ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Ortaöğretimdeki çocuklarda metabolik sendrom sıklığı ve metabolik sendrom bileşenlerinin değerlendirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-50479 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.50479

Ortaöğretimdeki çocuklarda metabolik sendrom sıklığı ve metabolik sendrom bileşenlerinin değerlendirilmesi

Gizem Kara Elitok1, Nilgün Selçuk Duru2, Murat Elevli2, Zuhal Aydan3, Kubilay Karşıdağ4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye.
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Amaç:
Metabolik sendromun 10-14 yaş sağlıklı Türk çocuklarındaki sıklığını belirlemek ve bu yaş grubunda metabolik sendrom bileşenlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini araştırmak.
Yöntem:
Çalışmamız 2004-2005 eğitim yılında İstanbul ilinde öğrenim gören ortaöğretim 6-8.sınıf öğrencileri ile yapıldı. 395 öğrencinin vücut ağırlığı, boy, bel çevresi, kalça çevresi, sistolik-diyastolik kan basıncı ölçüldü. Kan örneği vermeyi kabul eden 353 öğrenciden ise açlık kan şekeri, bazal insülin, total kolesterol, trigliserid, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) düzeyleri çalışıldı. Metabolik Sendrom tanısı için modifiye WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterleri kullanıldı.
Bulgular:
Çalışmamızda çocukların %44.5’i kız ve % 55.5’i erkekti. Olguların vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması 20.57 ±3.48 kg/m² olup, %10.4(41)’ü fazla kilolu, %12.7 (50)’si obezdi. Çalışmaya katılanların %0.85’inde, obez olguların %6’sında metabolik sendrom saptandı. VKİ ile bel çevresi (p<0.001), bel/kalça oranı (p<0.001), sistolik kan basıncı (p<0.001), diyastolik kan basıncı (p<0.001), bazal insülin düzeyi (p<0.001), homeostasis model assessment insülin direnci (HOMA-IR) (p<0.001), trigliserid (p<0.001), total kolesterol (p<0.05), LDL (p<0.001), VLDL ( p<0.001) arasında pozitif ilişki, HDL (p<0.001) ile negatif ilişki saptandı.
Sonuç:
Çalışmamız sonuçlarına göre metabolik sendrom sadece erişkin dönemde değil çocukluk döneminde de önemli bir sağlık sorunu olarak gözlenmektedir. Obez çocuklar da görülme sıklığı obez olmayanlara göre çok daha fazladır. Bu nedenle obez çocuklara erken tanı konulması ve kardiyovasküler risk faktörleri ile metabolik sendrom kriterleri açısından incelenmeleri oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, çocuk, adolesan, obezite

Prevalence of metabolic syndrome in middle school children and evaluation of components of metabolic syndrome

Gizem Kara Elitok1, Nilgün Selçuk Duru2, Murat Elevli2, Zuhal Aydan3, Kubilay Karşıdağ4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye.
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Objective:
Determining the prevalence of metabolic syndrome in healthy Turkish children aged 10-14 years to investigate the association of metabolic syndrome components with each other in this age group.
Metods:
Our study was conducted with students from 6-8th grade in secondary school in 2004-2005 education year in Istanbul. Body weight, height, waist circumference, hip circumference, systolic-diastolic blood pressure of 395 students were measured. Fasting blood glucose, basal insulin, total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL) and very low-density lipoprotein (VLDL) levels were analyse in 353 students who accepted to give blood samples. Modified World Health Organization (WHO) criteria were used for the diagnosis of Metabolic Syndrome.
Results:
In our study, 44.5% of the children were female and 55.5% were male. The mean body mass index (BMI) of the cases was 20.57 ± 3.48 kg / m², 10.4% (41) were overweight and 12.7% (50) were obese. Metabolic syndrome was detected in 0.85% of the participants and in 6% of the obese children. There was a positive correlation between BMI and waist circumference (p <0.001), waist / hip ratio (p<0.001), systolic blood pressure (p<0.001), diastolic blood pressure (p<0.001), basal insulin level (p<0.001), homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) (p<0.001), triglyceride (p<0.001), total cholesterol (p<0.05), LDL(p<0.001), VLDL (p<0.001)and a negative correlation with HDL (p <0.001).

Conclusions:
According to our study results, metabolic syndrome is observed not only in adulthood but also in childhood as an important health problem. The prevalence of metabolic syndrome is more common in obese children than non-obese. Therefore, early diagnosis of the obese children and the examination of cardiovascular risk factors and metabolic syndrome criteria are very important.

Keywords: metabolic syndrome, child, adolescent, obesitySorumlu Yazar: Gizem Kara Elitok
LookUs & Online Makale