ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-68916 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.68916

Antenatal Steroid Tedavisinin Preterm Bebeklerin Laboratuvar Değerleri Üzerine Etkisi

Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Amaç: Antenatal steroid tedavisinin (AST) prematüre morbidite ve mortalitesi üzerine olumlu etkileri bilinmektedir ancak laboratuvar belirteçleri üzerine etkisi hakkında az sayıda çelişkili veriler mevcuttur. Prematüre bebeklerde AST’nin erken dönem laboratuvar değerleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Hastanemizde 2008 - 2013 yılları arasında doğan, gebelik süresi ≤32 hafta olan, tıbbi kayıtlarına ulaşılabilen bebeklerin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Antenatal steroid tedavisi, betametazon tek (12 mg) veya iki doz (24 mg) uygulanmış bebekler ve hiç uygulanmadan doğmuş bebekler iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında demografik özellikler, erken dönem klinik ve laboratuvar bulguları ve yatış sürecinde ortaya çıkan morbiditeler karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma dönemi içerisinde doğmuş 603 bebeğin tıbbi kayıtları incelendi. Toplam 515 bebeğin verisi analiz edildi. Antenatal steroid alan grupta (n=304), almayanlara göre (n=211), preeklampsi ve oligohidramniyoz sıklığı daha fazla, APGAR 5. dakika skorları daha yüksek ve doğum salonunda entübe olma oranı daha düşük saptandı. Yatış sonrası ilk laboratuvar değerlendirmelerine göre AST grubunda beyaz küre (BK) sayılarının düşük ancak trombosit sayılarının ise daha yüksek olduğu belirlendi. İnterlökin-6 (IL-6) ve C reaktif protein (CRP) seviyeleri iki grup arasında benzer bulundu.
Sonuç: Bu retrospektif kohortta AST’nin preterm bebeklerin inflamatuvar belirteçleri üzerine anlamlı etkisi gösterilememiştir. (SETB-2018-12-181)

Anahtar Kelimeler: Antenatal steroid, prematürite, beyaz küre, trombosit, interlökin 6

The effect of antenatal steroid treatment on preterm infants’ early laboratory analysis

Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Aim: We tried to assess the effect of antenatal steroid treatment on preterm laboratory analysis conducted on first 24 hours of life.
Method: Medical records of inborn preterm infants whose gestational age were ≤ 32 weeks were retrospectively reviewed. Preterm infants whose mother get antenatal betamethasone treatment either 12 mg or 24 mg and who did not divided into two groups. Maternal and neonatal demographic characteristics, all preterm morbidities and mortality rates, early laboratory examination were compared between two groups.
Results: Between 2008 and 2013 medical records of 603 infants retrospectively reviewed. Data from 515 infants were analyzed. Three hundred and four infants (n=304) consisted the antenatal steroid treatment (AST) group and 211 infants who did not get the treatment. The incidence of preeclampsia and oligohydramnios was significantly higher in AST group. Intubation in the delivery room rates were decreased in AST group. APGAR scores at 5 minutes was significantly higher in AST group. White blood counts (WBC) were significantly decreased in whereas platelet counts were higher in AST group. Serum C reactive protein (CRP) and Interleukin-6 (IL-6) levels did not differed between groups.
Conclusion: We cannot demonstrate any relationship between inflammatory markers and antenatal steroid treatment in preterm infants.

Keywords: Antenatal steroids, prematurity, White blood count, thrombocyte, interleukin -6Sorumlu Yazar: H. Gozde Kanmaz Kutman
LookUs & Online Makale