ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Tip 2 diyabetes mellitus tanısında hemoglobin A1c’nin oral glukoz tolerans testi ve açlık plazma glukozu ile uyumu [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-97992 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.97992

Tip 2 diyabetes mellitus tanısında hemoglobin A1c’nin oral glukoz tolerans testi ve açlık plazma glukozu ile uyumu

Elif Güven Çetin1, Nazan Demir1, Kübra Kalkan2, Yüksel Asli Öztürkmen1, Perin Nazif3, Sümeyra Yildirim Yücelen4, Aslihan Çalim1, Fatih Borlu1, Yüksel Altuntaş5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği.
2İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği.
4Acıbadem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği.
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği.

Giriş: Diyabetes mellitus (DM) sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik bir metabolizma hastalığı olup prevelansı dünya çapında giderek artmaktadır. Prediyabet ve diyabetin erken tanısı, yol açtığı mortalite, morbidite ve bunların getireceği maliyet göz önüne alındığında önem teşkil etmektedir. DM tanısında altın standart olarak kabul edilen oral glukoz tolerans testinin (OGTT) uygulamadaki zorlukları ve tekrarlanabilirliğinin güç olması nedeniyle daha kolay uygulanabilir tanı testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada hemoglobin A1c’nin (HbA1c) Türk toplumunda diyabet ve prediyabeti öngörmedeki geçerliliğinin anlaşılması, HbA1c’nin diğer diyabet tanı testleri ile olan uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereçler: 01.01.2013 ile 30.06.2014 tarihleri arasında XXXXX iç hastalıkları polikliniği ve endokrinoloji polikliniğine başvurmuş, bilinen diyabet ve prediyabet tanısı olmayan, 18 yaşından büyük hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. OGTT yapılmış, açlık plazma glukozu (APG) ve HbA1c düzeyi ölçülmüş olan kişiler retrospektif olarak taranarak, OGTT ve APG ile HbA1c sonuçları arasındaki uyum araştırılmıştır.
Bulgular: Dışlama kriterlerine uyan 127 kadın, 74 erkek toplam 201 kişi çalışma grubuna alınmıştır. Ortalama yaş 49,3±10,4 olarak hesaplanmıştır. HbA1c, olguların %15’inde < %5.7, % 60’ında %5.7-6.4 arasında, %25’inde ≥%6.5 saptanmıştır. Katılımcıların %24’ünde APG <100 mg/dL iken, %71’inde 100-126 mg/dL arasında, %5’inde ise ≥126 mg/dL olarak bulunmuştur. OGTT verilerine göre olguların %23’ünün sağlıklı, %59’unun prediyabetik, %18’inin ise diyabetik olduğu görülmüştür. HbA1c’nin sensivitesi ve spesifitesi sırasıyla %50 ve %80 olarak hesaplanmıştır. Açlık plazma glukozunun sensivitesi %17, spesifitesi ise %97 saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler DM tanısında HbA1c’nin, APG’ye göre daha duyarlı bir test olduğunu göstermektedir. Prediyabet ve DM tanılarına yönelik HbA1c kesim noktalarının yeniden tanımlanması ve tanı kılavuzlarının bu doğrultuda revize edilmesi için ulusal/uluslararası ölçekte daha geniş katılımlı, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2018-10-149)

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, hemoglobin A1c, oral glukoz tolerans testi, açlık plazma glukozu

The compatibility of hemoglobin A1c with oral glukoz tolerans test and fastıng plasma glucose

Elif Güven Çetin1, Nazan Demir1, Kübra Kalkan2, Yüksel Asli Öztürkmen1, Perin Nazif3, Sümeyra Yildirim Yücelen4, Aslihan Çalim1, Fatih Borlu1, Yüksel Altuntaş5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği.
2İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği.
4Acıbadem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği.
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği.

Objectives: Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disease requiring lifelong medical care and its prevalence is increasing worldwide. Early diagnosis of prediabetes and diabetes is important in view of the mortality, morbidity and cost associated with them. Because of the difficulties in application and reproducibility of oral glucose tolerance test (OGTT) which is considered to be the gold standard in the diagnosis of DM, more feasible diagnostic tests are needed. The aim of this study is to evaluate the validity of hemoglobin A1c (HbA1c) in predicting prediabetes and diabetes in Turkish population and to evaluate the compatibility of HbA1c with other diagnostic tests.
Methods: The patients who were admitted to XXXXX internal diseases and endocrinology outpatient clinics between 01.01.2013 and 30.06.2014 enrolled in this study. The participants were >18 years of age and were not diagnosed with prediabetes or DM earlier. The results of OGTT, fasting plasma glucose (FPG) and HbA1c tests were retrospectively screened and the correlation of them was analyzed.
Results: A total of 201 participants who comply with exclusion criteria enrolled in the study. Of these cases 127 were women and 74 were men. Mean age of the group was 49,3±10,4 years. HbA1c was observed <5.7% in the 15%, 5.7-6.4% in the 60%, and ≥ 6.5% in the 25% of the cases. While FPG was <100 mg / dL in 24% of the participants, it was found to be between 100-126 mg / dL in 71% and ≥126 mg / dL in 5% of the participants. According to the OGTT data, 23% of the cases were healthy, 59% were prediabetic and 18% were diabetic. Sensitivity and specificity of HbA1c were calculated as 50% and 80%, respectively. While sensitivity of FPG was 17% and specificity was 97%.
Conclusion: The data obtained from our study shows that HbA1c is a more sensitive test compared to FPG in the diagnosis of DM. Prospective studies with broad participation at national and international levels are needed to redefine HbA1c cut-off points for the diagnosis of DM and prediabetes. Thus it will be possible to revise the diagnostic guidelines accordingly.

Keywords: Diabetes mellitus, hemoglobin A1c, oral glucose tolerance test, fasting plasma glucoseSorumlu Yazar: Elif Güven Çetin
LookUs & Online Makale