ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Lomber disk hernisine bağlı bel ağrısında geçirilmiş spinal cerrahinin intradiskal O2-O3 tedavisinin sonuçları üzerine olan etkisi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-50480 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.50480

Lomber disk hernisine bağlı bel ağrısında geçirilmiş spinal cerrahinin intradiskal O2-O3 tedavisinin sonuçları üzerine olan etkisi

Mustafa Kılıç1, Tülay Erçalık2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul,
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Amaç: Lomber disk hernisine (LDH) bağlı bel ağrısında, geçirilmiş spinal cerrahinin intradiskal O2-O3 (ozon-oksijen) tedavisi sonuçları üzerine olan etkisini araştırmak.
Materyal-Method: LDH bağlı bel ağrısı nedeni ile intradiskal O2-O3 tedavisi uygulanan hastalar, hastane kayıtlarından retrospektif olarak tarandı. Hasta homojenizasyonu sağlamak için L4-5 ve L5-S1 intervertebral disklerine uygulama yapılmış hastalardan işlem öncesi ve 1 ay verilerine ulaşılabilen ve 1. yılını doldurmuş olan hastalar çalışmaya dahil edildi. 1. yılını doldurmuş olan hastalardan verileri eksik olanlar telefon ile ulaşılarak kontrolleri yapıldı. Bu hastalardan enjeksiyon seviyesi ile önceki geçirilmiş cerrahi seviyesi aynı olan hastalar grup 1 (n: 30) olarak, hiç cerrahi geçirmemiş hastalar ise grup 2 (n: 43) olarak tanımlandı. Ağrı, vizüel analog scale (VAS) disabilite, Oswestry disabilite indeksi (ODI) ile ölçülmüştü.
Bulgular: Grupların enjeksiyon öncesi VAS ve Oswestry ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,719 p=0,108). Grup 1’in enjeksiyon sonrası 1.ay ve 1.yıl VAS ve Oswestry ortalamaları Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. İzlemde her iki gurubunda kendi içindeki değişimler istatistiksel olarak anlamlıydı (hepsi için p<0,001). Grupların 1.ay ve 1.yıl VAS değerlendirmelerinde enjeksiyon öncesine göre ağrısında (VAS) %50 ve üzeri azalma saptanma oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,213 p=0,347).
Sonuç: Bu çalışmada spinal cerrahi geçirmiş olmanın intradiskal O2-O3 tedavisi sonuçları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Cerrahi geçirmemiş olan hastalardaki başarı oranları daha iyi olmakla birlikte spinal cerrahi geçirmiş hastalarda da oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İntradiskal ozon tedavisi, Bel ağrısı, perkütan diskolizis

The effect of lumbar spinal surgery history on intradiscal O2-O3 treatment results in patients with lumbar disc herniation

Mustafa Kılıç1, Tülay Erçalık2
1Department of Neurosurgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Introduction: To investigate the effect of having previous history of spinal surgery on intradiscal O2-O3 (ozone-oxygen) treatment in the low back pain associated with lumbar disc herniation (LDH).
Materials and Methods: Patients who underwent intradiscal O2-O3 therapy for LDH-induced low back pain were screened retrospectively from hospital records. To ensure participant homogenization, patients who had been applied O2-O3 therapy to L4-5 and L5-S1 intervertebral discs and who were able to achieve preoperative and 1.st month data and completed the first year were included in the study. Patients who completed the first year of treatment, but with missing data were contacted by phone and checked. Patients who underwent surgery at the same level as the injection level were defined as group 1 (n: 30) and those without surgery defined as group 2 (n: 43). Pain and disability were measured by visual analog scale (VAS) and Oswestry disability index (ODI), respectively.
Results: There was no statistically significant difference between the pre-injection VAS and ODI scores of the groups (p = 0,719 p = 0,108). Group 1 had significantly higher VAS and ODI scores at 1.st month and 1.st year than Group 2. statistically significant decrease were seen in VAS and ODI in both groups at follow-up (p <0.001 for all). There was no statistically significant difference between the 1.st month and 1.st year VAS evaluations of the groups in terms of 50% or more improvement in pain reduction (p = 0,213 p = 0,347).
Conclusion: In this study, the effect of spinal surgery history on intradiscal O2-O3 treatment results were investigated. Intradiscal injection was found to be effective for both groups but more successful results were obtained in patients without surgical history.

Keywords: İntradiscal ozone treatment, Low Back Pain, percutaneous discolysisSorumlu Yazar: Mustafa Kılıç, Türkiye
LookUs & Online Makale