ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Intraorbital space-occupying lesions: the evaluation of clinical, radiological and pathological results [SETB]
SETB. 2017; 51(4): 322-328 | DOI: 10.5350/SEMB.20170822042332

Intraorbital space-occupying lesions: the evaluation of clinical, radiological and pathological results

Selam Yekta Şendül1, Burcu Dirim1, Alpaslan Alkan1, Cemile Üçgül Atılgan2, Adem Yılmaz3, Ali Olgun1, Semra Tiryaki Demir1, Dilek Güven1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara - Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Beyin Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: To present clinical findings, radiological and pathologic data of the intraorbital spaceoccupying lesions (ISOL) treated with surgical intervention.
Materials and Methods: The medical records of 81 patients who underwent surgery for ISOL between January 2010 and April 2017 were reviewed retrospectively. The demographical data of the patients, preoperative and postoperative ophthalmologic examination findings and the location of mass radiologically were examined in detail. The surgical approach and surgical technique, peroperative and postoperative complications, histopathological results, the duration of follow-up were recorded.
Results: A total of 81 patients (37 female, 44 male) were included in this study. The mean age was 37.14±23.53 year. Intraorbital Space-Occupying Lesions (ISOLs) were intraconal in 3 patients, extraconal in 71 and both intraconal and extraconal in 7 patients. The lesion was in the form of a nontumoral mass in 25 patients, while tumoral in 56 patients. Trans-conjunctival orbitotomy approach was performed in ten patients, while the orbitotomy via skin incision was performed in 71 patients.
Conclusions: Intraorbital Space-Occupying Lesions (ISOLs) cause functional and cosmetic important problems according to their localizations. The definitive treatment of these lesions is mostly surgical and full surgical excision may provide permanent healing.

Keywords: Intraconal, intraorbital mass, extraconal, orbital tumour.

İntraorbital yer kaplayıcı lezyonlar: Klinik, radyolojik ve patolojik sonuçları

Selam Yekta Şendül1, Burcu Dirim1, Alpaslan Alkan1, Cemile Üçgül Atılgan2, Adem Yılmaz3, Ali Olgun1, Semra Tiryaki Demir1, Dilek Güven1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara - Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Beyin Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Cerrahi müdahale ile tedavi edilen orbitada yer kaplayıcı lezyonların klinik bulgularını, radyolojik ve patolojik verilerini sunmak.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 ile Nisan 2017 tarihleri arasında orbitada yer kaplayıcı lezyon nedeniyle cerrahi geçiren 81 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, preoperatif ve postoperatif oftalmolojik muayene bulguları ve radyolojik olarak kitlenin yerleşimi detaylı bir şekilde incelendi. Cerrahi yaklaşım ve uygulanan cerrahi teknik, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar, histopatolojik sonuçlar, hasta takip süresi ve seyri kaydedildi.
Sonuçlar: Çalışmaya 81 (37 kadın, 44 erkek) hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 37.14±23.53 yıldı. Orbitadaki kitleler hastaların 3’ünde intrakonal, 71’inde ekstrakonal, 7’sinde ise hem intrakonal ve hem de ekstrakonal yerleşimliydi. Elli altı hastada lezyon tümöral iken 25 hastada ise lezyon non-tümöral özellikte idi. On hastaya konjonktival orbitotomi yaklaşımı ile cerrahi uygulanırken, 71 hastaya cilt yolu ile orbitotomi yapıldı.
Tartışma: Orbital bölgede yer kaplayan lezyonlar lokalizasyonuna göre fonksiyonel ve kozmetik önemli sorunlara neden olurlar. Bu lezyonlarının kesin tedavisi çoğunlukla cerrahi olup tam cerrahi eksizyon kalıcı iyileşme sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: İntrakonal, intraorbital kitle, ekstrakonal, orbital tümör.

Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim, Alpaslan Alkan, Cemile Üçgül Atılgan, Adem Yılmaz, Ali Olgun, Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven. Intraorbital space-occupying lesions: the evaluation of clinical, radiological and pathological results. SETB. 2017; 51(4): 322-328

Corresponding Author: Selam Yekta Şendül, Türkiye
LookUs & Online Makale