ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Aldosterone resistance due to tacrolimust [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-75436 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.75436

Aldosterone resistance due to tacrolimust

Feyza Bayraktar Çağlayan, Yener Koç, Taner Baştürk, Barış Hasbal, Tamer Şakacı, Elbis Ahbap, Mahmut Islam, Perin Nazif, Abdulkadir Ünsal
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Although more common with tacrolimus, it is known that calcineurin inhibitors may develop electrolyte disorders like hyponatremia and hyperkalemia by generating a hyporeninemic hypoaldosteronism-like syndrome.
Case: We present a 32 year-old female renal transplant patient who admitted to clinic with hyponatremia and hyperkalemia. Normal anion-gap metabolic acidosis and renal tubular dysfunction were detected and after other reasons were excluded, it was considered as electrolyte disorder due to tacrolimus. No response was detected after tacrolimus conversion to everolimus and considering tubular disfunction due to aldosteron rezistance we initiated fludrocortisone therapy and electrolyte disorders rapidly improved.
Conclusion: Fludrocortisone therapy should be considered when hyponatremia and/or hyperkalemia due to tacrolimus is detected in renal transplant patients.

Keywords: Renal transplantation, hyponatremia, tacrolimus

Takrolimusa Bağlı Aldosteron Rezistansı Olgu Sunumu

Feyza Bayraktar Çağlayan, Yener Koç, Taner Baştürk, Barış Hasbal, Tamer Şakacı, Elbis Ahbap, Mahmut Islam, Perin Nazif, Abdulkadir Ünsal
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Takrolimus ile daha sık görülmekle birlikte kalsinörün inhibitörlerinin hiporeninemik hipoaldosteronizm benzeri tablo geliştirerek hiponatremi ve hiperkalemi gibi elektrolit bozukluklarına yol açabildiği bilinmektedir.
Olgu: Yazımızda 32 yaşında renal transplantasyon yapılan ve takibinin 149. gününde hiponatremi ve hiperkalemi ile başvuran, tetkiklerinde normal anyon açıklı metabolik asidoz ve renal tübüler disfonksiyon saptanan, diğer nedenler dışlandıktan sonra takrolimusa bağlı elektrolit bozukluğu düşünülen vaka verilmektedir. Hastada takrolimusun everolimusa değişimi ile yanıt alınamamış ve aldosteron rezistansına bağlı tübüler disfonksiyon düşünülerek fludrokortizon başlanmış, elektrolit bozuklukları hızla düzelmiştir.
Sonuç: Böbrek nakli hastalarında takrolimusa bağlı hiponatremi ve/veya hiperkalemi saptandığında fludrokortizon tedavisi akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek transplantasyonu, hiponatremi, takrolimusCorresponding Author: Feyza Bayraktar Çağlayan, Türkiye
LookUs & Online Makale