ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Comparison of the Cost and Efficacy of Axillary Anesthesia and Wide-Awake Anesthesia in Finger Surgeries [SETB]
SETB. 2018; 52(2): 119-123 | DOI: 10.5350/SEMB.20171026035459

Comparison of the Cost and Efficacy of Axillary Anesthesia and Wide-Awake Anesthesia in Finger Surgeries

Ibrahim Avşin Öztürk1, Kahraman Öztürk2, Osman Orman2, Mehmet Baydar3, Serkan Aykut2, Ahmet Köse1
1Department of Orthopedics, University of Health Sciences, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Hand Surgery, University of Health Sciences, Metin Sabanci Bone and Joint Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Hand Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

Objectives: Wide-awake anesthesia is a type of local anesthesia consisting of a combined application of lidocaine, epinephrine, and bicarbonate and has a wide potential in hand surgery as it offers the advantage of being applied without sedation and without using a tourniquet. In light of recent studies, its use has increased with the disappearance of the belief among surgeons that epinephrine can cause circulatory disturbance in fingers.
Methods: Patients with finger pathologies who were operated upon at the Baltalimani Bone Diseases Teaching and Research Hospital between January 2015 and February 2016 were divided into two groups according to anesthesia type: wide-awake anesthesia and axillary block anesthesia, with 52 patients in each group. Start time of surgery, length of hospital stay, anesthesia cost, and patient satisfaction were compared. For the evaluation of patient satisfaction, the patients were postoperatively asked whether they would accept the same anesthesia method if they had to have the same experience. Each group was further divided into two subgroups: bone interventions (phalangeal fracture, bone biopsy, implant removal, and interphalangeal joint arthrodesis) and soft tissue interventions (digital nerve repair, fingertip local skin flap, flap division, releasing stiff joint, ligament repair, and debridment). Each subgroup included 26 patients.
Results: Sufficient anesthesia to cover the whole duration of surgery was achieved in both the groups. Regarding the question “If you were experiencing the same experience, would you accept the same anesthesia again?” 26 and 33 patients responded positively, 16 and 7 patients repsonded negatively, and 10 and 12 patients remained neutral in the axillary block and wide-awake anesthesia groups, respectively. According to the Social Security Institution data, the average anesthesia cost was 316.1 TL in the axillary block anesthesia group and 25.3 TL in the wide-awake anesthesia group; the average length of hospital stay was 32.9 h in the former and 13.6 h in the latter. Start time of surgery was 34 minutes in axillary block anesthesia and 5.3 minutes in wide-awake anesthesia.
Conclusion: We found that compared with axillary block anesthesia, the length of hospital stay was 19.3 h less and anesthesia cost was 290.8 TL less with wide-awake anesthesia; furthermore, the start time of surgery decreased by 29.7 min with the latter. Moreover, patient satisfaction rate was better in the wide-awake anesthesia group. No bleeding, patient incompatibility, and other complications that might interfere with the surgery were detected.

Keywords: wide-awake patient, anesthesia, bleeding

El Parmaklarının Cerrahisinde Uyanık Hasta Anestezisinin Aksiller Anestezi ile Karşılaştırılması

Ibrahim Avşin Öztürk1, Kahraman Öztürk2, Osman Orman2, Mehmet Baydar3, Serkan Aykut2, Ahmet Köse1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Erzurum - Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, El Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Metin Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, El Cerrahisi Kliniği, Adana - Türkiye

Amaç: Uyanık hasta anestezisi (wide awake anesthesia) hastalara sedasyon yapılmadan ve turnike kullanılmadan yapılan; içeriği lidokain, epinefrin ve bikarbonattan oluşan ve el cerrahisinde geniş kullanım potansiyeli olan bir lokal anestezi türüdür. Epinefrinin cerrahlar arasında parmaklarda dolaşım bozukluğuna yol açabileceği yönündeki inanışın son yıllarda yapılan çalışmalarla ortadan kalkması ile kullanımı artmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2015 ile Şubat 2016 ayları arasında Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi kliniğinde uyanık hasta anestezisi ile ve aksiller anestezi ile gerçekleştirilen olgularda parmakları ilgilendiren hastalığı olan 52‘şer hastanın hastanede ameliyata başlama zamanı, kalış süreleri, maliyeti ve hasta memnuniyeti karşılaştırıldı. Hasta memnuniyeti için ameliyat sonrası hastalara “Bu yaşadığın tecrübeyi tekrar yaşaman gerekse aynı anestezi yöntemini kabul eder miydin?” sorusu yöneltildi. Her iki grupta 26’şar adet olguda kemik girişimleri (falanks kırığı, kemik biyopsisi, implant çıkarımı ve interfalangial eklem artrodez); 26’şar adet olguda yumuşak doku girişimleri (dijital sinir onarım, parmak ucu flep, flep ayrımı, eklem kontraktur gevşetme, bağ tamiri, debridman) olacak şekilde oluşturuldu.
Bulgular: Her iki gruptaki hastada operasyonu sürdürecek oranda yeterli anestezinin sağlandığı görüldü. Operasyon sonrası hastalara “Bu yaşadığın tecrübeyi tekrar yaşaman gerekse aynı anestezi yöntemini kabul eder miydin?” sorusu yöneltildiğinde aksiller anestezi grubundaki hastaların 26 olumlu, 16 olumsuz, 10 kararsız olarak; uyanık hasta anestezisi grubunda ise 33 olumlu, 7 olumsuz, 12 kararsız olarak gözlendi. Hasta maliyeti (Sosyal Güvenlik Kurumu –SGK- verilerince); aksiller anestezi grubunda ortalama 316.1 TL, uyanık hasta anestezisi grubunda ortalama 25.3 TL olarak hesaplandı. Hastanede kalış süresinin aksiller anestezi grubunda ortalama 32.9 saat, uyanık hasta anestezisi grubunda ortalama 13.6 saat olduğu belirlendi. Anestezi sonrası ameliyata başlama süresinin aksiller anestezi grubunda ortalama 34 dakika, uyanık hasta anestezisi grubunda ortalama 5.3 dakika olduğu görüldü.
Sonuç: Çalışmamızda uyanık hasta anestezisi kullanarak tedavi ettiğimiz hastaların hastanede kalış sürelerinde ortalama 19.3 saat azalma; anestezi maliyetinde ise ortalama 290.8 TL azalma tespit edildi. Hastaların anestezi sonrası ameliyata başlama zamanında da ortalama 29.7 dakika düşüş sağlandı. Hasta memnuniyeti oranı uyanık hasta grubunda daha fazlaydı. Hastalarda operasyona mani olacak kanama, hasta uyumsuzluğu ve diğer ek komplikasyonlara da rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, kanama, uyanık hasta

Ibrahim Avşin Öztürk, Kahraman Öztürk, Osman Orman, Mehmet Baydar, Serkan Aykut, Ahmet Köse. Comparison of the Cost and Efficacy of Axillary Anesthesia and Wide-Awake Anesthesia in Finger Surgeries. SETB. 2018; 52(2): 119-123

Corresponding Author: Ahmet Köse
LookUs & Online Makale