçümü için diğer ön kolada hazır bulunan kanülden kan örnekleri alındı.
Bulgular: Çalışmaya seçilen hastaların medyan ACTH değeri 22.10 pg/mL (14.00-29.30), ortalama plazma kortizol değeri 6.71±2.00 μg/dL idi. 1 μg kosintropin stimulasyonu ve enjeksiyon stresinin karşılaştırılması için yapılan plasebo testte 0. dakikada ölçülen bazal plazma kortizol değerleri benzer iken, 30. ve 60. dakikada ölçülen plazma kortizol değerleri arasında belirgin şekilde istatistiksel anlamlı fark saptandı (p<0.001).
Sonuç: İntravenöz enjeksiyon esnasında oluşan enjeksiyon stresi kortizol yanıtlarında artışa sebep olmamaktadır. Oysa fizyolojik dozdaki 1 μg kosintropin stimulasyonu özellikle 30. dakikada belirgin bir kortizol yanıtı oluşturur.

Anahtar Kelimeler: Adrenal yetmezlik, kortizol, enjeksiyon stres uyarısı, düşük doz kosintropin stimülasyon testi.

Aysenur Ozderya, Sule Temizkan, Kadriye Aydin. Comparison of cortisol responses to low dose ACTH stimuli and injection stress. SETB. 2017; 51(4): 278-282

Corresponding Author: Aysenur Ozderya, Türkiye
LookUs & Online Makale