ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Approach to castleman‘s disease in parotid gland, a case report [SETB]
SETB. 2012; 46(3): 153-156

Approach to castleman‘s disease in parotid gland, a case report

Alpaslan Mayadağlı1, Zedef Özdemir1, Atınç Aksu1, Beyhan Ceylaner Bıçakcı1, Mehmet Eken2, Nagehan Özdemir3
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Castleman’s Disease (CD) is a rare, benign lymphoepithelial disease of unknown cause, most commonly in the mediastinum. In this article; we report a new case of CD arising from the parotid gland. A 45 year-old male patient with parotid CD’s treatment approach and treatment result are presented. Subtotal parotidectomy was performed. After operation; adjuvan radiotherapy was performed. Clinically and radiologically no recurrence was noted during a follow up period of twelve months.

Keywords: Castleman’s disease, parotid, radiotherapy

Parotis yerleşimli castleman hastalığına yaklaşım, bir olgu sunumu

Alpaslan Mayadağlı1, Zedef Özdemir1, Atınç Aksu1, Beyhan Ceylaner Bıçakcı1, Mehmet Eken2, Nagehan Özdemir3
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Castleman Hastalığı nadir görülen, nedeni bilinmeyen, en sık mediastende saptanan, lenfoepitelial benign bir hastalıktır. Bu makalede, parotis yerleşimli Castleman Hastalığı olan 45 yaşındaki hastanın tedavi yaklaşımı ve tedavi sonucu sunulmuştur. Subtotal rezeksiyon uygulanan parotis yerleşimli kitleye adjuvan radyoterapi uygulanmıştır. Radyoterapi sonrası 12. ayda klinik ve radyolojik olarak rekürrens tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, parotis, radyoterapi

Alpaslan Mayadağlı, Zedef Özdemir, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Mehmet Eken, Nagehan Özdemir. Approach to castleman‘s disease in parotid gland, a case report. SETB. 2012; 46(3): 153-156

Corresponding Author: Zedef Özdemir
LookUs & Online Makale