ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Risk Factors and Diagnostic Methods in Vocal Cord Mucosal Lesions [SETB]
SETB. 2019; 53(1): 49-53 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.29291

Risk Factors and Diagnostic Methods in Vocal Cord Mucosal Lesions

Ceki Paltura1, Ahmet Güvenç1, Sibel Bektaş2, Ömer Develioglu1, Mehmet Külekçi1
1Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: This study was an examination of malignancy risk determined according to clinical characteristics and preoperative diagnosis in vocal cord lesions compared with the definitive pathology results.
Methods: This was a retrospective study of the files of patients who were admitted to a clinic due to hoarseness and/or a laryngeal lesion and underwent a suspension laryngoscopy (SL) between 2014 and 2018. The patient files were examined and the parameters of age, gender, smoking status, alcohol use, and the site of the lesion were compared for the risk of malignancy. The details of the preoperative diagnoses, peroperative findings, and definite pathology results were evaluated for agreement.
Results: In all, 296 cases were reviewed. Since some patients had undergone multiple SL procedures, only the final pathology results of these patients were included in the study and the final total was 260 patients. The study population consisted of 191 (73.5%) male and 69 (26.5%) female patients. Of the group, 169 (65%) were smokers and 13 (5%) consumed alcohol. The lesions were left-sided in 106 (40.8%), right-sided in 120 (46.2%), and bilateral in 34 (13.1%) cases. A total of 68 (26.2%) cases were malignant, 165 (63.5%) were benign, and 27 (10.4%) were determined to be premalignant. Analysis of patient age revealed that the risk of malignancy was significantly higher in patients in the fifth or sixth decade of life (p<0.001). Examination of gender and the risk of malignancy indicated that 64 (94.1%) of the malignant patients were male and 4 (5.9%) were female (p<0.001). It was also found that 64 of the malignant patients (94.1%) were smokers (p<0.001). Only 8 (11.8%) of the patients with malignant lesions used alcohol, and no significant relationship was found (p=0.018). The association of malignancy with the lesion site was similar (p=0.89). Logistic regression analysis determined that male gender increased the risk of malignancy 6.45% and smoking increased the risk 7.81%.
Conclusion: Microscopic examination of the lesion and palpation are very important in the diagnosis of patients with hoarseness and laryngeal lesion. Smoking, advanced age, and male gender increased the risk of malignancy of vocal cord lesions.

Keywords: Larynx cancer, suspension laryngoscopy; videolaryngostroboscopy; vocal cords.

Vokal kord mukozal lezyonlarinda risk faktörleri ve tani yöntemi

Ceki Paltura1, Ahmet Güvenç1, Sibel Bektaş2, Ömer Develioglu1, Mehmet Külekçi1
1Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Amaç: Vokal kord lezyonlarının malinite riskinin klinik özelliklerle ilişkisi ve preoperatif tanı ile kesin patolojinin korelasyonu.
Materyal ve Metod: Çalışma 2014-2018 yılları arasında ses kısıklığı ile kliniğimize başvuran ve laryngeal lezyonu nedeni ile süspansiyon laringoskopi yapılmasına karar verilen hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranması ile yapılmıştır. Hasta dosyaları incelenerek hastaların yaşı, cinsiyeti, sigara ve alkol kullanımı, lezyonun tarafı ile malignite oranı karşılaştırılmıştır. Ayrıca hastaların preoperatif tanıları ile perop ve kesin patoloji sonuçları uygunluk bakımından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya uygun 296 dosya bulunmuştur. Bazı hastalara birden fazla süspansiyon laringoskopi (SL) uygulanması nedeni ile bu hastaların son patoloji sonuçları alınmıştır. Bu nedenle çalışmaya 260 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 191’i (%73,5) erkek, 69’u(%26,5) kadındı. Hastaların 169’u(%65) sigara kullanıyordu. 13 (%5) hasta alkol kullanıyordu. Lezyonların 106’ı (%40,8) sol, 120’si (%46,2) sağ ve 34 (%13,1) tanesi ise bilateral yerleşimli idi. Hastaların 68’i (%26,2) malign, 165’i (63,5) benign ve 27 (%10,4)’ü premalign olarak sonuçlandırıldı. Hastaların yaşları incelendiğinde 5 ve 6. dekattaki hastaların malignite riskinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (p<0.001). Cinsiyete göre malignite riskine baktığımızda ise malign hastaların 64 (%94,1) tanesinin erkek olduğu, 4’ünün (%5,9) ise kadın olduğu saptandı (p<0.001). Malign hastaların 64’ünün (%94,1) sigara kullandığı ve sigaranın anlamlı olarak malignite riskini arttıdığı saptandı (p<0.001). Malign hastaların sadece 8’i (11,8) alkol kullanıyordu ve anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.018). Malignitenin lezyonun bulunduğu tarafa göre ilişkilendirilmesinde gruplar benzer bulundu (p=0.89). Benign hastalığa göre malign hastalar değerlendirilerek lojistik regresyon analizi yapıldığında erkek cinsiyetin 6,45 oranında, sigara kullanımının da 7,81 oranında malign hastalık riskini arttırdığı saptanmıştır. Preop tanılar ile patolojik tanılar karşılaştırıldığında ise %32,3 oranında preoperatif tanı ile postoperatif tanı arasında uyumsuzluk bulunmuştur.
Sonuç: Ses kısıklığı olan ve laringeal lezyon saptanan hastalarda fizik muayenenin yanında lezyonun mikroskop altında incelenmesi ve palpasyonu tanı koymada çok önemlidir. Sigara kullanımı, ileri yaş ve erkek cinsiyet vokal kord lezyonlarının malignite riskini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: vokal kordlar, laringovideostroboskopi, suspansiyon laringoskopi, larenks kanseri

Ceki Paltura, Ahmet Güvenç, Sibel Bektaş, Ömer Develioglu, Mehmet Külekçi. Risk Factors and Diagnostic Methods in Vocal Cord Mucosal Lesions. SETB. 2019; 53(1): 49-53

Corresponding Author: Ceki Paltura
LookUs & Online Makale