ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-47354 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.47354

Demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik değerlendirilmesi

Aslıhan Çalım1, Evren Kanat1, Emrah Erkan Mazı2, Şuayp Oygen1, Umut Karabay1, Fatih Borlu1
1Department of Internal Disease, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Health Practtıce and Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey.
2Department of Rheumatology, Hatay State Hospital, Hatay, Istanbul, Turkey.

AMAÇ: Bu çalışmamızda demir eksikliği anemisi ile yatan hastaların etyolojik olarak değerlendirilmesini amaçladık.
MATERYAL-METOD: Çalışmamızda 2005-2010 tarihleri arasında XXXXXX Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde demir eksikliği anemisi tanısı ile yatan 60’ı erkek, 90’ı kadın toplam 150 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Anemi için hemoglobin değeri kadınlarda <12 g/dl, erkeklerde <13 g/dl, demir eksikliği için transferrin satürasyonu ≤ %15 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 60 erkek, 90 kadın dahil edildi. Hastalarda tespit edilen etyoloji incelendiğinde 150 hastanın 35’inde ( %23,3 ) eroziv gastrit, 15’inde ( %10 ) mide karsinomu, 14’ünde ( %9,3 ) kolon polibi, 14’ünde ( %9,3 ) myom, 13’ünde ( %8,6 ) divertikülozis, 7’sinde ( %4,6 ) kolon karsinomu, 7’sinde( %4,6 ) menometroraji, 6’sında ( %4 ) hemoroid, 6’sında ( %4 ) malabsorbsiyon, 4’ünde ( %2,6 ) çölyak hastalığı, 3’ünde ( %2 ) mesane karsinomu, 3’ünde ( %2 ) hematolojik malignite, 23’ünde (%15,3) diğer nedenler ( nedeni belirlenemeyen ) saptandı.
SONUÇ: Demir eksikliği anemisi saptandığında altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi de olabilir. Olguların çoğunda sebep üst ve alt gastrointestinal sistem kaynaklı hastalıklardır. Endoskopik incelemeler tanı açısından önemlidir. Demir eksikliği anemisi tanısı alan olgularda gastroskopi, kolonoskopi incelemesinin birlikte yapılmasını önermekteyiz. (SETB-2018-09-134)

Anahtar Kelimeler: demir eksikliği anemisi, etyoloji

Evaluation of in-patients with iron deficiency anemia in terms of etiology

Aslıhan Çalım1, Evren Kanat1, Emrah Erkan Mazı2, Şuayp Oygen1, Umut Karabay1, Fatih Borlu1
1Department of Internal Disease, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Health Practtıce and Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey.
2Department of Rheumatology, Hatay State Hospital, Hatay, Istanbul, Turkey.

OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate in-patients with iron deficiency anemia in terms of etiology.
MATERIALS AND METHODS: In our study, we retrospectively evaluated 150 in-patients ( 60 males and 90 females ) with iron deficiency anemia in XXXXXX Hospital, Department of Internal Disease between 2005 and 2010. Anemia was defined as Hb < 12 g/dl for women and < 13 g/dl for men and transferrin saturation ≤ 15%.
RESULTS: 60 males and 90 females were included in our study. Analyzing the etiology of iron deficiency anemia in 150 patients, we identified erosive gastritis in 35 ( 23,3% ) patients, gastric carcinoma in 15 ( 10% ) patients, gastric carcinoma in 15 ( 10% ) patients, colon polyps in 14 ( 9,3% ) patients, erosive gastritis in 14 ( 9,3% ) patients, myoma in 14 ( 9,3% ) patients, diverticulosis in 13 ( 8,6% ) patients, colon carcinoma in 7 ( 4,6% ) patients, menometrorrhagia in 7 ( 4,6% ) patients, malabsorption in 6 ( 4% ) patients, hemorrhoids in 6 ( 4% ) patients, celiac disease in 4 ( 2,6% ) patients, bladder carcinoma in 3 ( 2% ) patients, hematologic malignancy in 3 ( 2% ) and other diseases ( unexplained etiology ) in 23 ( 15,3%) patients.
CONCLUSIONS: When iron deficiency anemia is detected, it may be warning of an underlying serious illness. Reasons for many cases arise from upper and lower gastrointestinal tract diseases. Endoscopic examinations are important for diagnosis. We suggest performing gastroscopy and colonoscopy together in patients with iron deficiency anemia.

Keywords: iron deficiency anemia, etiology.Sorumlu Yazar: Aslıhan Çalım
LookUs & Online Makale