ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Hospitalize Edilen Diyabetik Hastalarda Demografik, Antropometrik Özellikler ve Diyabetik Komplikasyonlar ile Yatış Süresi Arasındaki İlişki [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-42103 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.42103

Hospitalize Edilen Diyabetik Hastalarda Demografik, Antropometrik Özellikler ve Diyabetik Komplikasyonlar ile Yatış Süresi Arasındaki İlişki

Mehmet Serdar Yıldız1, Yusuf Kayar2, Fatih Borlu1, Yüksel Altuntaş1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Klniği, İstanbul
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Klniği, Van

Amaç: Diyabetes Mellitus (DM), dünyada en sık görülen endokrin hastalık olup 2012 yılında dünyada 371 milyon diyabetli birey mevcutken, 4.8 milyon insan DM nedeniyle hayatını kaybetmiş ve 2014 yılında yapılan çalışmada diyabetik hastalar için yıllık yaklaşık 612 milyar dolar ile 1099 milyar dolar arasında değişen sağlık harcaması yapıldığı gösterilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda hastaneye yatış süresi ve maliyet ile bazı risk faktörleri ve komplikasyonlar arasında belirgin bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışmamızdaki amacımız demografik, antropometrik özellikler ve diyabetik komplikasyonler ile hospitalizasyon süreleri arasındaki ilişkiyi incelemekir.
Yöntemler: Bu çalışmaya DM tanısı ile hospitalize edilen 500 hasta dahil edildi. 2012-13 yılları arasında yatırılan hastaların yatış süreleri ≤10 gün, 10-20 gün, ≥20 gün olarak belirlendi. Yatış süreleri ve risk faktörleri arasındaki ilişki irdelendi.
Bulgular: Hastaların yatış süresi en az bir gün olmak üzere en fazla yüz yirmi bir gün ve ortalama yatış süresi 14.8 gün idi. Yatış süresi gruplara ayrıldığında; ≤10 gün, 10-20 gün ve ≥20 gün yatış süresi olanların sayısı sırasıyla; 251(%50.2), 158(%31.6), 91(%18.2) idi. Yatış süresi 10-20 gün olanlarda yatış süresi ≤10 gün olanlara göre diyabet süresinin anlamlı olarak uzun olduğu, insülin kullanımının anlamlı oranda yüksek olduğu, kötü glisemik kontrol oranının anlamlı oranda yüksek olduğu ve nefropati, serebrovasküler olaylar, kardiyovasküler hastalıkların anlamlı oranda daha yüksek olduğu saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda glisemik kontrolün ve diyabetik komplikasyonların diyabete bağlı hastane yatışlarının kontrolünde belirleyici olduğunu ve iyi kontrol edilen diyabetin Türkiye’de DM hastalarının hastane yatış süresini azalttığı gösterilmiştir. Bu bağlamda maliyete ait veri olmadığı için hasta başına düşen maliyetleri düşürücü etki yapacağı da ön görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, Hospitalizasyon süresi, Diyabetik komplikasyonlar

The Relationship Between the, Demographic, Antropometric Future, Diabetic Complications and Duration of Hospitalisation in Hospitalized Diabetic Patients

Mehmet Serdar Yıldız1, Yusuf Kayar2, Fatih Borlu1, Yüksel Altuntaş1
1Department of Internal Medicine, Sisli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

Objective: Diabetes Mellitus (DM) is the most common endocrine disease in the world. In 2012, 371 million people with diabetes were living in the world, 4.8 million people lost their lives due to diabetes and the study done in 2014 shown that; 612-1099 billion dollar was spent for diabetic patients for each year. It has been determined in previous studies that; some risk factors and complications have significantly increased health care costs and hospitalization duration. The aim of our study is to investigate the relationship between the duration of hospitalization and demographic, antropometric futures, diabetic complications.
Methods: 500 patients hospitalized with DM diagnosis were included in this study. Patients who are admitted between 2012-13 years were divided into three groups (≤10 days, 10-20 days, ≥20 days) according to duration of hospitalisation. The relationship between the duration of hospitalisation and risk factors was examined.
Results: The duration of hospitalisation was at least one day, up to twenty one days and the average duration of hospital stay was 14.8 days. When the number of hospitalisations is divided into groups; ≤10 days, 10-20 days and ≥20 days, respectively; 251(%50.2), 158(%31.6), 91(%18.2). Our study found that; patients with ≥20 days hospitalisation had worse glycemic control and also duration of diabetes, rate of taking insulin treatment, nephropathy, cerebrovascular events and cardiovascular diseases were significantly higher compared to ≤10 days and 10-20 days of hospitalisation.
Conclusion: Our study showed that glycemic control and diabetic complications were important determinant in the control of diabetes-related hospitalisations and well-controlled diabetes has been shown to reducing the duration of hospital admissions of patients with diabetes in Turkey. There is no financial data, but in this context, it is preliminary to see that it will have a lowering effect on the cost per patient.

Keywords: Diabetes mellitus, Hospitalisation duration, Diabetic complicationsSorumlu Yazar: Yusuf Kayar
LookUs & Online Makale