ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Multidimensional Analysis of Urinary Stone Diseases in Pediatric Patients [SETB]
SETB. 2019; 53(1): 46-48 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.32858

Multidimensional Analysis of Urinary Stone Diseases in Pediatric Patients

Ayhan Dalkılınç1, Hasan Demirkan, Gül Özçelik
1Department of Urology, Health Sciences University, Şişli Etfal Health Application Research Center, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Urology, Health Sciences University, Şişli Etfal Health Application Research Center, İstanbul, Turkey
3Department of Children's Nephrology, Health Sciences University, Şişli Etfal Health Application Research Center, İstanbul, Turkey

Objectives: Urinary tract stones are less common in children than in adults. Determining the etiology is the most important step to achieve successful treatment and prevent future recurrence. The aim of this study was to investigate the clinical characteristics and possible risk factors for urinary stone disease in pediatric patients.
Methods: The data of 126 patients with urinary stone disease who were treated in a pediatric nephrology clinic between 2000 and 2014 were analyzed retrospectively. A total 126 patients were enrolled in the study: 70 (55%) male and 56 (45%) female patients were included. The complaints, age of diagnosis, family histories, and stone location were examined. Direct urine microscopic examination, complete urinalysis, and urine culture were performed for all of the patients. Calcium, uric acid, oxalate, citrate, magnesium, and cystine levels were measured in urine collected in a 24-hour period. Serum electrolyte, blood urea nitrogen, creatinine, calcium, phosphorus, uric acid, and albumin levels were measured. Urinary ultrasound was performed. Stone analysis was conducted using the X-ray diffraction method. The mean age of the patients was 55 months (range: 1-162 months) at presentation.
Results: In all, 34% of the patients had a family history of urinary stone disease. The rate of previous urinary tract infection was 26%. It was determined that 34% of the patients had been taking vitamin D and 5% had been taking a high dose. Metabolic risk factors determined were: hypercalciuria in 41%, hypocitraturia in 30%, hyperoxaluria in 14%, hyperuricosuria in 10%, and cystinuria in 5%. Among the group, 81% of the patients had kidney stones, 6.5% had ureter stones, and 2.5% had bladder stones. Furthermore, it was determined that 45% of the stones were composed of calcium oxalate, 35% had calcium phosphate stones, 14.2% had uric acid stones, and 13.3% had cystine stones. In 52% of the cases, extracorporeal shock wave lithotripsy was performed, and 71% underwent surgical treatment.
Conclusion: Metabolic evaluation and stone analysis should be performed to prevent future recurrences in children with urinary stone disease and lifelong follow-up should be emphasized.

Keywords: Nephrolithiasis, stone, urinary system.

Çocuk Üriner Sistem Taş hastalıklarının Çok Yönlü Analizi

Ayhan Dalkılınç1, Hasan Demirkan, Gül Özçelik
1Sağlık Bilimler Üniversitesi Şişli Etfal Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Üroloji Servisi.
2Sağlık Bilimler Üniversitesi Şişli Etfal Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Çocuk Üroloji Servisi.
3Sağlık Bilimler Üniversitesi Şişli Etfal Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Çocuk Nefroloji Servisi.

Üriner sistem taşları çocuklarda erişkinlerde olduğundan daha seyrek görülür. Ürolitiazis olgularında etiyolojiyi belirlemek, tedavide başarıyı sağlamak ve rekürrensi önlemek açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada pediatrik üriner sistem taş hastalıklarının klinik özellikleri ve olası risk faktörlerinin araştırılması amaçlandı.
Çocuk Nefroloji Polikliniğinde 2000-2014 yılları arasında üriner sistem taş hastalığı tanısıyla takip edilen 126 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Olguların başvuru yakınmaları, tanı yaşları, aile öyküleri, taşın yerleşim yerleri belirlendi. Hastaların tümünde direkt idrar mikroskopik bakısı, tam idrar tetkiki ve idrar kültürü yapıldı, 24 saatlik idrar toplanabilen hastalarda bir günlük idrarda kalsiyum, ürik asit, okzalat, sitrat, magnezyum ve sistin düzeyleri ölçüldü, serum elektrolit, kan üre azotu, kreatinin, kalsiyum, fosfor, ürik asit, albümin ölçümleri, üriner USG ve taş analizi (X ışını ile difraksiyon yöntemiyle gerçekleştirildi)
14 yıllık takipte kayıtları tam olan 126 olgu çalışmaya katıldı. Bu hastaların 70’i (%55) erkek 56’sı (%45) kız idi. Hastaların başvuru yaşı 55 aydı (1-162). Hastaların %34’ünde ailede taş öyküsü vardı.Geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu (İYE) öyküsü oranı %26 idi. Olguların %34’ünde D vitamini kullanımı vardı ve %5’inde yüksek doz mevcuttu. Metabolik risk faktörü oranları,%41 hiperkalsiüri, %30 hipositratüri, %14 hiperoksalüri, %10 hiperürikozüri, %5 sistinüri olarak belirlenmişti. Taşın lokalizasyonu hastaların %81 inde böbreklerde, %16,5’unda üreterde, %2,5’ında mesanede görüldü. Taş analizinde; hastaların %45’inde kalsiyum oksalat, %35’inde kalsiyum fosfat, %14,2’sinde ürik asit, %13,3’ünde sistin içeriği tespit edilmişti.Uygulanan tedaviler; %52 oranında ESWL, %71 oranında cerrahi girişimdi.
Üriner sistem taş hastalığı olan çocuklarda rekürrensleri önlemek için metabolik değerlendirme ve taş analizi yapılmalı, ömür boyu takip gereği vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: nefrolitiazis, taş, üriner sistem

Ayhan Dalkılınç, Hasan Demirkan, Gül Özçelik. Multidimensional Analysis of Urinary Stone Diseases in Pediatric Patients. SETB. 2019; 53(1): 46-48

Corresponding Author: Hasan Demirkan
LookUs & Online Makale