ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Liken planus hastalarında dislipidemi: Vaka-kontrol çalışması [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-48108 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.48108

Liken planus hastalarında dislipidemi: Vaka-kontrol çalışması

Ezgi Özkur, Ece Uğurer, Ilknur Kıvanç Altunay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Liken planus (LP) deri,mukoz membranlar,saçlı deri ve tırnakları etkileyen kronik inflamatuar bir hastalıktır.Daha önce yapılan çalışmalarda diabetes mellitus ve dislipidemi prevelansı LP hastalarında daha yüksek saptanmıştır.Fakat bu çalışmaların çoğu retrospektif ve geriye dönük lipid düşürücü ilaç kullanan hastaların dahil edildiği veritabanı taraması şeklinde idi.Bu çalışma LP ve dislipidemi ilişkisini incelemeyi hedefleyen prospektif bir vaka-kontrol çalışmasıdır.
Yöntem: Bu çalışma 49 LP hastası ve 99 sağlıklı kontrol üzerinde yapılmıştır.Tüm hastalar klinik ve histopatolojik incelemeye,kontrol grubu ise klinik incelemeye tabi tutulmuştur.Analiz edilen değişkenler yaş,cinsiyet,sigara kullanımı,hipertansiyon,lipid profilleri ve açlık kan glikozudur.
Bulgular: Hasta grubunda serum trigliserit,total kolesterol ve LDL kolesterol düzeyleri daha yüksekti.Fakat,istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.Hasta ve kontrol gruplarının yaş ortalamaları,cinsiyet,sigara içiciliği ve hipertansiyon oranlarında anlamlı fark saptanmadı.
Sonuçlar: Bu prospektif vaka-kontrol çalışması, ortalama lipit değerlerinin LP hastalarında daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.İstatiksel olarak anlamlı olmasa da; klinisyenler bu ilişkiden haberdar olmalı ve bu hastaları dislipidemi için taramayı düşünmelidir.

Anahtar Kelimeler: Liken planus,dislipidemi,vaka-kontrol

Dyslipidemia in lichen planus: A case control study

Ezgi Özkur, Ece Uğurer, Ilknur Kıvanç Altunay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Objectives: Lichen planus(LP) is a chronic inflammatory disease that affects skin,mucous membranes,scalp and nails.It has been reported that diabetes mellitus and dyslipidemia prevelance were higher in patients with LP.But most of these reports were retrospective,database search which included patients who were on lipid-lowering drugs.This study aims to conduct a prospective case control study to investigate association between LP and dyslipidemia.
Methods: This study was done on 49 patients of LP(mucosal or cutaneous) and 99 healthy controls.All patients were subjected to clinical and histological examination whereas controls were subjected to clinical examination.The variables analyzed were age,sex,tobacco consumption,hypertension,lipid profiles and fasting blood glucose.
Results: Serum levels of triglycerides,total cholesterol,LDL cholesterol were higher in patients with LP.However,there was no significant difference between patients with LP and controls. No significiant differences between LP patients and controls were observed with average of age,sex,tobacco consumption and hypertension.
Conclusion: This prospective case control study demonstrated that dyslipidemia was more common among patients with LP.Though not statistically significant; physicians should be aware of this association and consider screening them for dyslipidemia. (SETB-2018-04-067)

Keywords: Lichen planus,dyslipidemia,case-controlSorumlu Yazar: Ece Uğurer
LookUs & Online Makale