ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Sleep Quality in Psoriasis Patients and its Relations with Possible Affecting Factors [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 181-187 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.53189

Sleep Quality in Psoriasis Patients and its Relations with Possible Affecting Factors

Betul Tas1, Vasfiye Kabeloglu2, Aysun Soysal2, Dilek Atakli2
1Departments of Dermatology and Venereology, University of Health Sciences, Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurology, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Research and Training Hospital for Psychiatry, Istanbul, Turkey

Objectives: Psoriasis (PS) is a chronic, immune-mediated inflammatory skin disease. PS may lead to significant effects on health-related quality of life (HRQoL) and other outcomes. In the present study, an investigation into sleep quality (SQ), and its possible relations with factors which may affect SQ were aimed.
Methods: A total of 74 subjects from both sexes were enrolled in this study, between January and July 2017. Patients were evaluated with their demographics, body mass index (BMI), Psoriasis Area Severity Index (PASI), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Psoriasis Quality of Life Index (PQLI), Self Perception Scale (SPS). Additionally, accompanying chronic diseases, disease duration and severity of pruritus were recorded. Obtained PSQI values were compared with the mentioned parameters concerning the significance of their relations with it. SPSS version 24, 2016 was used to analyse the data, and significance was evaluated with p-values of <0.05, 0.01, and 0.001, and rho (r) values of <0.2, =0.2-0.4, =0.4-0.6, =0.6-0.8 and >0.8.
Results: Thirty-seven female and 37 male were studied. The mean age of total of the study population was 47.21±13.91. Mean BMI and mean duration were 30.09± 4.68 kg/m2, and 10.58±9.1 months. Mean values of PASI, PSQI, SPS, and PQLI of the study group were 19.79±16.99, 9.14±5.09, 142.12±23.83, and 21.94±16.31, respectively. Approximately thirty-one percent of them had at least one chronic disease. Alcohol and smoking rates were 17.56%, 50%. PASI was positive/strongly correlated with PQLI and negative/weakly correlated with SPS. No correlation was detected between PSQI values and age, gender, BMI, and SPS values. PSQI was moderately correlated with PQLI, diabetes mellitus (DM), and pruritus severity, whereas it was weak correlated with PASI, hypertension (HT), thyroid diseases and disease duration. PASI and DM showed a predictive effect on SQ.
Conclusion: SQ is affected by certain factors, such as QoL, disease severity, disease duration, pruritus severity, accompanying disorders, such as HT, DM and thyroid diseases, in which disease severity and DM have predictive effects on SQ in PS patients. Controls of disease activation and prevention of progression in DM may provide to keep SQ in PS.

Keywords: Causality, demographic factors; diabetes mellitus; psoriasis; sleep; quality of life.

Psoriazisli Hastalarda Uyku Kalitesi ve Olası Etkileyici Faktörlerle İlişkisi

Betul Tas1, Vasfiye Kabeloglu2, Aysun Soysal2, Dilek Atakli2
1Departments of Dermatology and Venereology, University of Health Sciences, Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurology, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Research and Training Hospital for Psychiatry, Istanbul, Turkey

Amaç: Psoriazis (PS) kronik, immüniteyle ilişkili bir inflamatuar deri hastalığıdır. Yaşam kalitesi ve diğer sistemler üzerine önemli etkilere yol açar. Burada, psoriaziste uyku kalitesi (UK) ve onu etkileyebilecek olası faktörlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Her 2 cinsten toplam 74 denek çalışmaya dahil edidi. Hastalar demografik özellikleri, vücut kitle indeksi (VKİ), Psoriazis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ), Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), Psoriazis Yaşam Kalite İndeksi (PYKİ), Benlik Algısı Skalası (BAS), ile değerlendirildi. Ayrıca eşlik eden kronik hastalıklar, hastalık süresi, ve kaşıntının şiddeti kaydedildi. Elde edilen PUKİ değerleri, sözü edilen diğer faktörlerle UK ilişkisinin önemi açısından karşılaştırıldı. Sonuçların analizi SPSS, version 24, 2016 ile yapıldı ve anlamlılık <0.05, 0.01, ve 0.001 p değerleri, ve < 0.2, =0.2-0.4, =0.4-0.6, =0.6-0.8 and > 0.8 rho (r) değerlerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Otuz yedi kadın ve 37 erkek değerlendirmeye alındı. Ortalama yaş 47.21±13.91 idi. Ortalama VKİ ve ortalama hastalık süresi 30.09±4.68 kg/m2 ve 10.58±9.1 aydı. Çalışma grubunun PAŞİ, PUKİ, BAS ve PYKİ değerleri sırasıyla 19.79±16.99, 9.14±5.09, 142.12±23.83, ve 21.94±16.31 idi. Deneklerin yaklaşık yüzde otuzunda en az bir kronik hastalık vardı. Alkol ve sigara kullanımı %17.56, %50 idi. PAŞİ, PUKİ ile kuvvetli pozitif korelasyon gösterirken, BAS ile negative ve zayıf korelasyon gösterdi. PUKİ değerleriyle, yaş, cinsiyet ve VKİ arasında korelasyon saptanmazken, PYKİ, diyabet (DM) ve kaşıntı şiddetiyle orta kuvvette pozitif, ve hipertansiyon (HT), troid hastalıkları, PAŞİ, ve hastalık süresiyle zayıf pozitif korelasyon saptandı. PAŞİ ve DM’un UK üzerine belirgin öngörücü etkileri saptandı.
Sonuçlar: Psoriaziste, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, hastalık şiddeti ve süresi, kaşıntı şiddeti, eşlik eden DM, HT ve troid hastalıkları gibi faktörlerden etkilenmektedir ve bunlardan hastalık şiddeti ve DM’un UK üzerine belirgin negatif öngörücü etkileri vardır.
Hastalık aktivasyonunun control altında tutulması ve DM gelişiminin önlenmesi PS hastalarında UK’nin korunmasını sağlayabilir. (SETB-2018-07-098)

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, uyku, demografik faktörler, yaşam kalitesi, diabetes mellitus, nedensellik

Betul Tas, Vasfiye Kabeloglu, Aysun Soysal, Dilek Atakli. Sleep Quality in Psoriasis Patients and its Relations with Possible Affecting Factors. SETB. 2020; 54(2): 181-187

Corresponding Author: Betul Tas, Türkiye
LookUs & Online Makale