ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Role of Laparoscopic Appendectomy Radix Ligation Techniques on the Formation of Inner Abdomen Abscess [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-92905 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.92905

The Role of Laparoscopic Appendectomy Radix Ligation Techniques on the Formation of Inner Abdomen Abscess

Omer Avlanmis1, Gurhan Riza Isil2, Adnan Nadir Hacim1, Hakan Teoman Yanar3
1Ozel Camlica Erdem Hastanesi.
2Okmeydani Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
3Istanbul Universitesi, Istanbul Tıp Fakültesi

Objective:
Our aim is to study whether laparoscopic appendectomy radix ligation techniques are eutrophic in the development of intraabdominal abscess.

Material and Method:
Between September 2009- April 2017 all emergency cases admitted to our surgery polyclinic were reviewed and the results of the patients that underwent laparoscopic appendectomy were collected.
The appedectomy radix ligation techniques were reviewed from the surgical notes on the discharge reports and reported. Post-op controls were also reviewed and any cases with abscess formation were reported.

Results:
Total of 350 patients were included in the study. 207 of these cases were male and 143 were female. The mean age was 26.89±4.9. 189 cases were found to have two endo-loop placed on top of each other whilst 161 cases had 2mm distance left in between the two endo-loops and tied.
None of the 189 cases that had endo-loops placed on top of each other developed abscess formation, however the 161 cases that had the endo-loop with 2mm distance in between, 8 of the cases reported with abscess formation in the inner abdomen. Seven of these cases had percutaneous abscess drainage by an interventional radiologist while one case was treated with re-laparoscopy.

Conclusion:
In this study, patients that’s had endo-loops placed on top of each other developed no abscess formation whilst the literatures gold standard procedure which when a 2 mm distance is left between two endo-loops developed an inner abdominal abscess formation in 8( 4.9%) of patients. We believe that this 2mm dead space distance left between the two endo-loops contributes to the formation of the abscess.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy, inner abdomen abscess, laparoscopic surgery

Laparoskopik Appendektomide Güdük Bağlanma Tekniklerinin Batın İçi Abse Gelişimindeki Rolü

Omer Avlanmis1, Gurhan Riza Isil2, Adnan Nadir Hacim1, Hakan Teoman Yanar3
1Ozel Camlica Erdem Hastanesi.
2Okmeydani Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
3Istanbul Universitesi, Istanbul Tıp Fakültesi

Amaç
Laparoskopik appendektomide güdük bağlanma tekniklerinin batın içi abse gelişiminde etkili olup olmadığını araştırmak.
Gereç ve Yöntem
Eylül 2009-Nisan 2017 tarihleri arasında acil cerrahi polikliniğimize başvurmuş olan tüm olguların verileri geriye dönük incelendi ve laparoskopik apendektomi ameliyatı geçiren tüm hastaların verileri toplandı. Epikrizlerdeki ameliyat notlarında apendiks güdüğünün nasıl bağlandığı incelendi ve kaydedildi. Ameliyat sonrası kontroller de incelendi ve abse gelişen olgular kaydedildi.
Bulgular
Toplam 350 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların 207’si erkek, 143’ü kadın idi. Yaş ortalaması 26.89±4.9 yıl idi. 189 olguya iki endo-loop üst üste konulup, 161 olguya ise iki endo-loop’un arasında ikişer milimetre mesafe bırakılarak bağlandığı görüldü. Endo-loop üst üste konulup ameliyat edilen 189 olgunun hiç birinde batın içi abse saptanmadı, endo-loop’ ların arasında ikişer milimetre mesafe bırakılarak bağlanıp ameliyat edilen 161 olgunun 8’inde batın içi abse saptandı. Bu 8 olgudan 7’sinin tedavisi girişimsel radyoloji tarafından perkütan abse drenajı ile, birinin ise laparoskopi ile yapıldığı saptandı.

Sonuç
Bu çalışmada, endo-loop üst üste konulup ameliyat edilen hastalarda hiç abse formasyonu gözlemlenmezken, literatürde altın standart olarak tarif edilen endo-loop’un arasında ikişer milimetre mesafe bırakılarak bağlanıp ameliyat edilen hastaların 8(%4.9)’ inde batın içi abse geliştiği görüldü. İki loop’ un arasında ölü mesafe bırakılarak ameliyat edilen hastalarda bu ölü mesafenin batın içi abse gelişimine katkıda bulunduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: akut apandisit, appendektomi, batın içi apse, laparoskopik cerrahiCorresponding Author: Gurhan Riza Isil, Türkiye
LookUs & Online Makale