ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Radyographic findings in malignant bone tumours: modalities [SETB]
SETB. 2004; 38(3): 17-22

Radyographic findings in malignant bone tumours: modalities

Müjdat Bankaoğlu1, Esin Derin Çiçek1, Merve Cenker1, Tuğrul Eren2, Muzaffer Başak1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Klniği, İstanbul

Recently, It has been achieved so high cure rate and survival time due to some new methods of diagnosis and treatment took part in the challenge of the malignant bone tumours. In therapy, amputations and palliative approach was replaced by new surgical techniches and modified chemoteraphy methods. According to our opion recent adaptations of the modalities in radiology has one of the most important role in these developments. In our study 40 patient’s radiologic findings were rewieved by the help of the classical diagnostic criterions.

Keywords: Malignant bone tumours, X-Ray, MRI, CT.

Malign kemik tümörlerinin görüntülenmesinde radyolojik modaliteler

Müjdat Bankaoğlu1, Esin Derin Çiçek1, Merve Cenker1, Tuğrul Eren2, Muzaffer Başak1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Klniği, İstanbul

Malign kemik tömürlerinin tam ve tedavisinde son yıllarda belirgin bir ilerleme kaydedilmiştir. Amputasyon ve metastazların tedavisi olarak bilinen eski tedavi yöntemlerinin yerini yeri cerrahi teknikler ve bunlarla birlikte kullanılan yeni kemoterapi protokolleri almıştır. Bu gelişmelerde yeni radyolojik modalitelerin kemik patolojilerine spesifik olarak uygulanması kanımızca en önemli katkılardan birini oluşturmuştur. Bizim çalışmamızda hastanemizde takip edilen kemik tümörlü 40 hastanın radyolojik bulguları gözden geçirilerek tarif edilen genel radyolojik tanı kriterleri gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malign kemik tümörleri, Röntgen, MRl, CT

Müjdat Bankaoğlu, Esin Derin Çiçek, Merve Cenker, Tuğrul Eren, Muzaffer Başak. Radyographic findings in malignant bone tumours: modalities. SETB. 2004; 38(3): 17-22

Corresponding Author: Müjdat Bankaoğlu
LookUs & Online Makale