ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
What Determines the Success of Closed-Wedge High Tibial Osteotomy: Severity of Malalignment, Obesity, Follow-up Period, or Age? [SETB]
SETB. 2018; 52(1): 6-12 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.38257

What Determines the Success of Closed-Wedge High Tibial Osteotomy: Severity of Malalignment, Obesity, Follow-up Period, or Age?

Ata Can1, Fahri Erdoğan2, Ayse Ovul Erdoğan1, Ilker Abdullah Sarıkaya3, Necip Selçuk Yontar1
1Nisantasi Orthopedic Center, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Ortopediatri Child Orthopedic Academy, İstanbul, Turkey

Objectives: High tibial osteotomy (HTO) is a well-established procedure for the treatment of medial knee osteoarthritis originating from malalignment of the lower extremity. The current study was designed to evaluate the clinical and radiographic results of closed-wedge HTO for the treatment of medial knee osteoarthritis and to reveal factors affecting the outcome.
Methods: A retrospective study was conducted with 138 patients who were operated on for medial knee osteoarthritis between 2000 and 2007 using closed-wedge HTO. Preoperative and follow-up physical examination findings, body mass index (BMI) values, and Hospital for Special Surgery (HSS) and Lysholm knee scores were reviewed. Radiographic evaluation included measurement of the mechanical axis preoperatively and the most recent follow-up orthoroentgenograms. The follow-up knee scores were evaluated according to preoperative mechanical axis, obesity, age, follow-up period, and gender of the patient. The mechanical axis measurement was assessed based on obesity, age, and follow-up period.
Results: The mean preoperative and latest follow-up mechanical axis was 4.92o±4.24o varus and 3.43o±3.74o valgus, respectively (p=0.0001). Improvement in the Lysholm (p=0.0001) and HSS (p=0.0001) knee scores was significant. The preoperative mechanical axis, obesity, follow-up period, and gender had no negative effect on the follow-up knee scores, whereas a preoperative age over 50 years had a negative effect on the follow-up knee score.
Obesity and the length of the postoperative follow-up period did not have a negative effect on the postoperative mechanical axis, whereas a preoperative age over 50 had a negative effect on the postoperative mechanical axis.
Conclusion: The results of this study suggest that medial knee osteoarthritis may be treated successfully with closed-wedge HTO. The analysis indicated that factors such as obesity, the degree of preoperative deformity, and gender do not adversely affect the success of treatment. However, a preoperative age over 50 adversely affected the outcome.

Keywords: Age; closed wedge; high tibial osteotomy; malalingment.

Kapalı kama yüksek tibial osteotomide başarıyı hangi faktörler belirler? Dizilim bozukluğunun derecesi, obezite, takip süresi veya yaş

Ata Can1, Fahri Erdoğan2, Ayse Ovul Erdoğan1, Ilker Abdullah Sarıkaya3, Necip Selçuk Yontar1
1Nisantasi Orthopedic Center, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Ortopediatri Child Orthopedic Academy, İstanbul, Turkey

Amaç: Yüksek tibial osteotomi (YTO) alt ekstremitedeki dizilim kusuruna bağlı olarak görülen medial diz osteoartritinin tedavisinde kullanılan bir uygulamadır. Çalışmamız medial diz osteoartritinin tedavisinde kullanılan kapalı kama YTO’sinin klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmek ve sonucu etkileyen faktörleri ortaya çıkartmaktır.
Yöntemler: 2000 ile 2007 yılları arasında medial diz osteoartriti nedeniyle kapalı kama YTO uygulanan 138 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve son kontrol esnasındaki fizik muayene bulguları, vücut kitle indeksi (VKİ) ve Hospital for Special Surgery (HSS) ve Lysholm diz skorları gözden geçirildi. Radyografik değerlendirmede ameliyat öncesi ve son kontrol esnasında mekanik akslar ortoröntgenogram kullanılarak ölçüldü. Kontrol diz skorları ile ameliyat öncesi mekanik aks, obezite, yaş, takip süresi ve hastaların cinsiyetleri karşılaştırıldı. Mekanik aks ise obesite, yaş ve takip süresi ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Ameliyat öncesi ve kontrol esnasındaki mekanik aks ölçümleri sırasıyla 4.92o ± 4.24o varus ve 3.43o ± 3.74o valgus olarak ölçüldü. Lysholm (p=0.0001) ve HSS (p=0.0001) skorlarında anlamlı iyileşme tespit edildi. Ameliyat öncesi mekanik aks, obezite, takip süresi ve cinsiyetin diz skorları üzerinde herhangi bir negatif etkisi gösterilemezken, 50 yaş üzerinde opere olmanın sonuç üzerinde negatif etkisi olduğu bulundu. Aynı şekilde obezite ve ameliyat sonrası takip süresinin mekanik aks üzerinde negatif etkisi gösterilemezken, 50 yaş üzerinde opere olmanın mekanik aks üzerinde negative etkisi olduğu görüldü.
Sonuç: Bu çalışma medial diz osteoartritinin kapalı kama YTO ile başarıyla tedavi edilebileceğini göstermektedir. Obezite, ameliyat öncesi deformitenin derecesi ve cinsiyetin tedavi başarısını etkilemediği görülmüştür. Ancak 50 yaş sonrasında opere olmanın sonuçlar üzerinde negatif etkisi olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Age; closed wedge; high tibial osteotomy; malalingment.

Ata Can, Fahri Erdoğan, Ayse Ovul Erdoğan, Ilker Abdullah Sarıkaya, Necip Selçuk Yontar. What Determines the Success of Closed-Wedge High Tibial Osteotomy: Severity of Malalignment, Obesity, Follow-up Period, or Age?. SETB. 2018; 52(1): 6-12

Corresponding Author: Ata Can, Türkiye
LookUs & Online Makale