ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-95770 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.95770

Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler

Ismail Selvi1, Halil Başar2
1Department of Urology, Karabuk University Training and Research Hospital.
2Department of Urology, Health Science University Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital.

Amaç: Küçük (≤4 cm) solid renal kitlelerin preoperatif değerlendirmesinde, benign-malign ayrımını yapmada kullanılabilecek ek klinik parametrelerin öngörü değerini araştırarak, gereksiz yere nefron kaybıyla sonuçlanacak cerrahilerden kaçınılması gerekilen hastaları belirlemeyi amaçladık.
Yöntemler: Eylül 2009 - Aralık 2017 tarihleri arasında, lokalize renal hücreli karsinom ön tanısıyla parsiyel veya radikal nefrektomi yapılan boyutu ≤4 cm olan 56 hastanın verisi retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait demografik veriler, histopatolojik tümör tipleri, nötrofil/lenfosit oranı (NLO), monosit/lenfosit oranı (MLO), platelet/lenfosit oranı (PLO), ortalama platelet hacmi (MPV), eritrosit dağılım genişliği (RDW), 10 yıllık kardiyovasküler hastalık gelişimi ve mortalite riskini öngören Framingham risk skoru ve bileşenlerinin varlığı, postoperatif takip verileri kaydedildi. Tümör histopatolojisine göre hastalar benign ve malign olarak iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortanca tanı yaşı 60 (min: 35-max: 74) olan 56 hastanın 13’ü benign, 43’ü malign patolojiye sahipti. MLO (p=0.011), NLO (p=0.032), PLO (p=0.006), MPV (p=0.025) ve eGFR (p=0.019) malign grupta anlamlı olarak yüksek bulunurken; RDW (p=0.396) açısından gruplar arasında farklılık izlenmedi. Malign olgularda Framingham skoru daha yüksekken (p=0.008); bu risk skorunu oluşturan bileşenler içerisinde sadece sigara kullanımı (p=0.032), hipertansiyon varlığı (p=0.041), total kolesterol (p=0.021) düzeyi anlamlı olarak daha yüksekti. ROC analizine göre kestirim değerleri hesaplandıktan sonra, çok değişkenli analizde, NLO>2.02 (OR: 7.184, p=0.037), PLO>109.65 (OR: 12.692, p=0.002), MPV>3.44 (OR: 10.543, p=0.046) ve Framingham skoru>10.5 (OR: 12.287, p=0.007) küçük solid renal kitlelerde benign-malign ayrımını yapmada prediktif faktörler olarak belirlendi.
Sonuç: Malignite ayrımının net olarak yapılamadığı küçük solid renal kitlelerin klinik değerlendirilmesinde, özellikle de NLO, PLO, MPV ve Framingham skorunu kullanmanın öngörü gücünü artırarak, benign kitlelerde gereksiz yere nefron kaybı yaşanmasını engelleyebileceğini düşünmekteyiz. (SETB-2019-04-063)

Anahtar Kelimeler: Framingham risk skoru, küçük solid renal kitleler, nefron koruyucu yaklaşım, öngörü değeri, serum hemogram parametreleri

Can we avoid the unnecessary loss of nephron in the management of small solid renal masses? Additional clinical parameters to predict benign-malign distinction

Ismail Selvi1, Halil Başar2
1Department of Urology, Karabuk University Training and Research Hospital.
2Department of Urology, Health Science University Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital.

Objective: We aimed to investigate the predictive value of additional parameters for distinguishing benign-malign tumors and to prevent the loss of nephron in small (≤4 cm) solid renal masses.
Methods: The data of 56 patients underwent partial or radical nephrectomy between September 2009 and December 2017 due to diagnosis of localized renal cell carcinoma were retrospectively analyzed. Demographic datas, histopathological tumor types, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), monocyte/lymphocyte ratio (MLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR), red blood cell distribution width (RDW), mean platelet volume (MPV), the Framingham risk score and its components, postoperative follow-up results were recorded. Patients were divided into two groups as benign and malign.
Results: Among 56 patients with a median age of 60 (min: 35-max: 74) years, 13 had benign and 43 had malign pathologies. MLR (p=0.011), NLR (p=0.032), PLR (p=0.006), MPV (p=0.025), eGFR (p=0.019) and the Framingham score (p=0.008) were significantly higher in malign group. Among the components constituting the Framingham score, only presence of smoking (p=0.032), presence of hypertension (p=0.041), total cholesterol values (p=0.021) were significantly higher. In multivariate analysis, NLR>2.02 (OR: 7.184, p=0.037), PLR>109.65 (OR: 12.692, p=0.002), MPV>3.44 (OR: 10.543, p=0.046) and Framingham skoru>10.5 (OR: 12.287, p=0.007) were found as predictive factors for distinguishing small solid renal masses in terms of malignancy.
Conclusion: We think that NLR, PLR, MPV and the Framingham scores may be used in clinical evaluation of small solid renal masses. In this way, we may prevent the unnecessary loss of nephron in benign masses with suspicion of malignancy.

Keywords: Framingham risk score, small solid renal masses, nephron sparing approach, predictive value, serum hemogram parametersSorumlu Yazar: Ismail Selvi
LookUs & Online Makale