ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Longterm and Perioperative Outcomes of Laparoscopic and Open Surgery for Rectal Cancer [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-04909 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.04909

Longterm and Perioperative Outcomes of Laparoscopic and Open Surgery for Rectal Cancer

Huseyin Onur Aydin1, Yahya Ekici1, Feza Yarbug Karakayali1, Tugan Tezcaner1, Gonca Ozgun2, Sedat Yildirim1, Gokhan Moray1
1Baskent University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara - Turkey
2Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara - Turkey

Objective: The necessity of comparing oncologic results with the use of minimally invasive surgery in rectal cancer has arisen. We aimed to evaluate our treatment approach in rectal cancer and compare the outcomes of laparoscopic and open surgery.
Methods: Patients who underwent surgery for rectal carcinoma between January 2006 and January 2016 in our institution wasevaluated. The results were compared between two groups according to open or laparoscopic surgery. Clinical characteristics, preoperative and postoperative results; pathologic examination results and disease-free survival rates were compared after the surgical procedure.
Results: A total of 121 patients were included in the study. 50 patients were undergone open and 71 patients were undergone laparoscopic surgery. The median follow-up time was 56.75 months inopen surgery group, andthe median follow-up time of the patients was 55.2 months in thelaparoscopic surgery group. Pathologic examination revealed similar numbers of lymph nodes in both groups (p>0.05). Duration of hospital stay was statistically significantly lower than the open surgery group from the laparoscopic group (p<0.05). The rate of disease-free survival was 74% in the open surgery group and 82.5% in the laparoscopic group and no statistically significant difference was found (p>0.05).
Conclusion: There was no significant difference in complication and recurrence between laparoscopic and open surgery for rectal cancer in our study. Duration of hospital stay of patients in laparoscopic group was statistically significantly lower than open surgery. Laparoscopic or open surgical options could be preferred according to theclinical suitability of patient, experience of surgeon and resources of the center in rectal cancer treatment.

Keywords: Disease-free survival, laparoscopic surgery, open surgery, rectum cancer

Rektal kanser için laparoskopik ve açık cerrahinin uzun süreli ve perioperatif sonuçları

Huseyin Onur Aydin1, Yahya Ekici1, Feza Yarbug Karakayali1, Tugan Tezcaner1, Gonca Ozgun2, Sedat Yildirim1, Gokhan Moray1
1Baskent University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara - Turkey
2Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara - Turkey

Amaç: Rektum kanserinde minimal invaziv cerrahinin kullanımı ile onkolojik sonuçların karşılaştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Rektum kanserinde tedavi yaklaşımımızı değerlendirmek, laparoskopik ve açık cerrahi sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2006- Ocak 2016 yılları arasında kliniğimizde rektum karsinomu nedeniyle ameliyat edilen hastalar değerlendirildi. Sonuçlar açık ve laparoskopik cerrahi olarak iki grup arasında karşılaştırıldı. Cerrahi girişim sonrası klinik özellikler, preoperatif ve postoperatif sonuçlar; patolojik inceleme sonuçları ve hastalıksız sağkalım süreleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 121 hasta dahil edildi. 50 hastaya açık, 71 hastaya laparoskopik cerrahi uygulandı. Açık cerrahi grubunda medyan takip süresi 56.75 ay; laparoskopik cerrahi grubunda hastaların medyan takip süresi 55.2 aydı. Patolojik incelemede her iki grupta benzer sayıda lenf nodu saptandı (p>0.05). Hastanede yatış süresi laparoskopik cerrahi grubunda açık cerrahi grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Hastalıksız takip süresi açık cerrahi grubunda %74, laparoskopik cerrahi grubunda %82.5’idi ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görüldü (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda rektum karsinomu için laparoskopik ve açık cerrahi arasında komplikasyon ve rekürrens açısından anlamlı farklılık olmadığı görüldü. Laparoskopik cerrahi grubunda bulunan hastaların hastanede kalış süresi açık cerrahi grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Laparoskopik veya açık cerrahi seçenekleri, rektal kanser tedavisinde hastanın klinik uygunluğuna, cerrahın deneyimine ve merkez kaynaklarına göre tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hastalıksız sağkalım, laparoskopik cerrahi, açık cerrahi, rektum kanseriCorresponding Author: Huseyin Onur Aydin, Türkiye
LookUs & Online Makale