ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Özkıyım Sonucu Gelişen Metformin İlişkili Laktik Asidoz [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-35582 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.35582

Özkıyım Sonucu Gelişen Metformin İlişkili Laktik Asidoz

Habibe Zehra Vural, Ömer Faruk Köseoğlu, Serhat Soylu, Ülkü Aygen Türkmen
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Turkey

AMAÇ: Metformin Tip2 DM tedavisinde sık kullanılan biguanid grubu bir ilaçtır. Metformin ilişkili laktik asidoz (MİLA) görülme sıklığı düşük olmakla beraber yüksek mortalite oranları ile birliktedir.Bu olgu MİLA tedavisinde hemodiyaliz ve CVVHDF tedavi etkinliğine dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
OLGU: 25 yaşında kadın hasta karın ağrısı,şuur bulanıklığı ile acil servise getirilmiştir. Detaylı anamnezinde 100 adet 1000 mg metformin tablet aldığı öğrenilmiştir. Laboratuar tetkiklerinde derin metabolik asidoz,üre kreatinin yüksekliği ve hiperkalemi görülen hastaya acilen hemodiyaliz uygulanmıştır. Sonrasında Glasgow Koma Skalası düşen hasta (GKS: 3) entübe edilmiş ve hipotansif olması nedeniyle vazopressor ajan başlanmıştır. Yoğun bakım ünitesinde kş: 44 mg dl-1 olarak görülmesi üzerine %10 dextrozlu mayi uygulanmıştır. Anüri ve metaboli kasidoz nedeniyle CVVHDF tedavisi başlanmıştır.Yatış süresi boyunca 12 gün CVVHDF tedavisi uygulanan hasta ybü yatışının 23.gününde şuur açık vitalleri stabil olarak nefroloji servisine ekterne edilmiştir.
SONUÇLAR: Sonuç olarak metformin ilişkili laktik asidoz tanısı konulan hastalarda ilk olarak düşünülmesi gereken tedavi yöntemi hemodiyaliz ve CVVHDF olmalıdır. Hızlı başlanılan ve yeterli süre devam edilen renal replasman tedavileri mortalite oranı yüksek olan bu tabloda umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz,laktik asidoz,metformin intoksikasyonu

Metformin-Assocıated Lactic Acidosis Caused By A Suicide Attempt

Habibe Zehra Vural, Ömer Faruk Köseoğlu, Serhat Soylu, Ülkü Aygen Türkmen
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Metformin is a biguanide group drug commonly used in thetreatment of Type 2 DM. Even though Metformin Associated Lactic Acidosis (MALA) is not seen very common, it has high mortality rate. This case is presented to draw attention to efficiency of hemodialysis and CVVHDF treatment in MALA treatment.
CASE: A 25-year-old female patient wa sbrought to the emergency service with abdomina lpain and confusion. In her detailed history, it has been learned tha tshe took 100 tablets of metformin (1000 mg per tablet).Hemodialysis initated because of severe metabolic acidosis,elevation of blood urea and hyperkalemia were seen in laboratory results. Afte rthat patient was intubated because of low Glasgow ComaScale (GCS: 3) and vasopressor agent were started due to hypotension. In the intensive care unit, blood glucose was seen 44 mg dl-1 and treated with 10% dextrose solution. CVVHDF treatment was started because of anuria and metaboli acidosis. Patient who underwent CVVHDF treatment for 12-days transferred to nephrology service on the 23rd day of the ICU admission with full consciousness and stabilizedvitals.

CONCLUSION: Inconclusion, hemodialysisand CVVHDF should be thefirsttreatmentmethodsto be considered in patientswithmetforminassociatedlacticacidosis. Renalreplacementtherapies, initiatingrapidlyandmaintainingadequate time arepromising in thishighmortality rate cases.

Keywords: hemodialysis,lactic acidosis,metformin intoxicationSorumlu Yazar: Habibe Zehra Vural, Türkiye
LookUs & Online Makale