ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Cerrahi Öncesi 18 FDG/PET-BT’nin Meme Koruycu Cerrahi sonrasında Adjuvan Radyoterapide Boost Hacminin Belirlenmesinde Etkinliği [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-25986 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.25986

Cerrahi Öncesi 18 FDG/PET-BT’nin Meme Koruycu Cerrahi sonrasında Adjuvan Radyoterapide Boost Hacminin Belirlenmesinde Etkinliği

Berrin Inanc1, Kubilay Inanc2, Begüm Ökten1, Özlem Mermut1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Meme radyoterapisi sırasında Boost hacmini belirlemek bazen zor olabilir, bu nedenle cerrahi klipsler günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bazen cerrahi klipsler Boost hacmini belirlemekte yetersiz kalabilir, başka görüntüleme yöntemi gerekeli olur.Biz bu çalışmamızda, cerrahi öncesinde çekilen 18-FDG /PET-BT’nin Boost hacminin belirlenmesideki etkinliğini agöstermeyi amaçladık.
Yöntemler: Meme koruyucu cerrahi sırasında cerrahi klips yerleştirilen ve cerrahi öncesinde 18-FDG /PET-CT’si bulunan otuz hasta incelendi.Boost hacmi planlama tomograsinde ve cerrahi öncesinde 18-FDG /PET-BT’sinde aynı radyasyon onkoloğu tarafından belirlendi.Her iki hacim birbiri üstüne füzyon yapıldı.Her iki hacminde orta noktası belirlenip hacimlerin ortalama farkları ölçüldü ve planlama tomograsindeki Boost hacmi (PTV-BV), PET-BT’deki tümör hacmi( PET-CT TV)’nin yüzde kaçını içerdiği hesaplandı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 52 (25-72 yaş)’dur.Cerrahi öncesi PET-BT TV ortalama 8.89 cm3 ( 1.00-64.30 cm3). PTV-BV’nin ortalama hacmi 6.92 cm3 (12.57-123.07 cm3).Her iki hacmin orta noktalarından, X (Coronal) düzlemde ortalama 1.76 cm (0.90-3.50), Y(aksiyel) düzleminde ortalama 1.73 cm (0.60-3.60), Z (sagittal) düzleminde ortalama1.20 cm(0.40-2.80) fark tespit edildi.Üç düzlemdeki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001).PTV BV ortalama %54±29.53 (%35-%100) oranında PET-BT TV’ni içerir ve 30 hastanın 2 tanesinde
PET-BT TV’ü PTV BV’nin tamanen dışındadır.
Sonuç: Meme koruyucu cerrahi sonrasında cerrahi klips yerleştirilen hastalarda boost hacminin belirlenmesinde cerrahi öncesi çekilen PET-BT kullanılmamalıdır.Daha doğru bir boost hacmi tanımlanması için cerrahi klipsler 4 düzleme yerleştirilmeli ve tedavi planlanmasında daha fazla PTV marjları verilmesi gerekir. (SETB-2019-12-156)

Anahtar Kelimeler: PET-BT, Boost hacmi, meme kanseri, cerrahi klipsler, radyoterapi

Effective of Preoperative 18 FDG / PET-CT in the Determination of Boost Volume in Adjuvant Radiotherapy After Breast-Conserving Surgery

Berrin Inanc1, Kubilay Inanc2, Begüm Ökten1, Özlem Mermut1
1University of Health Sciences, Istanbul Education and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey

Objective: Determining boost volume during breast radiotherapy can be challenging at times. Therefore, surgical clips are now being widely used. At times, when surgical clips are inadequate in determining the boost volume, other additional imaging methods are required. In the present study, we aimed to demonstrate that preoperative PET-CT can be used to determine the boost volume after a breast-conversing surgery.
Methods: We selected thirty patients who underwent breast-conserving surgery with surgical clips and had preoperative Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography(F-18 FDG PET/CT). The boost volume in planning tomography(CT) and primary tumor volume in preoperative F-18 FDG PET/CT was contoured by a radiation oncologist. These two volumes were superposed using rigid image fusion. In every patient, two boost volumes were measured. The mean shift between the two volumes by the calculation of the center of mass and percentage of the PET-CT tumor volume (PET-CT TV) in planning the boost volume(PTV-BV) was calculated.
Results: The median age was 52 years (range 25–72 years). The preoperative PET-CT TV median was 8.89 cm3 (range 1.00–64.30 cm3).The median PTV-BV was 62.92 cm3 (12.57–123.07 cm3). The median shifts between the centre of volumes were 1.76 cm (range 0.90–3.50) in X(coronal), 1.73 cm (range 0.60–3.60) in the Y(axial), and 1.20 cm (0.40–2.80) in the Z(sagittal) directions, respectively. The shifts in these three planes were determined to be statistically significant (p<0.001).The percent volume of PET-CT TV included PTV TV, ranging from 35 to 100% (mean 54%, standard deviation 29.53) and 100% in 2 out of 31 patients.
Conclusion: Our study has shown that preoperative PET-CT cannot be used to determine the boost volume in patients who replaced surgical clips and had undergone breast-conserving surgery. To define a more accurate boost volume, surgical clips should be placed in 4 planes, and more PTV margins should be given in treatment planning.

Keywords: PET-CT, boost volume, breast cancer, surgical clips, radiotherapy



Sorumlu Yazar: Berrin Inanc
LookUs & Online Makale