ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Arthroscopic subacromial decompression: one-to four-year results [SETB]
SETB. 2012; 46(3): 136-139

Arthroscopic subacromial decompression: one-to four-year results

Özgür Karaman1, Özgün Karakuş1, Gökhan Kaynak2, Gürkan Çalışkan3, Baransel Saygı1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, İstanbul-Türkiye
3Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı-Türkiye

Objective: Rotator cuff jam at the corocoacromial arcus, (impingement syndrome) is the most important cause of shoulder pain. Procedures in recent years through the development of arthroscopic surgery, shoulder arthroscopy as a valid method has been implemented. In this study, patients who underwent arthroscopic subacromial decompression evaluated prospectively.
Methods: In this study, artroscopic subacromial decompression is applied and followed at least one year, 31 patients (18 female, 13 male) were paticipated. 20 patient‘s right arm, 11 patient’s left arm was affected. Preoperative physical examination, radiography, magnetic resonance and Constant –Murley score was performed at this evaluation. In the post operative period, phsical examination, radiography and Constant-Murley score are used. The mean follow-up period was 18.6 months (range 12 to 48 months).
Results: 27 patients (87%) very well and good, 4 patients (13%), satisfactory results were obtained. There were no poor results. Preoperatively the mean of Constant-Murley score was 42.8 (Range 17 to 69 years). Postoperatively, the Constant-Murley shoulder score was 79.2 (range 75 to 93).
Conclusion: Arthroscopic subacromial decompression, is a superior surgical treatment option in appropriately “ed patients. Arthroscopic subacromial decompression is preferred instead of open techniques; because of easy wound care, protecting the integrity of deltoid muscle and quickly rehabilitated.

Keywords: Acromioclavicular joint/surgery, acromion/surgery, arthroscopy/methods, bursa, synovial/surgery, ligament, articular/surgery, shoulder joint/injury

Artroskopik subakromiyal dekompresyon: 1-4 yıllık sonuçlar

Özgür Karaman1, Özgün Karakuş1, Gökhan Kaynak2, Gürkan Çalışkan3, Baransel Saygı1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, İstanbul-Türkiye
3Ağrı Devlet Hastanesi, Ağrı-Türkiye

Amaç: Rotator manşetin korakoakromial arkusta sıkışması (impingement sendromu) en önemli omuz ağrısı sebeplerindendir. Son yıllarda artroskopik cerrahi prosedürlerinin gelişmesi sonucunda, omuz artroskopisi geçerli bir yöntem olarak uygulamaya girmiştir. Bu çalışmada artroskopik subakromial dekompresyon yaptığımız hastalar ileriye yönelik olarak değerlendirildi.
Yöntemler: Çalışmaya artroskopik subakromial dekompresyon uygulanan ve en az bir yıl süreyle izlenen 31 hasta (18 kadın, 13 erkek; ortalama yaş 57.7; dağılım 23-78) alındı. 20 hastanın sağ kolu, 11 hastanın sol kolu etkilenmişti. Değerlendirmeler ameliyat öncesinde fizik muayene, direk radyografi, manyetik rezonans ve omuz Constant-murley skoru ile yapıldı. Ameliyat sonrasında fizik muayene, direk radyografi ve omuz constant-murley skorlaması kullanıldı. Ortalama takip süresi 18.6 aydı (dağılım 12-48 ay).
Sonuçlar: 27 hastada (%87) çok iyi ve iyi, 4 hastada (%13) tatmin edici sonuç alındı. Kötü sonuç alınan hasta olmadı. Ameliyat öncesi omuz constant-murley skor ortalaması 42.8 (dağılım 17-69) idi. Ameliyat sonrasında omuz constant-murley skor ortalaması 79.2 (dağılım 75-93) olarak bulundu (p<0.05).
Çıkarımlar: Artroskopik subakromial dekompresyon, tecrübe kazanmış kişiler için uygun seçilen olgularda üstün bir cerrahi tedavi seçenektir. Artroskopik cerrahi yapılan hastalar, yara bakımının kolay olması ve deltoid yapışma yerine zarar verilmemesi nedeniyle çok çabuk rehabilite olması ile açık tekniklere göre daha üstündür.

Anahtar Kelimeler: Akromioklaviküler eklem/cerrahi, akromion/cerrahi, artroskopi/yöntem, bursa, sinoviyal/cerrahi, ligament, artiküler/cerrahi, omuz eklemi/yaralanma

Özgür Karaman, Özgün Karakuş, Gökhan Kaynak, Gürkan Çalışkan, Baransel Saygı. Arthroscopic subacromial decompression: one-to four-year results. SETB. 2012; 46(3): 136-139

Corresponding Author: Özgür Karaman
LookUs & Online Makale