ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında fas, fas ligand ekspresyonu ve klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi [SETB]
SETB. 2010; 44(4): 145-151

Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında fas, fas ligand ekspresyonu ve klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi

Murat Hakan Karabulut1, Müberra Seğmen Yılmaz1, Cumhur Selçuk Topal1, Medine Murtazaoğlu2, Dilek Yavuzer3, Nimet Karadayı3, Gözde Kır1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye
2Şehit Kamil Devlet Hastanesi, Gaziantep-Türkiye
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Amaç: Fas (CD95-Apo1) ve bunun ligandı Fas –ligand (FasL) apoptozun (programlı hücre ölümü) düzenlenmesinde önemli bir moleküler marker’dır. Bu retrospektif çalışmada larinks kanserlerinin %96’sını oluşturan skuamöz hücreli karsinomlarda (SHK) Fas ve Fas-ligand ekspresyonu ve bunun klinik, histopatolojik parametreler ile ilişkisi, prognoz üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Materyal ve Metod: Larinkste SHK tanısı almış 53 olgunun parafin bloklarından elde edilen kesitlere CD95 (FAS) Ab-4 (Rabbit Polyclonal Antibody, Lab Vision Corp. Neomarkers, Fremont CA, USA. 60 dakika) ve FAS Ligand (Rabbit Polyclonal Antibody, Lab Vision Corp. Neomarkers, Fremont CA, USA. 60 dakika) ile immünohistokimyasal boyama prosedürü uygulandı.
Bulgular: Tümör hücrelerinde Fas ekspresyonu ile; histolojik grade arasında (p<0.01) ve FasL arasında (p<0.05) pozitif yönde anlamlı bir korelasyon saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada Fas ekspresyonunun larinks SHK’larında histolojik grade ile ilişkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fas, FasL, Larinks skuamöz hücreli karsinomları

Fas and fas-ligand expressions and their relationship with clinicopathologic parameters in laryngeal squamous cell carcinomas

Murat Hakan Karabulut1, Müberra Seğmen Yılmaz1, Cumhur Selçuk Topal1, Medine Murtazaoğlu2, Dilek Yavuzer3, Nimet Karadayı3, Gözde Kır1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye
2Şehit Kamil Devlet Hastanesi, Gaziantep-Türkiye
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Objective: Fas (Apo-1, CD95) and its ligand Fas-Ligand (FasL) are important molecular markers for the regulation of the apoptosis (programmed cell death). In this retrospective study, expression of Fas and FasL and their relationship with the clinical, histopathologic parameters and prognosis, in squamous cell carcinomas (SCC) which consists 96% of laryngeal cancers, was investigated.
Materials and method: Immunohistochemical staining for the CD95 (FAS) (Ab-4 Rabbit Polyclonal Antibody, Lab Vision Corp. Neomarkers, Fremont CA, USA. 60 minutes) and FasL (Rabbit Polyclonal Antibody, Lab Vision Corp. Neomarkers, Fremont CA, USA. 60 minutes) was applied on the slides obtained from paraffin blocks of the 53 laryngeal SCC.
Results: We found significantly positive relationship (p<0.01) between the Fas expression and histologic differentiation and between Fas and FasL (p<0.05) at the tumor cells.
Conclusion: In this study, Fas and FasL are found to be in correlation with histologic grade.

Keywords: Fas, FasL, laryngeal squamous cell carcinomas

Murat Hakan Karabulut, Müberra Seğmen Yılmaz, Cumhur Selçuk Topal, Medine Murtazaoğlu, Dilek Yavuzer, Nimet Karadayı, Gözde Kır. Fas and fas-ligand expressions and their relationship with clinicopathologic parameters in laryngeal squamous cell carcinomas. SETB. 2010; 44(4): 145-151

Sorumlu Yazar: Murat Hakan Karabulut
LookUs & Online Makale