ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
HIV enfekte hastalarda fQRS ve CD4/CD8 oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-12980 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.12980

HIV enfekte hastalarda fQRS ve CD4/CD8 oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Ayşe Şabablı Çetin1, Şükrü Çetin2, Ilyas Dökmetaş3
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Turkey

Giriş ve Amaç: Miyokardiyal disfonksiyon HIV enfekte hastalarda önemli morbidite nedenidir. CD4 T hücre seviyesinde düşme ve CD4/CD8 oranın tersine dönmesi kardiyovasküler olaylar ile ilişkilendirilmiştir. Fragmented QRS (fQRS) miyokardiyal disfonksiyon ve kardiyovasküler olayları gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı HIV enfekte hastalarda fQRS varlığını ve etki eden faktörleri araştırmaktır.
Materyal ve Metod: Bu vaka kontrol çalışmasına 153 ayaktan HIV enfekte hasta (%97 male) ve 141 sağlıklı gönüllü (%96 male) alındı. Kardiyak hastalık öyküsü, aritmi, diyabet, kanser, tiroid disfonksiyonu çalışma dışı bırakıldı. Tüm katılımcılara elektrokardiyografi, ekokardiyografi, biyokimya testleri yapıldı. HIV enfekte hastalara CD4 T hücre sayısı, CD8 T hücre sayısı ve HIV RNA düzeyi bakıldı.
Bulgular: Her iki grupta bazal karakteristik özellikler benzerdi. Ortalama nadir CD4 T hücre seviyesi 356 cell/cm3, undercontrol HIV %48 ve ART kullanımı %64 seviyesindeydi. HIV enfekte olanlarda daha düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), daha yüksek Tie index ve daha fazla sayıda fQRS saptandı. fQRS var olan HIV enfekte hastalarda daha düşük nadir CD4 T hücre seviyesi, CD4/CD8 oranı ve daha yüksek Tie index görüldü. Multivariant analizde CD4/CD8 oranı ve LVEF, HIV enfekte hastalarda fQRS göstermede bağımsız prediktör olarak saptandı.
Taştışma: HIV enfekte hastalarda miyokardiyal disfonksiyon görülebilmektedir. CD4/CD8 oranı düşük olan HIV enfekte hastalarda miyokardiyal disfonksiyon açısından dikkatli olunmalıdır. (SETB-2020-01-07)

Anahtar Kelimeler: HIV, fQRS, CD4/CD8 ratio

Evaluation of relationship between fQRS and CD4/CD8 ratio in patients with HIV

Ayşe Şabablı Çetin1, Şükrü Çetin2, Ilyas Dökmetaş3
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
3Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İstanbul, Turkey

Objection: Myocardial dysfunction is an important cause of morbidity in HIV-infected patients. Decline in CD4 T cell level and reversal of CD4/CD8 ratio were associated with cardiovascular events. Fragmented QRS (fQRS) can show myocardial dysfunction and cardiovascular events. The aim of this study is to investigate the presence of fQRS in HIV-infected patients and the factors affecting it.
Methods: This case-control study included 153 outpatient HIV patients (97% male) and 141 healthy subjects (96% male). Cardiac disease history, arrhythmia, diabetes, cancer disease, thyroid dysfunction were excluded from the study. Electrocardiogram, echocardiography and biochemistry tests were performed to all participants. CD4 and CD8 T cell count, and HIV RNA level were measured in HIV-infected patients.
Results: Both groups had similar basal characteristics. Mean nadir CD4 T cell levels were 356 cell/cm3, undercontrol HIV 48%, and the use of antiretroviral treatment was 64%. HIV-infected patients had lower left ventricular ejection fraction (LVEF), higher Tie index, and more fQRS. HIV-infected patients with fQRS had lower nadir CD4 T cell levels, lower CD4/CD8 ratio and higher Tie index. In multivariate analysis, CD4/CD8 ratio and LVEF were found to be independent predictors of fQRS in HIV-infected patients.
Conclusion: Myocardial dysfunction can be seen in HIV-infected patients. Caution should be exercised in terms of myocardial dysfunction in HIV-infected patients with low CD4/CD8 ratio.

Keywords: HIV, fQRS, CD4/CD8 ratioSorumlu Yazar: Şükrü Çetin
LookUs & Online Makale