ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Assessment of Patients with Hirschsprung’ Disease and Use of Laparoscopy [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-84565 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.84565

Assessment of Patients with Hirschsprung’ Disease and Use of Laparoscopy

Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genç, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Pediatrics, İstanbul, Turkey

Keywords: Enterocolitis; Hirschsprung's disease; laparoscopy.

Hirschsprung Hastalarımızın Genel Değerlendirilmesi ve Laparoskopinin Yeri

Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Nimetullah Mete Genç, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı kliniğimizde Hirschsprung’s Hastalığı ( HH) nedeni ile tanı konulup, tedavi edilen hastalarımızın sonuçlarının değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında HH nedeniyle operatif tedavisi yapılan hastalarımızın demografik ve klinik bulguları dosyası üzerinden geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: 28 (19 E, 9K) hastamız kliniğimizde HH tanısı ile operasyonları yapıldı. Ortalama yaş 16.8 (1-168) aydı. 20’sine “Transanal Endorektal Pull –through (TERPT)”, 5’ine Duhamell operasyonu, 3’üne Soave prosedürü uygulandı. 20 TERPT hastasını 4’ü laparoskopi yardımlı yapıldı, diğer 16’sının birine ve 5 Duhamel yapılan hastanında 1’ine perop laparoskopi yapıldı ve biyopsiler alındı. Üç hastaya Soave prosedürü uygulandı. Bu hastalardan birine de laparoskopi yapılıp preop biyopsiler alındı, birisi TERPT sonrası enterokolit ve darlık gelişen patolojik analizinde nöronal intestinal displazi olan hastaydı, diğeride total kolonik HH olan kolonik patch yapılan hastaydı. Hastalarımızın hiçbirinde postop yoğun bakım ihityacı ve eksitus olmadı. Hastanede kalış süresi ortalama 8.75 (2-14) gündü. Patoloji raporlarından alınan sonuçlara göre çıkarılan barsak segmenti ortalama uzunluğu 23.6 (5-38 ) cmdi. Enterokolit sıklığı %25 di. Enterokolit gelişen 7 hastamızın 5 (% 25)’ine TERPT, 2 (%40)’sine Duhamel yapılmıştı. Bu hastalarda sadece biri total kolonik HH’dı. Total kolonik hastalarının 2’sine Duhamell-Martin, 1’ine Kimura yöntemi ile hazırlanan kolonik yama ile Soave prosedürü uygulandı. Enterokolit sıklığı iki hastada 3 kere, iki hastada 2 kere, üç hastada 1 kere gelişti. Bu hastaların tedavileri rektal yıkama ve geniş spektrumlu antibiyotik ile yapıldı. Anal darlık TERPT yapılan 2 hastamızda gelişti dilatasyonlara cevap verdi. Gayta inkontinans oranı %3 (1/28)’dü, laksatifler ve tuvalet eğitimi ile tedavi edildi. Hastaların ortalama takip süresi 35.5 (2-56) aydı.
Sonuç: Hirschsprung Hastalığının tedavisinde TERPT yöntemi öncelik kazanmış olup diğer prosedürler de önemini korumaktadır. Laporoskopi yardımlı TERPT’de biyopsi almadaki kolaylığı, geçiş zonunun görülmesindeki faydası, mezo hazırlamadaki avantajı ve gergin olmayan anastomoz yapmayı sağladığı için kliniğimizde tedavide yerini almıştır. (SETB-2018-07-096)

Anahtar Kelimeler: Enterokolit; Hirschsprung hastalığı; laparoskopi.Corresponding Author: Mesut Demir, Türkiye
LookUs & Online Makale