ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
In terms of behavioral problems, family conflict and cognitive functions assessing attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder singly and together [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-54280 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.54280

In terms of behavioral problems, family conflict and cognitive functions assessing attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder singly and together

Arzu Önal Sönmez1, Mehmet Levent Kayaalp2
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Aim: The purpose of this study is to profile the three groups of children having Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant Disorder (ODD), and together both ADHD and ODD, through analyzing cognitive abilities, personality traits, and family characteristics. Methods: The study is conducted by analyzing 60 patients, with 20 patients in each group. Patients had been selected according to DSM IV criteria. Patients had been analysed with Wechsler Intellegence Scale for Children-Revised and Bender The Visual Motor Gestalt Test, and mothers filled out the Child Behaviour Checklist (CBCL) and Marital conflict questionnaire. Results: There was no significant difference in picture completion, block design, and coding, which are the sub-tests of WISC-R, between the three groups. In addition, there was no significant difference in verbal, performance, and scores of WISC-R. Finally, there was no significant difference when the sub-divisions of CBCL externalizing and internalizing behaviours was analyzed individually. Frequency of Marital Conflict Score and Conflict Expansion Score are analysed, no significant difference between the three groups. The highest average of Bender The Visual Motor Gestalt Test had been in the ODD group, whereas the lowest average had been in the ADHD group. Conclusion: When comparing the difference between ADHD and ODD in terms of cognitive abilities diversity could be because of ODD is not originated from genetic or organic component, and ADHD could have organic basis. In ODD, cognitive abilities are intact, that should be underline the enviromental and family factors.

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, cognition, family

Davranım, aile ilişkileri ve kognitif fonksiyonlar açisindan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu ve bu ikisinin birlikte bulunduğu durumların ilişkilendirilmesi

Arzu Önal Sönmez1, Mehmet Levent Kayaalp2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), Karşı olma karşı gelme bozukluğu (KOKGB) ve her ikisinin birlikte bulunduğu 3 grubun bilişsel yetiler, kişilik özellikleri ve aile özellikleri açısından profillerinin çıkarılması amaçlanmıştır. YÖNTEM: DEHB, KOKGB ve her ikisinin birlikte olduğu her biri 20 vakadan oluşan üç grup çalışmaya dahil edilmiştir. DSM IV kriterlerine göre seçilen vakalara Wechsler çocuklar için zeka ölçeği (WISC-R), Bender gestalt görsel motor algılama testi, 4-18 yaş çocuklar ve gençler için davranış değerlendirme ölçeği (ÇGDÖ) ve Aile içi çatışma ölçeği ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Bender-Gestalt Motor Görsel Algılama Testinde üç grup arasında anlamlı fark saptanmıştır. En yüksek ortalama KOKGB grubunda, en düşük ortalama ise DEHB grubunda bulunmuştur. Resim tamamlama, küplerle desen ve şifreleme gibi WISC-R testinin alt grupları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. ÇGDÖ ölçeği ile değerlendirilen içe ve dışa vura davranışlar ve aile içi çatışmayı değerlendiren Aile içi çatışma ölçeğinde de üç grup arasında farklılık saptanmamıştır. SONUÇ: DEHB'deki bilişsel becerilerdeki zorluk KOKGB gibi genetik ve organik sebebe bağlı olmayan durumlarla kıyaslandığında arada fark olması DEHB'nin organik temelleri bulunabileceğini düşündürmektedir. KOKGB'da ise bilişsel bir bozulma olmaması ise çevresel ve ailesel faktörlerin önemine vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, biliş, aileCorresponding Author: Arzu Önal Sönmez, Türkiye
LookUs & Online Makale