ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Dirençli epilepsili hastalarda manyetik rezonans (MR) bulgularının değerlendirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-61482 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.61482

Dirençli epilepsili hastalarda manyetik rezonans (MR) bulgularının değerlendirilmesi

Fatma Çetinkaya Çat1, Mehmet Sait Okan2
1Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları.
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı.

AMAÇ
Epilepsi tekrarlayan nöbet eğilimi ile karakterize tüm dünyada yaygın olarak görülen önemli bir sağlık problemi olup aynı zamanda çocuklarda en sık görülen ciddi nörolojik bozukluklardan biridir. Bu çalışmanın amacı dirençli epilepsili hastalarda etyolojiyi belirlemede manyetik rezonans görüntülemenin sonuçlarını değerlendirmek ve epileptik cerrahi gibi yöntemlerle tedavi şansı olabilecek patolojileri ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
********** Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Polikliniğinde epilepsi tanısı almış, en az iki yıldır izlemde olan 01.01.2009– 31.12.2012 tarihleri arasında takip edilen hastaların dosyaları incelenerek veriler elde edildi. Hastaların dosya kayıtlarından; hastaların yaşı, cinsi ve MR bulguları kayda alındı.

BULGULAR
Vakaların 120’si kız (%49), 125’i erkek (%51) çocuktan oluşmaktaydı. Yaş aralığı 1 ile 18 yaş arasında değişmekte olup median değer 8,3 (1-18) yaş olarak bulundu. Dirençli epilepsi tanı kriterlerine uyan 245 hastadan 120’si iyi kontrollü grup olarak bulundu. Dirençli epilepsili hastalarda mr bulguları açısından bu iki grup hastanın bulguları karşılaştırıldı. Tüm hastalar arasında 154 (%62,8) hastanın MR sonucunda patoloji olduğu tespit edildi. Bu hastaların 83’ü (%53,9) dirençli grupta, 71’i (%46,1) iyi kontrollü grupta yer aldı. İki grup arasında MR bulgularının varlığı açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,354). Dirençli gruptaki hastalarda en fazla (%24,8) ensefalomalazi görülmesi, perinatal hipoksinin direnç gelişimi ile ilişkisini açıklayabilir.
SONUÇ
Epilepsili hastalarda hangi hasta grubunun tıbbi tedaviye iyi yanıt vermeyeceği hastalığın erken dönemde tahmin edilebilirse diğer hastalardan farklı olarak bu hasta grubuna erken yeni kuşak antiepileptik kullanımı, vagal sinir uyarımı, ketojenik diyet, uygun vakalara epilepsi cerrahisi gibi değişik tedavi yöntemleri uygulanabilir. MR bulgularının tedavi planlanmasında klinisyenlere yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz. (SETB-2018-09-129)

Anahtar Kelimeler: epilepsi, dirençli epilepsi, çocuk, manyetik rezonans

Evaluation of magnetic resonance (MR) results in resistant epilepsy patients

Fatma Çetinkaya Çat1, Mehmet Sait Okan2
1Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları.
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı.

OBJECTİVE
Epilepsy is characterized as tendency towars recurrent seizures and it is an important health problem in the world and also one of the most common serious neurologic disorders among children. The aim of this study is to evaluate the outcome of magnetic resonance imaging in determining the etiology in patients with refractory epilepsy and to reveal pathologies that may have the potential to be treated with methods such as epileptic surgery.
MATERİAL AND METHODS
Data were obtained from patient files of patients diagnosed with epilepsy and monitored for at least two years between 01.01.2009-12.31.2012 in the ********* Faculty of Medicine; Field of Pediatric Neurology. File records of patients; age, sex and MRI findings of the patients were recorded.
RESULTS
120 were girls (49%) and 125 were male (51%) of the cases. The age range ranged from 1 to 18 years and the median value was 8.3 (1-18) years.120 of the 245 patients who met the diagnostic criteria for resistant epilepsy were found as well controlled. In patients with resistant epilepsy, the findings of these two groups of patients were compared in terms of MR findings. Among all patients, 154 (62.8%) patients were found to have MR pathology.Of these patients, 83 (53.9%) were in the resistant group and 71 (46.1%) were in the well-controlled group. There was no significant difference in the presence of MR findings between the two groups (p = 0.354). The highest incidence (24.8%) of encephalomalacia in patients in the resistant group may explain the association of perinatal hypoxia with resistance development.
CONCLUSİON
If patients with epilepsy can be predicted early in the disease which group of patients will not respond well to medical treatment;unlike other patients, different treatment modalities such as antiepileptic use, vagal nerve stimulation, ketogenic diet, epilepsy surgery can be applied to this group of patients. We think that clinicians can guide the planning of treatment of MR findings.

Keywords: epilepsy, resistant epilepsy, child, magnetic resonanceSorumlu Yazar: Fatma Çetinkaya Çat
LookUs & Online Makale