ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Homosistein Düzeyinin Grace Skorlamasi İle İlişkisi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-77864 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.77864

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Homosistein Düzeyinin Grace Skorlamasi İle İlişkisi

Aslıhan Çalım1, Fatma Paksoy Turkoz2, Yuksel Asli Ozturkmen1, Emrah Erkan Mazi1, Elif Guven Cetin1, Nazan Demir1, Fatih Borlu1
1Department of Internal Diseases, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Health Practıce and Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey.
2Department of Medical Oncology, Medical Park, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey.

Amaç: Bu çalışmada akut koroner sendromlu hastalarda homosistein düzeyinin GRACE skorlaması ile ilişkisini araştırdık.
Materyal-Metod: Aralık 2008-Mart 2010 tarihleri arasında hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’ nde yatan 140 olgu NonST MI ve 51 olgu ST elevasyonlu MI olmak üzere toplam 191 hasta çalışma kapsamına alındı. Homosisteinin referans aralığı, erişkin erkek ve kadınlarda 5-15 Mmol/ L’ dir. GRACE risk skorunda daha önce tanımlandığı üzere yaş, kalp hızı, sistolik kan basıncı, serum kreatinin düzeyi, Killip sınıfı, başvuruda kardiyak arrest, artmış kardiyak enzimler ve ST segment depresyonuna göre hastalar düşük, orta, yüksek olmak üzere üç risk grubuna ayrıldı. Akut Koroner Sendromlu hastalarda homosistein düzeyinin GRACE risk skoru ile ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda NonST MI grupta;homosistein ile GRACE risk skoru arasında zayıf düzeyde olmakla beraber istatistiksel olarak pozitif yönde,anlamlı bir ilişki görülmektedir (p< 0,05). ST elevasyonlu MI grubunda ise homosistein ile GRACE risk skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmemektedir (p> 0,05). Tüm olgularda bakıldığında; homosistein ile GRACE risk skoru arasında zayıf düzeyde olmakla beraber istatistiksel olarak pozitif yönde, anlamlı bir ilişki görülmektedir (p< 0,05).
Sonuç: Homosistein kardiyovasküler hastalıklar için tanımlanan klasik risk faktörlerinden bağımsız bir risk faktörüdür. Bu yüzden aterosklerotik koroner arter hastalığı risk faktör değerlendirilmesine rutin plazma homosistein düzeylerine bakılması gerektiğine inanmaktayız. (SETB-2018-09-127)

Anahtar Kelimeler: koroner sendrom, grace, homosistein.

The Relation Between Homocysteine Levels In Patients With Acute Coronary Syndrome And Grace Score

Aslıhan Çalım1, Fatma Paksoy Turkoz2, Yuksel Asli Ozturkmen1, Emrah Erkan Mazi1, Elif Guven Cetin1, Nazan Demir1, Fatih Borlu1
1Department of Internal Diseases, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Health Practıce and Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey.
2Department of Medical Oncology, Medical Park, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey.

Objective: In this study we investigated the correlation between homocysteine levels in patients with acute coronary syndrome and GRACE score.
Material&Method: The study included 191 cases -140 patients with non-ST MI and 51 patients with ST elevation MI in our hospital Coronary Intensive Care Unit between December 2008 and March 2010.
The reference range for homocysteine was between 5-15 Mmol/L for male and female adults. The patients were classified into three risk groups as low, intermediate and high on the basis of the criteria identified in GRACE risk score: age, heart rate, systolic blood pressure, serum creatine level, Killip classification, cardiac arrest on admission, increased cardiac enzymes and ST segment depression. The relation between homocysteine levels in patients with acute coronary syndrome and GRACE risk score was evaluated.
Results: In the patients with non-ST MI, a statistically-moderate positive correlation was observed between homocysteine levels and GRACE risk score (p<0,05). However, in the patients with ST elevation MI, no correlation was found between homocysteine levels and GRACE risk score (p> 0,05). Overall, despite the low figures, a meaningful positive relation was observed between homocysteine level and GRACE risk score considering both patient groups.
Conclusions: Homocysteine is an independent risk factor other than the well-established classical risk factors for cardiovascular diseases. Therefore, we believe that routine plasma homocysteine levels should be controlled for evaluating the risk factors for atherosclerotic coronary artery disease.

Keywords: coronary syndrome, grace score, homocysteineSorumlu Yazar: Aslıhan Çalım
LookUs & Online Makale