ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-58561 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.58561

Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati

Ertuğrul Tan Yassa1, Berker Bakbak2
1Asya Eye Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Amaç: Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati (KTİON), izole subakut tekrarlayıcı optik nöropatinin yeni tanımlanmış bir formudur. Bu sunumda, 5 yıllık süre içerisinde tekrar-layıcı optik nöropati atakları geçiren ve KTİON ile uyumlu bulgular gösteren bir olgu sunulmuştur ve benzer hastaların teşhis ve tedavisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Olgu: Otuzüç yaşında bayan hasta, sol gözünde 10 gün once başlayan ağrılı görme kaybı ile kliniğimize başvurdu. Hikayesinde, 5 yıldır ataklar halinde görme kayıpları tarif etmekte idi. Oftalmolojik muayenesinde optik nörit ile uyumlu bulguları olan ve görüntüleme tetkikleri sonucu demyelinizan tutulumu olmayan hastada KTİON tanısı konuldu.
Sonuç: KTİON, steroid tedavisine çok iyi yanıt verir fakat steroid dozu azaltıldıktan veya tedavi kesildikten sonra nüks etmeye meyillidir. KTİON teşhisi konmadan önce demiyeliniza-syon ile seyreden patolojiler, otoimmün hastalıklar ve sarkoidozis tam olarak araştırılmalı ve dışlanmalıdır. KTİON, doğru tedavi edilmediğinde ağır görme kaybı riski taşıyan bir hastalık olduğundan erken teşhisi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayıcı optic nörit, steroide yanıt, steroide-bağımlı optic nörit, KTİON.

Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy

Ertuğrul Tan Yassa1, Berker Bakbak2
1Asya Eye Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Objective: Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy (CRION) is a recently described form of recurrent isolated subacute optic neuropathy. In this report, we describe a case with recurrent episodes of optic neuropathy over a period of 5 years with features confirming a diagnosis of CRION. We aim to contribute to the detection and proper management of similar patients.
Case: A 33-year-old female presented to our outpatient clinic with a painful diminution of vision in the left eye over a period of 10 days. The patient provided a background history of five similar attacks over the past 5 years. Following ophthalmological and imaging examina-tions which revealed optic neuritis without demyelination, CRION was diagnosed.
Conclusion: CRION is highly responsive to systemic steroid treatment and prone to relapse on steroid withdrawal. A complete workup for demyelination, autoimmune disease and sar-coidosis must be performed before considering a diagnosis of chronic relapsing inflammatory optic neuropathy. The early detection of patients suffering from CRION is important because of the associated risk for blindness if CRION is treated inappropriately. (SETB-2017-11-105)

Keywords: Recurrent optic neuritis, steroid responsive, Steroid-dependent optic neuritis, CRION.Sorumlu Yazar: Berker Bakbak, Türkiye
LookUs & Online Makale