ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
European Standard Series Patch Test Results in Contact Dermatitis Patients in a Tertiary Care Hospital [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 206-210 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.02703

European Standard Series Patch Test Results in Contact Dermatitis Patients in a Tertiary Care Hospital

Ersoy Acer, Hilal Kaya Erdogan, Tayfun Batan, Zeynep Nurhan Saracoglu
Department of Dermatology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

Objectives: Sensitization of allergens varies among societies and also it is influenced by various factors, such as age and gender. It may even change over the years. In this study, we aimed to evaluate the patch test results in patients with contact dermatitis (CD) in our center.
Methods: European standard series patch test results of patients with CD between 2017 and 2018 were evaluated retrospectively.
Results: Of the 135 patients, 65 (48.1%) were males, 70 (51.9%) were females. The mean age of patients was 41.43±14.26 (11-78) years. In 78 (57.8%) patients, a positive reaction against at least one allergen was detected. The most common allergens were nickel sulfate (27.4%), potassium dichromate (14.8%), cobalt chloride (11.9%), textile dye mix (8.1%), fragrance mix i, ii (6.7%) and balsam of Peru (4.4%). The sensitization of nickel sulfate was higher in females and sensitization of cobalt chloride and potassium dichromate in males (p=0.03, 0.05, 0.03, respectively). In the multivariate logistic regression analysis, age was independently related to a positive reaction against at least one allergen.
Conclusion: Nickel sulfate, potassium dichromate, cobalt chloride and textile dye mix were the most common allergens. Legal regulations should be made to decrease exposure to allergens.

Keywords: Contact dermatitis, European standard series; nickel sulfate; patch test; potassium dichromate; textile dye mix.

Üçüncü basamak bir hastanede kontakt dermatit hastalarında Avrupa standart seri yama testi sonuçları

Ersoy Acer, Hilal Kaya Erdogan, Tayfun Batan, Zeynep Nurhan Saracoglu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Alerjenlere duyarlanma toplumlar arasında farklılık gösterir, ayrıca yaş ve cinsiyet gibi çeşitli faktörlerden etkilenir, yıllar içinde bile değişebilir. Bu çalışmada merkezimizde, kontakt dermatitli (KD) hastalarda yapılan yama testi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: İki bin on yedi-2018 yılları arasında KD’li hastaların Avrupa standart seri yama testi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Yüz otuz beş hastanın 65'i (%48,1) erkek, 70'i (%51,9) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 41,43 ± 14,26 (11-78) idi. 78'inde (%57,8) en az bir alerjene karşı pozitif reaksiyon tespit edildi. En sık alerjenler nikel sülfat (%27,4), potasyum dikromat (%14,8), kobalt klorür (%11,9), tekstil boya karışımı (%8,1), koku karışımı Ⅰ, Ⅱ (%6,7) ve peru balsamı (%4,4) idi. Kadınlarda nikel sülfat, erkeklerde kobalt klorür ve potasyum dikromat duyarlılığı daha yüksekti (sırasıyla, p = 0.03, 0.05, 0.03). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde; yaş, en az bir alerjene karşı pozitif reaksiyon ile bağımsız olarak ilişkiliydi.
Sonuç: Nikel sülfat, potasyum dikromat, kobalt klorür ve tekstil boya karışımı en sık saptanan alerjenlerdi. Bu alerjenlere maruziyeti azaltmak için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. (SETB-2019-08-114)

Anahtar Kelimeler: Avrupa standart seri, kontakt dermatit, nikel sülfat, potasyum dikromat, tekstil boya karışımı, yama testi

Ersoy Acer, Hilal Kaya Erdogan, Tayfun Batan, Zeynep Nurhan Saracoglu. European Standard Series Patch Test Results in Contact Dermatitis Patients in a Tertiary Care Hospital. SETB. 2020; 54(2): 206-210

Corresponding Author: Ersoy Acer
LookUs & Online Makale