ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The factors that affect the breastfeeding and complementary feeding choices of children between 24-48 months [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-91328 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.91328

The factors that affect the breastfeeding and complementary feeding choices of children between 24-48 months

Neslihan Özkul Sağlam, Lida Bülbül, Selcen Yaroğlu Kazancı, Sadık Sami Hatipoğlu
Bakırköy Dr. Sadi Konik Training and Research Hospital Child Health and Disease Clinic, Istanbul, Turkey

Objective: In this study it was aimed to evaluate the factors that affect the choice of breastfeeding and the complementary feeding in children.
Material and Method: The children aged 24-48 months who applied to our hospital’s outpatient clinics for one year period were included in our study. Children who were premature, hospitalized in neonatal intensive care unit or having horonic diseases were excluded. A questionnaire which is heavily based on the information about baby, mother, family's socioeconomic status and child nutrition includes questions gathered under these four main topics. Data were obtained from parents who accepted to answer the questions.
Results: The research was completed with the participating of 100 parents for one year period. The distribution of children’s gender was 49% female and 51% male, and also the age range was 36.2±7.8. The duration of exclusive breastfeeding was 4.83±1.23 months, length of breastfeeding was 17.65±8.44 months and the starting time of complementary feding was 5.71±1.23 months. The most frequent reason of stopping breastfeeding is determined as “found enough the duration”. The duration of exclusive breastfeeding and breastfeeding are detected as significantly short for children who were born by cesarean, used pacifier and feding bottle. Among the group which is consisted of not working mothers, the usage of formula is found out high (p: 0.043), starting age to use solid food and fork-spoon are detected later (p: 0.001,p: 0.03). The age of starting complementary food is found significantly early in the families whose monthly income level is less than 1.000 TL in comparison to high income level group (p: 0.04). This study showed that choice of complementary food is mostly affected by the families and close relatives (%42), and also health professionals (%36).Informing about complementary food does not affect the duration of exclusive breastfeeding directly; however, it increases breastfeeding time (p: 0.03).
Conclusion: Families must be informed and precautions must be taken about the necessity of exclusively breastfeeding for the first six months, keeping breastfeeding until the baby becomes 2 years old and birth way.They must be persuaded about negative effects of pacifier-feeding bottle usage. All family members, especially mothers and close relatives must be informed about complementary feeding. The information must be include in increasing the solidity of food gradually, starting solid food before the tenth month and preferring home-cooked natural nutrition instead of pre-cooked meals.All individuals must be evaluated based on their current education levels, social environment and life conditions. Information process must cover all of them.

Keywords: Family effects, breastfeeding, education, socioeconomic factors, complementary nutrition.

24-48 Ay Arası Çocukların Anne Sütü Alımı ve Tamamlayıcı Beslenme Tercihlerine Etki Eden Faktörler

Neslihan Özkul Sağlam, Lida Bülbül, Selcen Yaroğlu Kazancı, Sadık Sami Hatipoğlu
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda 24-48 ay arası çocukların anne sütü alımı ve tamamlayıcı beslenme tercihlerine etki eden faktörler değerlendirildi.
Gereç ve yöntem: Çalışmamıza bir yıllık sürede hastanemiz çocuk polikliniğine başvuran yaşları 24-48 ay arası olan çocuklar dahil edildi. Miadından önce doğan, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenmiş olan ve kronik hastalığı olan çocuklar çalışmaya alınmadı.
Anket şeklinde düzenlenen çalışmamız dört ana başlıkta toplanan sorulardan oluşmaktaydı; bebek, anne ve ailenin sosyoekonomik durumu ile ilgili demografik özellikler ve çocuk beslenmesi uygulamaları. Veriler ankete katılmayı kabul eden ebeveynler ile bire bir görüşerek elde edildi.
Bulgular: Çalışma 100 olgu ile bir yıllık sürede tamamlandı. Olgular %49’u kız ve %51’i erkek, ortalama yaşları 36.2±7.8 ay idi. Sadece anne sütü verme süresi 4.8±2.1 ay, toplam emzirme süresi 17.7±8.4 ay, ek gıda başlama zamanı 5.7±1.2 ay bulundu. Emzirmeden kesmenin en sık nedeni annenin süreyi yeterli bulması idi. Sezaryenle doğan, emzik-biberon kullanan bebeklerde sadece ve toplam anne sütü alma süresi anlamlı düzeyde kısa saptandı. Annesi çalışmayan grupta formül mama kullanım oranı yüksek (p: 0.043) iken aynı grupta pürtüklü gıdaya başlama zamanı ile çatal-kaşık kullanmaya başlama zamanı daha geç bulundu (p: 0.001,p: 0.03). Aylık gelir düzeyi 1000 TL’nin altında olan ailelerde ek gıda başlama yaşı daha yüksek gelirli gruba göre anlamlı derecede daha erken bulundu (p: 0.04). Ek gıda seçimini etkileyen faktörler; aile büyükleri ve yakın çevre (%42), sağlık personeli (%36) şeklindeydi. Ek gıda hakkında bilgilendirmenin tek başına anne sütü verme süresini etkilemediği ancak toplam anne sütü alma süresini artırdığı (p: 0.03) tespit edildi.
Sonuç: İlk altı ay sadece anne sütü verilmesi ve emzirmenin iki yaşa kadar sürdürülmesi gerektiği, doğum şekli, emzik ve biberon kullanımının zararları konusunda aileler doğumdan önce bilgilendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Tamamlayıcı beslenme konusunda; besinlerin kıvamının yaşla birlikte dereceli olarak artırılması, katı gıdaların 10. aydan önce başlanması, hazır gıdalar yerine evde hazırlanmış doğal besinlerin tercih edilmesi gerektiği bilgisi anneler başta olmak üzere tüm aile bireyleri ve yakın çevresine verilmelidir. Kişiler mevcut eğitim durumları, sosyal çevreleri ve yaşam koşulları ile beraber değerlendirilmeli ve bilgilendirme
tüm bireyleri kapsamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aile etkileri, anne sütü, eğitim, sosyoekonomik faktörler, tamamlayıcı beslenme.Corresponding Author: Neslihan Özkul Sağlam, Türkiye
LookUs & Online Makale