ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Ampirik antireflü tedavisinin laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastaliği üzerine etkisi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-55632 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.55632

Ampirik antireflü tedavisinin laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastaliği üzerine etkisi

Semra Külekçi1, Çiğdem Kalaycık Ertugay2, Sema Zer Toros3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul

Amaç: Çalışmamızda ampirik lansoprozol tedavisinin laringofaringeal reflü (LFR) semptomları ve endoskopik larinks bulguları ile gastroözofageal reflü (GÖR) semptomları üzerine etkinliği araştırılmıştır.
Yöntem ve Gereçler: Çalışmamızda LFR ile ilişkili semptomları olan 67 olgu prospektif olarak incelenmiştir. Hastaların şikayetleri boğaz ağrısı, boğaz yanması, balgam çıkarma, postnazal akıntı, boğaz temizleme ihtiyacı, disfoni, vokal yorgunluk, öksürük, globus hissi, disfaji ve halitosis semptomlarını içeren 11 soruluk LFR semptom skorlaması anketi ile değerlendirildi. GÖR yakınmaları ise 12 soruluk GSFS (Gastroözofageal reflü hastalığı semptomlarının frekans skalası) anketi kullanılarak sorgulandı. Larinks bulguları 70° endoskop ile posterior larinks, interaritenoid bölge ve aritenoidler ayrı ayrı olarak ödem, eritem ve noduler görünüm açısından değerlendirildi. Bütün semptom ve bulgular en hafiften şiddetliye doğru derecelendirilip skorlandırılmıştır. Hastalara 1 aylık günde tek doz 30 mg lansoprozol tedavisi uygulandıktan sonra LFR ve GÖR semptomları ile larinks bulguları tekrar değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrası veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: LFR semptom skorlarının tamamında ve GSFS skorlarının toplamında tedavi sonrası anlamlı azalma saptanmıştır. Endoskopik larinks bulgularından posterior larinks, interaritenoid bölge ve aritenoidler üzerindeki nodüler görünümde tedavi ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde iyileşme görülmüştür. Her üç bölgedeki eritemde tedavi ile düzelme saptanmamıştır.Posterior larinks ve interaritenoid bölge ödeminde istatistiksel olarak anlamlı gerileme saptanmıştır. Aritenoid ödeminde ise anlamlı iyileşme görülmemiştir.
Sonuç: Kısa süreli antireflü tedavisi LFR semptomlarının tamamında, GÖR semptomlarının büyük bir kısmında düzelme sağlamasına rağmen reflünün larinks bulguları üzerinde tam iyileşme sağlayamamıştır. Bulgular üzerinde daha belirgin iyileşme için uzun süreli tedavi etkinliğinin araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: laringofaringeal reflü, gastroözofageal reflü, proton pompa inhibitörü

The effect of empiric antireflux treatment over laryngopharyngeal and gastroesophageal reflux disease

Semra Külekçi1, Çiğdem Kalaycık Ertugay2, Sema Zer Toros3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul

Objective: The aim of our study is to investigate the effect of empiric lansoprozol therapy on laryngopharyngeal (LPR) and gastroesophageal (GOR) reflux symptoms and laryngological findings.
Materials and Methods: Sixty seven patients with suspected LPR related symptoms were included in this study. Following eleven symptoms were asked to patients with using LPR symptom questionnaire; sore throat, throat burning, throat clearing, globus sensation, cough, halitozis, dysphonia, dysphagia, postnasal dripping, vocal fatigue and sputum. GOR symptoms were evaluated with FSSG (Frequency Scale for the Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease) questionnaire consist of twelve symptoms. Posterior larynx, arytenoids and interarytenoid area were evaluated with 70° endoscope. Erythema, edema and nodularity were graded separately using 4 point severity scale to examine laryngeal signs. All patients were treated with 30 mg lansoprozole once daily for 4 weeks. After the end of medication, symptoms and laryngoscopic signs were evaluated again with the same method. The pretreatment and posttreatment values were compared with statistical analyses.
Results: There was a statistically significant decrease in LPR symptom scores and total scores of FSSG. Severity of nodularity in posterior larynx, arytenoids and interarytenoid area was improved after treatment. There was no statistically significant differerance in erythema on each area larynx. Edema in posterior larynx and interarytenoid area was improved but there was no change on edema of arytenoids.
Conclusion: A short period of empiric antireflux treatment has a significant improving effect on all LPR symptoms and most of GOR symptoms. But it was insufficient on laryngeal signs. Further research is needed to investigate longer times of treatment for complete resolution of symptoms and signs.

Keywords: laryngopharyngeal reflux, gastroesophageal reflux, proton pump inhibitorsSorumlu Yazar: Semra Külekçi
LookUs & Online Makale