ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Plazma apelin düzeylerinin hassas plak ile ilişkisi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-25582 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.25582

Plazma apelin düzeylerinin hassas plak ile ilişkisi

Kudret Keskin1, Süleyman Sezai Yıldız1, Gökhan Çetinkal1, Hakan Kilci1, Nurcihan Çalışkan2, Elmas Biberci Keskin3, Kadriye Orta Kılıçkesmez1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloj Kliniği, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Giriş
Apelin, yakın zamanda keşfedilen, başta kardiovasküler sistem olmak üzere birçok dokuda yaygın olarak bulunarak vazodilatatör ve pozitif inotropik etkiler gösteren bir peptiddir. Bu etkilerinden dolayı apelin eksikliğinin hipertansiyon ve kalp yetersizliğinin gelişminde önemli rolü olduğuna inanılmaktadır. Öte yandan apelinin ateroskleroz gelişminde ve özellikle hassas plak oluşumundaki yeri ise net bilinmemektdir. Dolayısıyla bu çalışmada akut koroner sendrom zemininde oluşan hassas plak ve apelin arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem
Çalışmaya 40 akut koroner sendrom, 40 stabil koroner arter hastası olmak üzere toplam 80 hasta alındı. Tüm hastaların rutin biyokimyasal testleri yanında plazma apelin seviyeleri ölçüldü ve transtorasik ekokardiyografileri yapıldı.

Bulgular
Akut koroner sendromu olan hastaların plazma apelin seviyeleri belirgin olarak daha düşük bulundu (221.2±66.7 vs 254.3±77.9 p=0.04). Öte yandan, plazma apelin seviyesi ile serum enflamasyon belirteçleri ve koroner arter hastalığının yaygınlığı arasında ilişki saptanmadı.

Sonuç
Plazma apelin seviyesindeki düşüklük plak hassasiyetine ve akut koroner sendroma yatkınlık oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, apelin, ateroskleroz, hassas plak

The association of plasma apelin levels with plaque vulnerability

Kudret Keskin1, Süleyman Sezai Yıldız1, Gökhan Çetinkal1, Hakan Kilci1, Nurcihan Çalışkan2, Elmas Biberci Keskin3, Kadriye Orta Kılıçkesmez1
1Department of Cardiology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Biochemistry, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective
Apelin is a recently discovered peptide that is expressed in many tissues particularly in the cardiovascular system and exerts several actions, most of which are vasodilatory and positive inotropic effects. Based on this, apelin deficiency is believed to play a significant role in the development of hypertension and heart failure. However, the association of apelin with the pathogenesis of atherosclerosis and especially plaque vulnerability remains unestablished. Therefore in this study, we sought to determine the association of apelin with respect to plaque vulnerability in the setting of acute coronary syndrome.

Material and Method
We prospectively enrolled a total of 80 patients; 40 with acute coronary syndrome and 40 patients with stable chronic ischemic heart disease. Plasma apelin levels were measured in all patients along with other routine biochemical parameters and all patients underwent transthoracic echocardiographic examination.

Results
Plasma apelin levels were significantly lower in patients with acute coronary syndrome (221.2±66.7 vs 254.3±77.9 p=0.04). However, there was no correlation between plasma apelin levels and serum inflammatory markers or coronary artery disease severity.


Conclusion
Low plasma apelin levels may create a tendency towards vulnerable plaque and acute coronary syndrome.

Keywords: acute coronary syndrome, apelin, atherosclerosis, plaque vulnerabilitySorumlu Yazar: Kudret Keskin
LookUs & Online Makale