ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Varfarin Kullanan Hastalarda INR Farkındalığının Ve Hedeflere Ulaşma Oranlarının Belirlenmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-76993 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.76993

Varfarin Kullanan Hastalarda INR Farkındalığının Ve Hedeflere Ulaşma Oranlarının Belirlenmesi

Nazan Demir1, Sümeyra Yıldırım Yücelen2, Elif Güven Çetin1, Kübra Erol Kalkan3, Yüksel Aslı Öztürkmen1, Esra Demir4, Aslıhan Çalım1, Fatih Borlu1, Yüksel Altuntaş5, Sema Basat1
1Department of Internal Medicine, Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, University of Health Sciences Istanbul, Turkey.
2Department of Internal Medicine, Acıbadem Kadıkoy Hospital, Istanbul, Turkey.
3Department of Internal Medicine, Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
4Department of Internal Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
5Department of Endocrinology, Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
6Department of Internal Medicine, Umraniye Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.

AMAÇ: Çalışmamızda atriyal fibrilasyonlu (AF), varfarin kullanan hastalarda INR (international normalized ratio) farkındalığının ve bu hastalarda hedeflenen INR düzeyine ulaşma oranlarının belirlenmesini amaçladık.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamıza varfarin polikliniğine başvuran, AF nedeniyle varfarin tedavisi alan, 18 yaş üstü kadın (%40, n: 120) ve erkek ( %60, n: 180) toplam 300 hasta dahil edildi. INR açısından 2-3 ve arası değerler efektif olarak değerlendirildi. Hastaların tamamına aynı anket uygulandı.
BULGULAR: Varfarin kullanan hastaların %57’sinin istenilen efektif INR düzeyinde olmadığını gösterdik. Yine hastaların büyük çoğunluğunda INR farkındalığını oldukça düşük saptadık. Nitekim varfarin kullananların %72.2’si INR’nin ne anlama geldiğini, %68’i ilacın yan etkilerinin neler olduğunu, %75.7’si günlük hayatta alması gereken önlemlerin neler olduğunu, %83.7’si ise K vitamini içeren besinlerin neler olduğunu bilmemekteydi. INR’nin anlamını bilen hastaların, efektif INR aralığında bulunma oranları daha yüksek saptanmasına karşın bu oranlar istatiksel olarak anlamlı saptanmadı. Ayrıca eğitim düzeyi, medeni durum ve INR baktırma sıklığı ile INR hedef değerlerine ulaşılması arasında da istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.
SONUÇ: Varfarin tedavisi başlangıcında hekim tarafından kar-zarar dengesi iyi kurulmalı, hasta ve yakınlarına ilacın etkileri, yan etkileri, etkileşimleri, takibi, günlük hayatta alınması gereken önlemler vb. konularda direkt, anlaşılabilir bir şekilde bilgi verilmelidir. İzlem için çeşitli modern yöntemler her şekilde devreye sokulmalı ve INR düzeyi istenen düzeyde olmayan hastaların takibi daha yakından yapılmalıdır. (SETB-2018-08-116)

Anahtar Kelimeler: Varfarin, INR, ilaç uyumu

Determining INR Awareness of the Patients That Use Warfarin And Rates of Achieving Goal

Nazan Demir1, Sümeyra Yıldırım Yücelen2, Elif Güven Çetin1, Kübra Erol Kalkan3, Yüksel Aslı Öztürkmen1, Esra Demir4, Aslıhan Çalım1, Fatih Borlu1, Yüksel Altuntaş5, Sema Basat1
1Department of Internal Medicine, Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, University of Health Sciences Istanbul, Turkey.
2Department of Internal Medicine, Acıbadem Kadıkoy Hospital, Istanbul, Turkey.
3Department of Internal Medicine, Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
4Department of Internal Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
5Department of Endocrinology, Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
6Department of Internal Medicine, Umraniye Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey.

BACKROUND: Warfarin is the most frequently used therapy as an oral anticoagulant medication for reducing the risk of thromboembolic complications. However, poor adherence to therapy cause ineffective INR levels with increased complication risk.
PURPOSE: In our study, we aimed to show the rates of INR awareness of patients with atrial fibrillation using warfarin and whether they achieved the objective INR values.
METHOD: Totally 300 men ( %60, n: 180) and women (%40, n: 120) patients over 18 who applied to warfarin polyclinic and receive warfarin treatment due to AF were included in our study. The values 2-3 and the values between these numbers were estimated as effective in the sense of INR. Same questionnaire was applied to all patients.
RESULTS: Our studies showed that 57% of the patients who use warfarin are not in therapeutic range. We also determined that INR awareness is extremely low in majority of the patients. As a matter of fact, 72.2% of the patients who use warfarin do not know the definition of INR, 68% of the patients do not know side effects of the medicine, 75.7% of the patients do not know precautions needs to be taken in daily life and 83.7% of the patients do not know the foods rich in vitamin K. Patients who know the meaning of INR were found more likely to be in the effective INR range but these rates were not statistically significant. Also there was no statistically significant relationship between educational level, marital status, and INR control frequency with the achievement of INR aimed values.
CONCLUSION: At the beginning of the warfarin treatment, advantages and disadvantages should be balanced by doctor, patient and patient’s relatives should be informed directly and comprehensibly about effects and side effects of the medicine, interactions, pursuance and precautions need to be taken in daily life and etc. Various modern methods should be enabled for surveillance and the patients who are not in therapeutic range should be pursued closer.

Keywords: warfarine, INR, drug complianceSorumlu Yazar: Nazan Demir
LookUs & Online Makale