ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Before And After Colonoscopy, Is It Necessary To Measure The Blood Glucose Levels In Dıabetıc And Nondıabetıc Patıents [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-93685 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.93685

Before And After Colonoscopy, Is It Necessary To Measure The Blood Glucose Levels In Dıabetıc And Nondıabetıc Patıents

Pınar Sayın1, Hacer Şebnem Türk1, Canan Tülay Işıl1, Özgür Bostancı2, Mustafa Altınay3, Sibel Oba1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği.
3Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.

Objective:
In our study we are trying to find out, is it necessary to measure blood glucose levels in diabetic and nondiabetic patients, before and after colonoscopy.
Material and Methods:
We included 200 patients - older than 18 year, ASA score I-III and will go under elective colonoscopy procedure- into our randomized controlled and prospective tiral after ethical committee confirmation. 100 of these patients were diabetic, 100 were nondiabetic. All patients’s age, sex, weight, length, ASA score, comorbid diseases, daily medications and pre-operative fasting times are recorded. Before the procedure capillary glucose levels are measured and recorded as initial value. Capillary glucose measurement repeated and recorded 15 minutes after begining and 60 minutes after end of the colonoscopy. All complications related anesthesia or colonoscopy are recorded.
Results:
In both group sex and age distributions were not statistically significant. Body mass index and comorbid diseases –especially hipertension- was statistically higher in diabetic group. There was no statistical difference in complication distirbunce for both group. Diabetic group’s fasting time mean was statistically lower than nondiabetics. Diabetic’s blood glucose levels were higher than nondiabetics’ in all time.
Conclusion:
Blood glucose measurement is necessary for diabetic patients before and after colonoscopy, but no need for nondiabetic patients.

Keywords: Colonoscopy, diabetes mellitus, blood glucose

Diabetik Ve Nondiabetik Hastalarda Kolonoskopi İşlemi Öncesi Ve Sonrasında Kan Glukoz Ölçümü Gerekli Midir?

Pınar Sayın1, Hacer Şebnem Türk1, Canan Tülay Işıl1, Özgür Bostancı2, Mustafa Altınay3, Sibel Oba1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği.
3Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.

Amaç:
Kolonoskopi işlemi uygulanacak diabetik ve non diabetik hastaların kan glukoz değerlerinin işlem öncesi ve işlem sonrası öiçülmesinin gerekliliğini araştırdık.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmamız prospektif, randomize ve kontrollü bir çalışma olup etik kurul onayı alındıktan sonra elektif konoskopi uygulanacak 18yaşından büyük, ASA I-III, 200 hasta çalışmaya dahil edildi. 100 hastanın diabetes mellitusu mevcuttu. 100 hasta nondiabetikti. Hastaların yaş, cisiyet, kilo, boy, ASA gibi demografik verileri, ek hastalıkları, kullandıkları ilaçları ve açlık süreleri kaydedildi. Kapiller glukoz ölçümü yapılarak başlangıç değeri olarak kaydedildi. İşlemin başlangıcından 15 dakika sonar ve işlem bitiminden 1 saat sonra kapiller glukoz ölçümü tekrarlandı. Anesteziye ve işleme ait komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular:
Grupların yaş ve cinsiyet dağılımları arasında istatiksel anlamlı farklılık yoktur. DM tanısı olan hastaların vücut kitle indeksi ortalamaları DM tanısı olmayan hastalardan istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. DM tanısı olan hastaların ek hastalık görülme ve bu ek hastalıklar içinde hipertansiyon görülme sıklığı DM tanısı olmayan hastalardan istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Grupların komplikasyon dağılımları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. DM olan grubun açlık süresi ortalaması DM olmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktür. Tüm zamanlarda DM olan hastaların kan şekeri ölçümleri DM olmayan hastaların kan şekeri ölçümlerinden istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir.
Sonuç:
Kolonoskopi öncesi ve sonrası diabetik hastalarda glukoz ölçümü yapılması gerekirken, nondiabetik hastalarda glukoz ölçümü gerekli değilidir.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, Diabetus Mellitus, Kan ŞekeriCorresponding Author: Hacer Şebnem Türk, Türkiye
LookUs & Online Makale