ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Plantar fasiit sendromu olan hastalarda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-68736 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.68736

Plantar fasiit sendromu olan hastalarda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi

Mehmet Ağırman
Medipol Üniversite Hastanesi, FTR Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Plantar fasiit sendromunun hastalarda denge ve düşme riski üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Klinik olarak plantar fasiit tanısı alan 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmamızda hastaların ağrıları vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Denge ve düşme riski değerlendirmesi için Biodex Balance sistemi ile ölçümleri yapıldı. Postural stabilite (PS) ve düşme riski (DR) statik ve dinamik olarak (2. ve 8. derecede) total skor (TS), antero-posterior (AP) ve medio-lateral (ML) olarak ölçüldü. Aktif şikayeti olmayan ve daha önce plantar fasiit/kalkaneal spur tanısı almamış 19 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak çalışmaya dâhil edildi.
Bulgular: Plantar fasiit grubunda ortalama VAS değeri 6,65±1,84 idi. Hasta ve kontrol gruplarının yaş ve vücut kitle indeksleri ortalamaları arasında istatistiksel farklılık yoktu (p>0,05). TS2 (p=0,005), TS8 (p=0,009), AP2 (p=0,006), AP8 (p=0,018), DR2 (p=0,01) ve DR8 (p=0,002) değerlerinde kontrol grubu lehine istatistiksel fark bulundu. Statik ve dinamik medio-lateral denge değerlendirmelerde gruplar arasında fark bulunmadı.
Sonuç: Bu bulgular, plantar fasiit sendromu olan hastalarda postural dengenin özellikle antero-posterior düzlemde bozulduğunu ve düşme riskinin arttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Plantar Fasiit, denge, düşme riski

Evaluation of balance and fall risk in patients with plantar fasciitis syndrome

Mehmet Ağırman
Department of physical Therapy and Rehabilitation, Medipol University Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: We aimed to investigation of plantar fasciitis syndrome on balance and risk of falls.
Material and Method: Fifty patients with clinical diagnosed plantar fasciitis were enrolled to the study. Patients were evaluated with visual analog scale (VAS) for pain. Balance and fall risk were measured with the Biodex Balance system. Postural stability and fall risk were measured total score (TS), antero-posterior (AP) and medio-lateral (ML) as statically and dynamically at 2. and 8. degrees. 19 healthy volunteers with no active complaints and no previous plantar fasciitis/calcaneal spur were included in the study as a control group.
Results: The mean VAS value in the patient group was 6.65 ± 1.84. There was no statistical difference between the mean age and body mass index of patients and control groups. A statistically significant difference was found between the group in TS2 (p=0,005), TS8 (p=0,009), AP2 (p=0,006), AP8 (p=0,018), DR2 (p=0,01) ve DR8 (p=0,002) in favor of the control group. There was no statistical difference between the groups in the static and dynamic medio-lateral balance evaluations.
Conclusion: These findings demonstrate that postural balance, especially in antero-posterior plane, is impaired in patients with plantar fasciitis syndrome and increased risk of falls. (SETB-2018-02-030)

Keywords: Plantar Fasciitis, balance, fall riskSorumlu Yazar: Mehmet Ağırman, Türkiye
LookUs & Online Makale