ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Finding [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-04935 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.04935

Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Finding

Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek1, Deniz Tunçel1, Özlem Ünsal2, Fevziye Kabukcuoğlu1
1Department of Pathology, University of Health Sciences, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Health Sciences University, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Keywords: Neoplasm, oncocytic, salivary gland

Tükürük Bezi Onkositik Lezyonlarında Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Bulgular

Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek1, Deniz Tunçel1, Özlem Ünsal2, Fevziye Kabukcuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Tükürük bezi tümörleri (TBT), tüm baş boyun tümörlerinin %5’inden azını oluşturur. Tümör tipleri arasında belirgin morfolojik benzerlikler yanısıra aynı tümör içerisinde dikkat çekici morfolojik çeşitlilik görülebilir. Bu tümörler 4. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) baş boyun tüm.rleri sınıflamasına göre onkositik lezyonlar; nodüler onkositik hiperplazi, onkositom ve onkositik karsinom olarak gruplanır. Onkositik hücreler birçok primer tükürük bezi neoplazisinin komponenti olabileceği gibi metastatik maligniteleri akla getirmektedir. Ayırıcı tanıda bir çok lezyonun yeraldığı bu grupta tanı aşamasında deneyimlerimizin paylaşılması amaçlandı.
GereН ve YЪntem: Kliniğimizde 2016-2017 yıllarında tanı alan tükürük bezi onkositik lezyonları 4. DSÖ baş boyun tümörleri sınıflaması ışığında hematoksilen eozin kesitler yanısıra periodik asit shift (PAS), diastaza dirençli periodik asit shift ( D-PAS) ve p63, DOG1, sitokeratin 7 (CK7), androjen reseptör (AR), PAX8, CD10 immünohistokimyasal belirleyiciler ile yeniden değerlendirilmiştir.
Bulgular: 21 olgunun 19’u benign, 2’si malign tanısı almıştır. Benign lezyonların 18’i Warthin tümörü (WT) iken 1 olgu nodüler onkositik hiperplazinin eşlik ettiği onkositom olarak değerlendirilmiştir ve nadir görülen bir vaka olması sebebiyle dikkat çekmektedir.
Malign tanısı alan olgulardan biri onkositik hücrelerden baskın asinik hücreli karsinom (AciCCA), diğer olgu yüksek dereceli tükürük bezi kanal karsinomu (SDCA) tanısı almıştır.
Sonuç: Pratikte nadir görülmeleri ve heterojen olabilen morfolojik bulguları sebebiyle tanı güçlükleri yaşadığımız bu grup lezyonlar histokimyasal ve immünohistokimyasal bulguları ile literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Neoplazi, onkositik, tükürük beziCorresponding Author: Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Türkiye
LookUs & Online Makale