ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Finding [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-04935 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.04935

Oncocytic Lesions of Salivary Glands with Morphological and Immunohistochemical Finding

Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek1, Deniz Tunçel1, Özlem Ünsal2, Fevziye Kabukcuoğlu1
1Department of Pathology, University of Health Sciences, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Health Sciences University, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Salivary gland neopasms are less than 5% of all head and neck neoplasms (1). Although there are morphological similarities between different neoplasms, there may be catchy morphological differences in a single tumour. According to the World Health Organization (WHO) 4th Head and Neck Tumours Classification oncocytic salivary gland lesions are classified as nodular oncocytic hyperplasia, oncocytoma and oncocytic carcinoma. Oncocytic cells may be a component of other salivary gland neoplasms and metastatic malignities.
METHODS: Salivary gland oncocytic lesions diagnosed in 2016-2017 are evalvuated with H.E sections and PAS, diastase resistance PAS, p63, DOG1, cytokeratin7 (CK7), androgen receptor (AR) and PAX8 stains.
RESULTS: Nineteen cases were benign, 2 were malignant. Eightteen of the benign lesions were Warthin tumour (WT), 1 was oncocytoma with nodular oncocytic hyperplasia. Acinic cell carcinom (AciCCA) with oncocytic cells predominant was one of the malignant cases, the other was high grade salivary ductus carcinoma (SDCA).
CONCLUSION: The rarity and heterogenity of this group of lesions may cause difficulties in diagnosis. We present histochemical and immunohistochemical findings of these lesions with literature. (SETB-2018-03-044)

Keywords: Neoplasm, oncocytic, salivary gland

Tükürük Bezi Onkositik Lezyonlarında Morfolojik ve İmmünohistokimyasal Bulgular

Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek1, Deniz Tunçel1, Özlem Ünsal2, Fevziye Kabukcuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Tükürük bezi tümörleri (TBT), tüm baş boyun tümörlerinin %5’inden azını oluşturur. Tümör tipleri arasında belirgin morfolojik benzerlikler yanısıra aynı tümör içerisinde dikkat çekici morfolojik çeşitlilik görülebilir. Bu tümörler 4. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) baş boyun tüm.rleri sınıflamasına göre onkositik lezyonlar; nodüler onkositik hiperplazi, onkositom ve onkositik karsinom olarak gruplanır. Onkositik hücreler birçok primer tükürük bezi neoplazisinin komponenti olabileceği gibi metastatik maligniteleri akla getirmektedir. Ayırıcı tanıda bir çok lezyonun yeraldığı bu grupta tanı aşamasında deneyimlerimizin paylaşılması amaçlandı.
GereН ve YЪntem: Kliniğimizde 2016-2017 yıllarında tanı alan tükürük bezi onkositik lezyonları 4. DSÖ baş boyun tümörleri sınıflaması ışığında hematoksilen eozin kesitler yanısıra periodik asit shift (PAS), diastaza dirençli periodik asit shift ( D-PAS) ve p63, DOG1, sitokeratin 7 (CK7), androjen reseptör (AR), PAX8, CD10 immünohistokimyasal belirleyiciler ile yeniden değerlendirilmiştir.
Bulgular: 21 olgunun 19’u benign, 2’si malign tanısı almıştır. Benign lezyonların 18’i Warthin tümörü (WT) iken 1 olgu nodüler onkositik hiperplazinin eşlik ettiği onkositom olarak değerlendirilmiştir ve nadir görülen bir vaka olması sebebiyle dikkat çekmektedir.
Malign tanısı alan olgulardan biri onkositik hücrelerden baskın asinik hücreli karsinom (AciCCA), diğer olgu yüksek dereceli tükürük bezi kanal karsinomu (SDCA) tanısı almıştır.
Sonuç: Pratikte nadir görülmeleri ve heterojen olabilen morfolojik bulguları sebebiyle tanı güçlükleri yaşadığımız bu grup lezyonlar histokimyasal ve immünohistokimyasal bulguları ile literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Neoplazi, onkositik, tükürük beziCorresponding Author: Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Türkiye
LookUs & Online Makale