ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Management of Gallstone-Induced Acute Pancreatitis in Pregnancy: A Tertiary-Center Experience [SETB]
SETB. 2018; 52(2): 92-96 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.60490

Management of Gallstone-Induced Acute Pancreatitis in Pregnancy: A Tertiary-Center Experience

İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı
Department of General Surgery, Kanuni Sutan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Gallbladder stones are the most frequently reported etiology of acute pancreatitis in pregnancy and are often diagnosed in the third trimester. This condition is associated with both mother and infant morbidity and mortality, and its treatment remains controversial.
Methods: Relevant patient data between September 2010 and April 2017 from the Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital were analyzed regarding etiology (of gallstone pancreatitis), trimester of pregnancy, diagnostic tools, pancreatitis stage, clinical status, medical treatment, surgical interventions, and pregnancy status.
Results: We included 68 patients recorded with acute pancreatitis due to biliary gallstones. Pancreatitis symptoms developed in most (n=38) (55.8%) patients during the third trimester. Of 24 patients who had their first episode of pancreatitis in the first trimester of pregnancy, 12 (50%) were readmitted due to recurrence. Seven (11.3%) patients whose Ranson scale score was 3 underwent computed tomography evaluation. The number of patients with acute cholecystitis with pancreatitis was 5 (7.3%), whereas the number of patients with choledocholithiasis was 4 (5.8%). Sphincterotomy with endoscopic retrograde cholangiopancreatography was performed in 2 (2.9%) patients. Laparoscopic cholecystectomy was performed in 9 (13.2%) patients during pregnancy. No fetal and maternal morbidity and mortality was found in all periods.
Conclusion: Developments in supportive care, wide-spread use of imaging methods, and a multidisciplinary approach with better antenatal care of pregnant patients with acute pancreatitis can help prevent fetal and maternal morbidity and mortality in such cases. Early laparoscopic cholecystectomy should be considered especially in pregnant patients with acute pancreatitis due to gallstones in the first trimester.

Keywords: Acute pancreatitis, laparoscopic cholecystectomy; pregnancy.

Gebelikte safra taşı nedenli akut pankreatit yönetimi: Üçüncü basamak merkez deneyimi

İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı
Department of General Surgery, Kanuni Sutan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Gebelik döneminde akut pankreatit etyolojisi en sık safra kesesi taşlarına bağlı olmaktadır ve hastalık sıklıkla gebeliğin üçüncü trimesterinde görülmektedir. Gebelikte pankreatit hem anne hem de fetüs için morbidite ve mortaliteyi arttırmakla birlikte teşhis ve tedavi günümüzde halen tartışmalıdır.
Yöntemler: Eylül 2010-Nisan 2017 tarihleri arasında kanuni sultan süleyman eğitim ve araştırma hastanesi’nde, safra kesesi taşlarına bağlı pankreatit geçiren gebe hastaların teşhis anındaki trimestr dönemleri, tanı yöntemleri, pankreatitin şiddeti, klinik takipleri, girişimsel işlem ve cerrahi sonuçları ve hamilelik durumu dahil olmak üzere retrospektif olarak analiz edildi.
Bulgular: 68 gebe hasta da safra taşlarına bağlı pankreatit saptandı. İlk pankreatit semptomları çoğunlukla (n=38) (%55.8) üçüncü trimestr da tespit edildi. Gebeliğin ilk trimestrinde ilk atağı saptanan hastaların 12 ‘sinde (%50) gebelik dönemi içerisinde rekürren pankreatit tespit edildi. Orta derecede pankreatit tespit edilen ve Ranson 3 olan 7 (%11.3) hastada BT değerlendirmesi de yapıldı. 5 (%7.3) hastada pankreatitle birlikte akut kolesistit teşhisi, 4 (%5.8) hastada da koledokolitiazis teşhisi de konuldu. ERCP ile sfinkterotomi 2 (%2.9) olguda yapıldı. 9 (%13.2) hastada gebelik sırasında
laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Fetal ve maternal morbidite ve mortalite görülmedi.
Sonuç: Multidisipliner yaklaşım, görüntüleme yöntemlerinin etkin kullanımı ve gebelik dönemindeki takiplerin düzenli yapılması akut pankreatit teşhisinde hem fetal ve hem de maternal mobidite ve mortaliteyi ciddi oranda azaltır. Özellikle birinci trimesterdeki safra taşı nedeniyle akut pankreatit teşhisi konulan hastalarda rekürren pankreatit gelişimini engelemek için erken dönemde laparoskopik kolesistektomi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, laparoskopik kolesistektomi, gebelik

İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı. Management of Gallstone-Induced Acute Pancreatitis in Pregnancy: A Tertiary-Center Experience. SETB. 2018; 52(2): 92-96

Corresponding Author: İnanç Şamil Sarıcı, Türkiye
LookUs & Online Makale