ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Trombosit İndeksleri Total Abdominal Histerektomi Sonrası Yara Yeri Enfeksiyonu Gelişen Hastalarda Antibiyotiklere Yanıtı Öngörebilir mi? [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-46693 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.46693

Trombosit İndeksleri Total Abdominal Histerektomi Sonrası Yara Yeri Enfeksiyonu Gelişen Hastalarda Antibiyotiklere Yanıtı Öngörebilir mi?

Aysu Akça, Gulseren Yilmaz, Nadiye Köroğlu
Kanuni Sultan Suleyman Hospital

Amaç: Ortalama trombosit hacmi (OTH) ve OTH/Trombosit sayısı oranı inflamasyonun belirteçleri olarak bilinmektedirler. Bu çalışmada cerrahi histerektomi uygulanan ve uygun antibiyotik tedavisine rağmen yara yeri enfeksiyonu gelişen hastalarda OTH ve OTH/Trombosit oranının yara iyileşmesi için bir belirteç olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Abdominal histerektomi (TAH) sonrası yara yeri enfeksiyonu gelişen 100 hasta geriye dönük olarak çalışmaya dahil edildi. Tam kan sayımı için kan örnekleri cerrahiden önceki gün alındı. Tüm hastalar cerrahi öncesi ve sonrası antibiyotik profilaksisi ve yara yeri enfeksiyonu için uygun antibiyotik aldı. Standart bakım ve antimikrobiyal tedavi ile iyileşen hastalar standart tedavi grubu olarak adlandırıldı. Standart bakıma rağmen gelişme olmayan ve gecikmiş primer kapama planlanan hastalar gecikmiş primer kapama grubu olarak adlandırıldı.
Bulgular: Gecikmiş primer kapama grubunda standart tedavi grubuna göre trombosit sayıları daha azdı (319.5±66 103/µL’ ye karşı 392±121 103/µL; p< 0.05) ancak OTH (9.2±1.3 fL’ye karşı 8.2±1.5 fL; p< 0.05) ve OTH/Trombosit oranı (0.030 ± 0.006’ ye karşı 0.024±0.014; p< 0.05) ve anlamlı şekilde yüksekti. ROC eğrisi analizi standart tedaviye yanıtsızlığı belirlemede OTH için 8.28 fL değerini (Eğri altındaki alan: 0.647, 72% sensitivite ve 52% spesifisite), OTH/Trombosit oranı için 0.025 oranını (Eğri altındaki alan: 0.750, 75% sensitivite ve 67% spesifisite) kesim değeri olarak belirledi.
Sonuç: Yüksek preoperatif OTH ve OTH/Trombosit oranı TAH sonrası kötü yara iyileşmesi için belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Total abdominal histerektomi, cerrahi yara enfeksiyonu, gecikmiş primer kapama, ortalama trombosit hacmi, trombosit sayısı

Are Platelet Indices Predictive For Antibiotics Response in Surgical Wound Infections Following Total Abdominal Hysterectomy?

Aysu Akça, Gulseren Yilmaz, Nadiye Köroğlu
Kanuni Sultan Suleyman Hospital

Objective: Mean platelet volume (MPV) and MPV/Platelet (PLT) Count ratio has long been reported as markers of inflammation. In this study we aimed to investigate the predictive value of (MPV) and MPV/PLT Ratio on surgical wound healing in patients who have undergone abdominal hysterectomy and experienced surgical site infections following surgery despite adequate antimicrobial treatment.
Methods: A total of 100 patients who encountered surgical wound infection (SWI) after abdominal hysterectomy was enrolled retrospectively. Samples for complete blood count were drawn the day before the operation. All patients received preoperative and postoperative antibiotic prophylaxis and proper antimicrobial treatment following development of SWI. Patients resolved after standard care and antimicrobial agents were called as standard care group. Others, in whom improvement despite standard care was not observed underwent delayed primary closure and named as delayed primary closure group.
Results: Platelet count were decreased (319.5±66 103/µL vs. 392±121 103/µL; p< 0.05), MPV(9.2±1.3 fL vs. 8.2±1.5 fL; p< 0.05) and MPV/PLT ratio (0.030 ± 0.006 vs. 0.024±0.014; p< 0.05) were increased in delayed primary closure group compared to standard care group. ROC curve analysis performed to determine the predictive value of these parameters on response to standard care measures provided 8.28fL as a cut off value for MPV (AUC: 0.647, 72% sensitivity and 52% specificity) and 0.025 as a cut of value for MPV/PLT (AUC: 0.750, 75% sensitivity and 67% specificity) for predicting non-responsiveness.
Conclusion: Increased preoperative MPV and MPV/PLT ratios may predict poor wound healing following TAH.

Keywords: Total abdominal hysterectomy, surgical wound infection, delayed primary closure, Mean platelet volume, Platelet countSorumlu Yazar: Aysu Akça
LookUs & Online Makale