ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Results Of Core Decompression Treatment In Femoral Head Avascular Necrosis [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-47135 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.47135

The Results Of Core Decompression Treatment In Femoral Head Avascular Necrosis

Mehmet Ali Talmaç1, Muharrem Kanar1, Mehmet Mesut Sönmez1, Hacı Musatafa Özdemir1, Ferdi Dırvar2, Yüksel Tenekecioğlu3
1Department Orthopedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul
2Department Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Metin Sabancı Baltalimanı Osteopathic Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Orthopedics and Traumatology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective:
Femoral head avascular necrosis (FHAN) is a progressive disease seen in young, active pa-tients, leaving significant disability in the joint when untreated. We retrospectively examined the results of early stage FHAN patients who had operated in our clinic.

Material-method:
In our study, 65 patients were evaluated retrospectively. These patients were evaluated clini-cally by Merle D'aubigne Postel score and Harris hip score. The patients were radiologically staged according to the criteria of Ficat and Arlet with hip AP, lateral graphs and magnetic resonance imaging.

Results: The mean follow-up period was 73 months in our patient group and the mean age was 35 years. Of these patients, 59% were female and 41% were male, 41% bilateral, 40% right hip involvement. One of our patients developed FHAN in pregnant stage, 7 of them were idiopathic, and 38 (81%) of them developed FHAN due to steroid use. According to the Ficat and Arlet stage, 18 hips were found to be stage 1, 37 hips stage 2 and 9 hips stage 3 during admission. From etiological point of view, 81% of patients developed steroid use and 19% developed idiopathically. Also the clinical improvement of the patients, in the idiopathic pa-tients, the harris hip score increased from 58 to 90, in steroid use the score 55 to 83 to steroid use. According to Merle D'aubigne Postel the idiopathic group increased 6 to 15, in steroid use group the score increased from 6 to 13. According to radiologically Ficat and Arlet stage, progression were seen in all stages. In stage 1 38.8%, stage 2 70.2%, stage 3 was 88.8%. %20 of these patients had rapid progreses and needed total hip prosthesis. All progres-sive patients continued with chronic steroid used patients. Mean total hip replacement time was 27 months.

Conclusion: Osteonecrosis is a disease associated with high morbidity. Early diagnosis can reduce morbidity and improve patient quality of life. Core decompression has the effect of stopping the progression of femur head avascular necrosis in early (stage 1) stages although it has a significant and long-term palliative effect in all stages. Most of the young and active patients with FHAN still does not have any ideal method for treatment today but core de-compression in the early stages has been seen to reduce morbidity. it’s a time-saving attempt before final treatment which is hip arthroplasty.

Keywords: core decompression, femoral head, avascular necrosis

Femur Başı Avasküler Nekrozunda Core Dekompresyon Ameliyatı İle Tedavi Sonuçları

Mehmet Ali Talmaç1, Muharrem Kanar1, Mehmet Mesut Sönmez1, Hacı Musatafa Özdemir1, Ferdi Dırvar2, Yüksel Tenekecioğlu3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Femur başı avasküler nekroz (FBAN) genç, aktif hastalarda görülen, tedavi edilmedi-ğinde ilerleyici, eklemde ciddi sakatlık bırakan bir hastalıktır. Kliniğimizde ameliyat olmuş erken evre FBAN hastalarını retrospektif olarak sonuçlarını inceledik.
Gereç yöntem: Çalışmamızda 46 hastanın 65 kalçası retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalar klinik olarak Merle D’aubigne postel skoru ve Harris kalça skoru ile değerlendirildi. Hastalar radyolojik olarak kalça AP, lateral grafileri ve manyetik rezonans görüntüleme yardımıyla Ficat ve Arlet kriterlerine göre evrelendirildi.
Bulgular: Hasta grubumuzun ortalama takip süresi 73 ay olup yaş ortalaması 35 idi. Bu has-taların %59’u kadın %41’i erkek hasta olup, %41 bilateral, %40 sağ kalça tutulumu vardı. Hastalarımızda 1 tanesi gebelik sırasında, 7 tanesi idiopatik, 38 (%81) tane ise steroid kul-lanımına bağlı FBAN gelişmişti. Ficat ve Arlet evrelemesine göre başvuru sırasında 18 kalça evre 1, 37 kalça evre 2 ve 9 kalça evre 3 olarak saptandı. Etyolojik açıdan hastaların % 81’i steroid kullanımına bağlı %19’u idiopatik zeminde gelişmişti. Hastaların klinik iyileşmeleri-ne etyolojik açıdan bakıldığında idiopatik hastalarda harris kalça skoru 58’den 90’a steroid kullananlarda 55 ten 83 e, Merle D’aubigne Postel’e göre idiopatik 6 dan 15’e steroid kullananlarda 6’dan 13’e çıkmıştı. Radyolojik olarak Ficat ve Arlet evrelemesine göre hasta-larda tüm evrelerde istatistiksel olarak anlamlı şekilde evre 1 %38,8, evre 2 %70,2 ve evre 3 %88,8 ilerleme görüldü. Bu hastaların %20’si hızlı progrese olup total kalça protezi ihtiyacı duyuldu. Progresyon gösteren hastaların hepsi kronik steroid tedavisine devam ediyordu. Or-talama total kalça protezine dönüş süresi 27 ay idi.
Sonuç: Osteonekroz, yüksek morbidite ile ilişkili bir hastalıktır. Erken tanı ile morbidite azaltılabilir ve hastanın yaşam kalitesi yükseltilebilir. Core dekompresyonun femur başı avasküler nekrozunun progresyonunu durdurucu etkisi ancak erken evre (Evre 1) lezyonlarda belirgin iken tüm evrelerde belirgin ve oldukça uzun süreli bir palyatif etkisi vardır. Çoğu genç ve aktif olan femur başı avasküler nekrozu hastalarının tedavisi için halen ideal bir yön-temin bulunmadığı günümüzde erken evrelerde core dekompresyon, morbiditeyi azaltıcı ve nihai tedavi olan artroplasti öncesi zaman kazandırıcı bir girişimdir.

Anahtar Kelimeler: core dekompresyon, femur başı, avasküler nekrozCorresponding Author: Mehmet Ali Talmaç, Türkiye
LookUs & Online Makale