ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Impact of Red Cell Distrubution Widht on Contrast-Induced Nephropathy After Elective Percutenous Intervention in Patients with Stable Coronary Artery Disease [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-75537 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.75537

The Impact of Red Cell Distrubution Widht on Contrast-Induced Nephropathy After Elective Percutenous Intervention in Patients with Stable Coronary Artery Disease

Serhat Sığırcı1, Irfan Şahin2, Kudret Keskin1, Süleyman Sezai Yıldız1, Gökhan Çetinkal1, Gökhan Aksan1, Şükrü Çetin1, Mustafa Hakan Dinçkal1
1Department of Cardiology, Health Sciences University Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Health Sciences University Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Purpose: Contrast induced nephropathy (CIN) accounts for 10% of all causes of hospital-acquired renal failure. The pathophysiological cellular mechanism of the development of CIN remains unclear and seems to be multifactorial. Herein, we aimed to determine the role of RDW in the development of CIN after elective percutenous intervention in patients with stable coronary artery disease, which was not researched before enough.
Patients and Methods: Between October 2009 - October 2011, a total of 211 patients with stable coronary artery disease who had undergone coronary intervention procedure were evaluated prospectively. Patients classified according to development of CIN and both group compared statistically according to clinical, laboratory and demographic features including serum RDW level.
Results: On the 18.8 % of the patients, CIN was observed. The mean age was 64±10.5 and 59% of study group was male. Advanced age, male gender, hypertansion, serum total protein level, high density lipoprotein and albumin levels were correlated with development of CIN. Mean RDW level was 13,7±1.4 % and mean kreatinin level was 1.0±0.2 mg/dL. There was not any correlation between RDW and presecence of CIN (CIN [-] 13.8±1.5, CIN [+] 13.6±1.0, p>0.05) and also multivariate regression analysis proved this non-correlation (OR: 0.92, % 95 CI: 0.62 – 1.34; p: 0.67) Only there was a correlation hypertansion and male gender with CIN that was proved with multivariate regression analysis. (OR: 5.74, %95 CI: 1.96-16.79 p<0.01 ve OR: 5.34, %95 CI: 1.22-23.3 p: 0.02 respectively)
Conclusion: Our outcomes indicate that, RDW has no added value in predicting CIN who has stable coronary artery disease over and above baseline renal function.

Keywords: coronary angiography, hemogram parameters, RDW, coronary artery disease

Koroner Anjiyografi Uygulanan Stabil Koroner Arter Hastalarında Kontrast Nefropati Gelişiminde Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin Etkisi

Serhat Sığırcı1, Irfan Şahin2, Kudret Keskin1, Süleyman Sezai Yıldız1, Gökhan Çetinkal1, Gökhan Aksan1, Şükrü Çetin1, Mustafa Hakan Dinçkal1
1Sağlık Bilimleri Üniveristesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Kontrast madde nefropatisi (KMN), hastanede gelişen böbrek yetersizliklerin % 10’nunu oluşturur. KMN gelişimindeki hücresel patofizyolojik mekanizma net olmayıp çok faktörlü görünmektedir. KMN gelişiminde kırmızı hücre dağılım genişliğinin (RDW) rolü stabil koroner arter hastalarında yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmayla stabil koroner arter hastalarında koroner anjiogarfi sonrasında KMN gelişiminde RDW rolünü sorgulamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ekim 2009-Ekim 2011 tarihleri arasında stabil koroner arter hastalığı olan ve non-invazif tanı testleri ile iskemi saptanan, koroner anjiografi ve girişim uygulanan toplam 211 hasta ileriye dönük olarak incelendi. Hastalar KMN gelişimine göre iki gruba ayrıldı ve iki grup klinik, demografik ve RDW’yi de içeren laboratuar bulgularına göre istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların %18.8‘inde KMN gelişimi izlendi. Ortalama yaş 64±10.5, %59’u erkekti. İleri yaş, erkek cinsiyet, hipertansiyon, high density lipoprotein (HDL) düzeyi, serum albumin ve total protein miktarları KMN gelişimi ile ilişkili bulundu. Ortalama kırmızı hücre dağılım genişliği %13,7±1.4 olup, ortalama kreatinin değeri 1.0±0.2 mg/dL olarak gözlenmiştir. KMN varlığı ile kırmızı hücre dağılım genişliği arasında ilişki gözlenmemiş olup (sırasıyla 13.8±1.5, 13.6±1.0, p>0.05), çok değişkenli regresyon analizi de bu durumu desteklemiştir. (Odd oranı (OR): 0.92, % 95 CI: 0.62 – 1.34; p: 0.67) Çok değişkenli regresyon analizinde yalnızca cinsiyet ve hipertansiyon varlığı KMN gelişiminde bağımsız öngördürücü olarak belirlenmiştir. (sırasıyla, OR: 5.74, %95 CI: 1.96-16.79 p<0.01 ve OR: 5.34, %95 CI: 1.22-23.3 p: 0.02 )
Sonuç: Bulgularımız, stabil koronoer arter hastalarında kırmızı hücre dağılım genişliğinin KMN gelişiminde öngördürücü olarak kullanımının kısıtlı yeri olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: koroner anjografi, hemogram parametreleri, RDW, koroner arter hastalığıCorresponding Author: Serhat Sığırcı, Türkiye
LookUs & Online Makale