ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-98216 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.98216

Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Özkur, Onur Sivaz
Department of Dermatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital.

Giriş: Kronik ürtiker(KÜ) 6 haftadan uzun süren deri lezyonları ve anjioödem ile karakterize sık görülen bir deri hastalığıdır. Etiyolojide otoimmün hastalıklar, enfeksiyonlar, ilaçlar, maligniteler gibi birçok faktör suçlanmakla birlikte hastaların önemli bir bölümünde herhangi bir neden saptanamaz. Bu çalışmada amacımız kronik ürtikerli hastalarda etiyolojide rol alan faktörleri araştırmaktır.
Gereç ve yöntemler: Dermatoloji Kliniği Alerji Polikliniği’nde kronik ürtiker tanısı ile izlenen 62 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait klinik ve laboratuvar verileri hasta dosyaları ve hastane otomasyon sisteminden elde edildi. Elde edilen veriler kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, minumum, maksimum olarak verildi.
Bulgular: Çalışma grubunu 33(%53.2)’ü kadın, 29(%46.8)’u erkek toplam 62 hasta oluşturdu. Anjioödem sıklığı %51.6, eşlik eden fiziksel ürtiker %40.3 olarak hesaplandı. On dört(%22.6) hastada otoimmün hastalık, 15 (%24.2) hastada enfeksiyon eşlik etmekteydi. Hastaların % 24,5’inde tiroid otoantikorları, %69’unda helikobakter pylori (H.pylori) antijeni pozitif bulundu. Sonuç: Kronik ürtikerli hastalarda otoimmün tiroid hastalıkları ve enfeksiyonlar sıklıkla eşlik eden hastalıklar olarak öne çıkmaktadır. (SETB-2018-10-150)

Anahtar Kelimeler: kronik, ürtiker, etiyoloji

The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria

Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Özkur, Onur Sivaz
Department of Dermatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital.

Introduction: Chronic urticaria (CU) is a common skin disease characterised with skin lesions, and angioedema lasting longer than 6 weeks. Although many factors such as autoimmune diseases, infections, drugs, and malignities are blamed in the etiology, no reason can be found in a significant majority of the patients. The aim of the present study was to investigate the factors which have a role in the etiology in patients diagnosed with CU.

Material and Methods: Sixty-two patients who were followed-up with the diagnosis of CU in the Allergy Polyclinic of Dermatology Clinic were retrospectivelly evaluated. The clinical, and laboratory data of the patients were obtained from the patient files, and from the hospital automation system. The obtained data were given as number, and percentage for the categorical variables, and as mean, standard deviation, minimum, and maximum for the numerical variables.

Results: The patient group consisted of 33 women(53.2%), and 29 men(46.8%) with a total of 62 patients. The prevalence of angioedema was calculated as 51.6%, and the accompanying physical urticaria was calculated as 40.3%. Autoimmune disease was accompanying in 14(22.6%) patients, and coexisting infection was detected in 15(24.2%) patients. Thyroid autoantibodies were detected positive in 24.5% of the patients, and helicobacter pylori(H.pylori) antigen was found positive in 69% of the patients.

Keywords: chronic, urticaria, etiologySorumlu Yazar: Yasemin Erdem
LookUs & Online Makale