ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
RDW Değeri MPS’nin Diagnostik Doğruluğunu Artırabilir mi? [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-58159 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.58159

RDW Değeri MPS’nin Diagnostik Doğruluğunu Artırabilir mi?

Şükrü Çetin1, Suleyman Sezai Yildiz2, Kudret Keskin2, Serhat Sığırcı2, Ali Bayraktar1, İrfan Sahin3
1Department of Cardiology, Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Giriş ve amaç; Sağlık hizmetlerine erişimin artması ile birlikte gereksiz koroner anjiyo sıklığında artış olmuştur. Red cell distribution width (RDW) eritrositlerin dağılım hacmini gösterip koroner arter hastalığı ile ilişki bulunmuştur. Bu çalışmadaki amaç miyokard perfüzyon sintigrafisi ile koroner iskemi araştırması yapılıp koroner anjiyo planlanan hastalarda RDW değerinin ciddi koroner lezyon saptanması arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Materyal ve metod; Çalışma retrospektif olarak yapıldı. Araştırmaya MPS ile koroner iskemi araştırması yapıldıktan sonra koroner anjiyo yapılan 452 stabil anjina hastası alındı. Hastalara aynı gün hemogram bakıldı. Hastalar MPS’de iskemisi olan ve olmayan diye ve MPS’de iskemisi olanlar RDW düzeyi 13.5 ve üzeri ve 13.5 altı olmak üzere ikişer gruba ayrıldı. MPS’de sabit perfüzyon defekti, kronik böbrek yetersizliği, tiroid disfonksiyonu, hematolojik hastalık varlığı, demir ilacı kullanımı, aktif enfeksiyon çalışma dışı bırakıldı..
Bulgular; Her iki grupta temel karakteristik özellikler benzerdi. Ciddi damar hastalığı, tek damar, iki damar ve üç damar MPS’de iskemisi olup RDW 13.5 ve üzerinde olan grupta daha yüksek saptandı. (p değeri sırasıyla <0.001, 0.036, 0.029, 0.005). Multivariant analizde ciddi koroner arter hastalığını göstermede RDW 13.5 ve üzeri olması bağımsız prediktör olarak saptandı (p<0.001 OR: 3.55).
Tartışma ve sonuç; MPS ile iskemi araştırması yapılıp RDW değeri 13.5 üzerinde olan hastalarda daha fazla ciddi koroner arter hastalığı saptanmıştır. MPS ile iskemi araştırması yapılıp koroner anjiyo yapılması planlanan hastalarda gereksiz anjiyoların önüne geçebilmek için ucuz ve kolay ulaşılabilir bir parametre olan RDW göz önünde bulundurmalıdır. (SETB-2018-12-165)

Anahtar Kelimeler: RDW, MPS, Koroner arter hastalığı

RDW value may increase the diagnostic accuracy of MPS

Şükrü Çetin1, Suleyman Sezai Yildiz2, Kudret Keskin2, Serhat Sığırcı2, Ali Bayraktar1, İrfan Sahin3
1Department of Cardiology, Sancaktepe Şehit Prof Dr İlhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Introduction; As the feasibility of optaining health care were improved in the last decade, there was an increase in the number of performing unnecessary coronary angiogram. Red Cell Distribution Width (RDW) which shows erythrocyte dispersion volume was found to be associated with coronary artery disease. The aim of this study was to evaluate the relationship between RDW value and the severity of coronary artery disease in patients who undergo myocardial perfusion scintigraphy (MPS) as an evaluation for coronary ischemia and after which they had a coronary angiography.
Methodes; This retrospective study include 452 patients diagnosed as stabil angina who had MPS to evaluate coronary ischemia and after which coronary angiography was performed. Complete blood count was optained on the same day. Patients were first devided into two groups; those with and without ischemia on MPS. Then the group who had ischemia on the MPS where devided into another two groups; those who had RDW values ≥ 13.5 and the others who had RDW value< 13.5. Patients who had fixed perfusion defect, chronic kidney disease, thyroid dysfunction, hematological disease, those who use iron supplements, and those who had active infectious disease were excluded from the study.
Results; The basic characteristics were same between study groups. We found that severe coronary vessel disease, single vessel, two vessels and three vessels diseases were higher in those who had ischemia on the MPS and RDW values ≥ 13.5 (p value were 0.032, 0.004, 0.042 respectively). RDW values ≥ 13.5 has been found to be an independent predictor for the presence of severe coronary artery disease (p<0.001 OR: 3.55).
Conclusion; Patiens who have MPS for ischemic evaluation and RDW values of ≥ 13.5 were found to have more severe coronary heart diseases. As a result we think that using of RDW value is a cheap and feasible parameter that may prevents performing unnecessary coronary angiography for patients after MPS.

Keywords: RDW, MPS, coronary artery diseaseSorumlu Yazar: Şükrü Çetin
LookUs & Online Makale